Sihtrühm: eelkool, 1.-3. kl

Rühma suurus: 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi (eelkoolil 60 min)

Õppekeel: Eesti keel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja hoov, haridusasutuse hoov, õpperada, pargid (aastaringselt – õppeprogramm kohandatud vastavalt aastaajale)

Lühitutvustus:

Programmi aktiivtegevused võimaldavad lastel märgata, uurida, avastada erinevate meelde abil nende ümber olevat loodust, selle mitmekesisust ja inimmõju. Öeldakse, et saab hoida seda, mida armastad – programm loob silla (piltlikult öeldes?) inimese ja looduse vahel ning aitab väärtustada meid ümbritsevat. Avastusretke käigus saavad õpilased läbida ühe looga seotud erinevaid punkte, milles on otsimist, looduse uurimist, nuputamist, mõõtmist, loomist, liikumist, koostööd kui ka käelist tegevust (loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, joonistamine, muusika ja kehaline kasvatus). Õppeprogrammi lõpus otsitakse üles ärapeidetud üllatuskarp, milles on keskkonnateemaline sõnum ja midagi maitsmismeelele.

Programmid alustavad 2023.a sügisel!

Detailsem kirjeldus peagi!

Sihtrühm: 1.-3. klass

Rühma suurus: 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Õppekeel: Eesti keel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja

Lühitutvustus:

Läbi aktiivsete tegevuste anda õpilastele teadmisi Soome lahest (Läänemerest), selle ainulaadsusest, ohtudest, elustikust ning organismide toitumissuhetest ja kohastumustest. Õpilased saavad teadmisi Läänemere kohta, panevad kokku selleteemalise põrandapusle. Vaadatakse, millised tuntud kohad asuvad kaardil. Seejärel uuritakse erinevaid Läänemerega seotud objekte, mida kõik katsuda saavad. Toiduahela õppimiseks jagatakse igale õpilasele keebid – aktiivse mängu abil on õpilastel põnev teemat omandada ning teada saada, kes, keda sööb ning mida kujutab endast toiduvõrgustik.

Programmi viimases osas selgitatakse õpilatele, et merelise eluviisiga lindudel on erinevad kohastumused ning selleks jagatakse kätte nokkade mulaažid, millega õpilased püüavad aluse pealt toitu kätte saada. Saadakse teada, miks mõnel linnul on ühtmoodi nokk ja teisel hoopis teistmoodi nokk.

Programmid alustavad 2023.a sügisel!

Detailsem kirjeldus peagi!

Sihtrühm: 1.-3. klass, 4.-6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 90 min + lisaaeg kuni 30 min näitusega iseseisvalt tutvumiseks lõpus

Õppekeel:  Eesti keel (2023.a kevadest sügiseni näitus loodusmajas ise ka inglise keeles)

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja

Hind: 145€

Lühitutvustus:
Uurime rõivaste materjalide päritolu- looduslikud kiud (taimsed, loomsed), keemilised kiud ja materjalid – vaatame, kas muinasjutt nõgesesärkidest ja lugu mutist, kes endale püksid sai, võiks ka päriselus toimuda. Tutvume T-särgi teekonnaga ja eluringiga (põllult prügimäeni) ja saame aimu, mida selleks vaja on. Uurime, mida, mida jutustavad sildid meie riietel ja vaatame, mis meil seljas on. Vaatame (ka suurendusega) ja katsume erinevaid materjale, kangaid, kiudusid, proovime ketramist ja lihtsat kangakudumist. Teeme erinevaid tegevusi, mänge ja arutelusid.

Programmid toimuvad näitusel kohapeal 2023.a mais, juunis ja septembris. Hiljem muutub programm iseseisvaks õppeprogrammiks, mida saab aastaringselt tellida.

REGISTREERU RÜHMAKÜLASTUSELE (2023.a mais, juunis või septembris)

Sihtrühm: 2.–3.(4.) klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Õppekeel: eesti keel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja pargiala, aga võimalik tellida ka haridusasutusse

Lühitutvustus:

Arutleme loomade ja inimeste eluks vajalike tingimuste üle. Tutvume kliimamuutuse olemuse ja põhjustega. Rühmatööna viime läbi katse selgitamaks kasvuhoonegaaside mõju planeedi temperatuurile. Seejärel tutvume õues polaaralade loomade eluga ja mängime mänge, mis aitavad mõista kliimamuutuste mõju polaarloomadele. Klassiruumis lõpetame katsed, arutleme tulemuste üle ja keskendume sellele, mida meie ise saame teha kliimamuutuste pidurdamiseks.

Eesmärk: õpilased teavad mõistete ilm, kliima, kliima soojenemine, kasvuhoonegaas, polaarala, tundra, toiduahel tähendust, mõistavad kliima soojenemise põhjuseid. Oskavad pöörata tähelepanu oma (tarbimis)valikutele ja võimalustele teha planeedisõbralikumaid valikud. Mõistavad kooslustes eksisteerivaid omavahelisi seoseid ning inimese rolli keskkonna mõjutajana. Õpilased julgevad katsetada, oskavad kasutada mõõteriistu ja –vahendeid, arutleda ja teha järeldusi katse tulemuste kohta.

Programmid alustavad 2023.a sügisel!

Detailsem kirjeldus peagi!

läbimõeldud programm
Märgis nr 35

Sihtrühm: 1.-3.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 2 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg mai-juuni ja september-oktoober

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja õppeklass, loomatuba ja park

Lühitutvustus:

Loodusmaja elavnurgas ootavad uurimist ja vaatlemist mitmed põnevad selgrootud loomad (ahhaatteod, raagritsikad, tuhatajalad jt.), pargis õpitakse märkama ja leidma meie looduses tavalisi selgrootuid (mardikad, teod, sajajalgsed, tuhatjalad, kimalased, sipelgad, ussid). Leitakse loomade sarnasusi ja erinevusi, tutvutakse nende eluviisi ja välisehitusega, õpitakse selgrootuid kirjeldama. Töö käigus kasutatakse luupe ja mikroskoope. Pisut mängimist ja meisterdamist teeb õppetöö vaheldusrikkamaks ja lõbusamaks.

Eesmärk:  Õpilane oskab kirjeldada selgrootute loomade välisehitust, seostada seda elukeskkonnaga ning tuua näiteid nende eluviisi ja tähtsuse kohta; arvestab loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult; tunneb kodukoha levinumaid selgrootute rühmi ja tavalisi liike; oskab käsitseda luupi ja mikroskoopi; mõistab eluslooduse mitmekesisuse ja hoidmise tähtsust.

läbimõeldud programm
Märgis nr 33

Sihtrühm: 1.–3. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

Programm koosneb 3 erinevast mängulisest ülesandest looduslike objektide uurimiseks ja meeltega tunnetamiseks. Õpilased kehastuvad uurimisrühmadeks ja õpivad nn ekspeditsioonidelt toodud materjale vaatlema, kirjeldama, rühmitama ja saavad üksikute objektide kohta oma teadmisi täiendad. Ülesannete vahel on temaatiline sirutus, võimlemisharjutus.

Eesmärk: Õpilane oskab kirjeldada lihtsaid tuntud objekte ja esitada küsimusi, oskab väljendada omadussõnadega kuju, lõhna, värvi, heli jt. omadusi ning nende alusel esemeid rühmitada; teab, et esemeid võib rühmitada erinevate tunnuste järgi ja seega on mitu õiget lahenduse võimalust, et looduslikest materjalidest saab valmistada erinevaid esemeid, et maailma eri paigus on loodus erinev ja kõiki esemeid Eesti looduses ei ole; tunneb oma meeleorganeid ja nende taju võimekust; mõistab et loodusesse jäetud prügi võib olla loomadele ohtlik.

läbimõeldud programm

Sihtrühm: I kooliaste (2.–3. klass)

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

“Uurime elektrit” õppeprogrammi kaudu tutvutakse praktiliste, uurimuslike meetodite abil vooluringiga, elektri kui mõistega, elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistetakse elektriohutuse võtteid, osatakse hoida nii ennast ja teisi ning teha ohutult katseid. Jätkusuutliku arengu võtmes räägitakse keskkonnasõbralikest valikutest ja sellest, kuidas säästa elektrit.

Programmis käsitletakse riikliku õppekava 3. klassi loodusõpetuse teemasid: Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. Praktilised tööd: Lihtsa vooluringi koostamine (lüliti vajalikkuse kindlaks tegemine, võrdlemine, omakoostatud vooluringi võrdlemine klassis kasutatava vooluringiga, järeldamine).

läbimõeldud programm
Märgis nr 42

Sihtrühm: 1.–3. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Õppekeel: eesti, inglise

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass

Lühitutvustus:

Lapsed mängivad läbi Tartu loodusmaja jäätmete sorteerimise süsteemi. Vaadeldakse vermikompostri näitel millisest jäätmeliigist tekib muld. Luuakse seoseid jäätmete õige käitlemise ja inimeste heaolu vahel. Rühmatöödena valmivad plakatid toetavad jäätmete vähendamise ja sorteerimise teema mõistmist.

Eesmärk: õpilased oskavad pöörata tähelepanu oma tarbimisvalikutele ja võimalustele teha pakendivabamaid valikuid; teavad mis on pakend ning kuidas neid omavahel valiku tegemisel võrrelda; oskavad prügi sorteerida ja mõistavad selle vajalikust; mõistavad kooslustes eksisteerivaid omavahelisi seoseid ning inimese rolli oma keskkonna mõjutajana; oskavad nimetada vähemalt neli enda igapäevases elus kasutatavat võtet jäätmetetekke vähendamiseks; oskavad leida infot jäätmete sorteerimise kohta ja võrrelda omavahel erinevaid materjale; oskavad kasutada korrektselt luupi ning valmistada ühekordse plastpakendi alternatiivina paberist joogitopsi/pisipakendit.

läbimõeldud programm
Märgis nr 48

Sihtrühm: 1.–3. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg mai ja september

Toimumiskoht: talu asub Haava külas, Tartu vallas, 12 km kesklinnast Jõhvi suunas

Lühitutvustus:

Õppeprogramm tutvustab peamisi taluloomi ja -linde: liigid ja tõud, eri soost loomade nimetused, iseloomulikud tunnused ja kehaosade nimetused, loomade roll inimeste elus, loomade vajadused. Õpilased loovad vahetu kontakti loomadega ja saavad osaleda lihtsamates talutöödes (loomade toitmine, munade korjamine, poni harjamine jm).

Eesmärk: õpilane oskab käituda loomade juuresolekul; tunneb erinevaid koduloomi ja -linde, teab nende nimetusi, kehaosi; teab erinevate koduloomade rolli minevikus ja tänapäeval; oskab nimetada koduloomade vajadusi; mõistab, et loomadel on õigus heale kohtlemisele, on empaatiline ja hooliv; hindab loomade pidamisel tehtavad tööd ja inimesi, kes seda teevad; teab toidu, riiete jms tooraineid ja nende päritolu, väärtustab toitu ja säästlikku tarbimist; oskab teha meeskonnatööd; on valmis abistama erinevates talutöödes.

läbimõeldud programm
Märgis nr 30

Sihtrühm: I kooliaste, eelkõige 1.-2.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 2 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg kevad või sügis

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja park, talveaed ja klass

Lühitutvustus:

Õpitakse tundma ja korratakse taimede põhirühmi ja eluvorme (puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Saadakse teada kellele on taimed vajalikud ja mida tähendab liigirikkus. Tutvutakse talveaias kasvavate toidu- ja tarbetaimedega. Teema võetakse kokku õppeklassis praktiliste õppemängudega.

Eesmärk: Praktilise uurimise ja vaatlusega õpitakse pargis tundma levinumaid Eesti taimi ja kasutatakse teadmisi praktilistes õppemängudes. Lapsed mõistavad taimede vajalikkust inimestele ja loodusliku mitmekesisuse tähtsust. Nähakse seoseid ja erinevusi kohalike ja võõramaa taimede vahel.