Õppevahendite ja loodusmängude laenutus

Tartu loodusmajast on võimalik laenutada erinevaid looduse ja keskkonnateemalisi õppevahendeid ja mänge lasteaeda, kooli, laagritesse või vaba aja üritustele. Õppevahendite loomise ja laenutamise eesmärgiks on olnud tõsta inimeste, eelkõige laste, keskkonnateadlikkust ja kujundada keskkonnahoidlikke väärtushinnanguid, aidates sellega kaasa jätkusuutliku ühiskonna kujunemisele.

Samuti on meilt võimalik laenutada mängulisi ja õpetlikke rändnäitusi, millest mitmed sisaldavad samuti mänge ja praktilisi ülesandeid ning meelelahutuseks eraldi õuemänge.

Lisainfo ja laenutamine: info@tartuloodusmaja.ee, tel 736 6120


Lotte loodusmäng

Eesti loodust tutvustav lauamäng nii suurtele kui väikestele, kaasamaks lapsi ja nende vanemaid üheskoos Eestimaa loodust avastama. Lotte loodusmäng on uue põlvkonna mänguline õppevahend, milles on ühendatud paberkandjal õppematerjal kõrgtehnoloogilise digitaalse mängupliiatsiga, mis muudab staatilise õppevahendi kuulatavaks. Lotte loodusmängu üldine eesmärk on leida mängukaardilt õiged piltvastused Lotte poolt esitatud küsimustele ja kontrollida mängupliiatsi abil pakutu õigsust. Küsimusi ja vastuseid on nii kergemaid kui raskemaid, mille vahel valimine toimub mängukaardilt digitaalse mängupliiatsi abiga (raskusastme vahetamine toimub hetkega).

Lotte loodusmäng on kavandatud kompaktse ja kaasaskantava mängukohvrina, milles leiduvad kõik mänguks vajalikud esemed: mängulaud, täringud, nupud, mängukaardid ja digitaalsed mängupliiatsid. Mängukohvrit saab igale poole kaasa võtta, et see sobivas kohas lahti teha ning mängu alustada. Mängu küsimused ja vastused aitavad tutvuda Eesti elurikkuse, maastike ja keskkonnasõbraliku eluviisiga, samuti inimese tööde ja tegevustega looduses. Huvi mängu vastu hoiab üleval kaartide rohkus, mängukaarte on palju ja nad hõlmavad mitmeid suuri teemasid: „Veekogud”, „Märgalad”, „Metsad”, „Niidud”, „Põllud ja aiad” ning eraldi teemana „Inimene ja loodus”.

  •  Sihtrühm: lasteaed ja I kooliaste
  • Õppekomplekti lisainfo, sisuloendi ja juhendid leiad siit

lotte loodusmäng

 

Õppevahendite komplekt “Turbakohver”

„Turbakohver“ on õppevahendite komplekt, mis on koostatud soode, selle elustiku tutvustamiseks ja loodusnähtuste selgitamiseks sisetingimustes. Komplekti sihtgrupiks on 2.-3. kooliastme õpilased ja selle kasutamine põhineb õpilaste praktilisel osalemisel. Komplekt sisaldab näiteks Eesti soodes kasvavate tavalisemate taimeliikide herbaareksemplare, turbaproove katseklaasides, turba näidiseid mikroskoobis või luubiga vaatamiseks, juhendmaterjale õpetajale, töölehti õpilastele ja nii mõndagi muud. Näidismaterjalid on kogutud Lõuna-Eestist soodest.

Õppevahendite komplekt on vastavuses põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga sh. loodusõpetuse, geograafia ja bioloogia ainekavaga ning seda saab edaspidi laenutada koolitundides kasutamiseks, samuti kasutatakse seda Keskkonnaameti looduskeskustes soodeteemaliste õppeprogrammide läbiviimisel.

Õppevahendite komplekt on koostatud eesmärgiga aidata kaasa õppevahendite mitmekesistamisele soode teema õppimisel sisetingimustes. Töö viidi läbi Eesti-Läti koostööprojekti „Tagasi loodusesse” raames, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti-Läti Programmi vahendusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti partnerid on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ja Keskkonnaamet Eestist ning Koiva Rahvuspargi Fond ja Kemeri Rahvuspargi Administratsioon Lätist.

  • Sihtrühm: I – IV kooliaste
  • Õppekomplekti lisainfo, sisuloendi ja juhendid leiad siit

Turbakohver

 

 Õppevahendite komplekt „Rannaniidukohver“

• Õppevahend rannaniidu elustikuga tutvumiseks, milles kesksel kohal koduloomade sõnnik. Kohvris olevad tarvikud ning multimeedia (lühifilmid ja viktoriinid) aitavad visualiseerida (ranna)niitu ja sealset elustikku ka sel ajal, kui toimub aktiivne koolitöö kuid (ranna)niidud on kõledad ning elustikuvaesed. Kuigi õppevahendi nimetus on Rannaniidukohver ning elustikunäited on valitud mereranna järgi, on õppevahendi koduloomi, karjatamist ning sõnnikut käsitlev osa sobilik igasuguste karjatatavate niidukoosluste puhul.

  • Sihtrühm: I – IV kooliaste
  • Õppekomplekti lisainfo, sisuloendi ja juhendid leiad siit

Rannaniidukohver

Õiglane kaubandus

Õiglane kaubandus – kas loomulikult kulgev äri või kaubandusvorm, mille eest peab võitlema? „Põhja” ja „lõuna” vahel toimuvad kaubandussuhted on suureks probleemiks arengumaadele, mis on tekitanud ulatuslikke probleeme kohalikele kogukondadele, nende toimetulekule, sage on inimõiguste eiramine, sotsiaalsete tagatiste puudumine, ulatuslikud keskkonnakahjud ja looduse hävitamine.

Õppevahend esitab õiglase kaubanduse teemat neljas valdkonnas: banaani, puuvilla, kohvi ja kakao näitel. Iga teema sissejuhatuseks vastavad õpilased teemaga seotud küsimustele ning avastavad põnevaid fakte. Punktide kogumiseks on õppevahendil abiks „arvelaua” nupud – neid liigutades saab anda õigete vastuste eest võistkondadele punkte. Peale küsimuste-vastuste vooru selgitab õpetaja banaani, kohvi, kakao või puuvilla kasvatamisega seonduvaid peamisi probleeme ning kuidas õiglane kaubandus püüab neid probleeme lahendada. Õpetajal on seejuures abiks õppevahendi teisel küljel paiknevad tekstid.

  •  Sihtrühm: II -IV kooliaste
  • Õppekomplekti lisainfo, sisuloendi ja juhendid leiad siit

õiglane kaubandus

 

Kus on elu säästlikum ja mõistlikum?

Mida enam kasvab keskkonnateadlikkus, seda targemad ja säästvamad me püüame oma igapäevavalikutes olla. Ent kas kõik meie tegevused on targad ja keskkonnasõbralikud? Kas suudame hoomata meie tegevuse tervikpilti, mis koosneb nii soojuse, transpordi, elektriseadmete, toidu, vee, jäätmete ja heaoluteenuste tarbimisest? Mäng on täitnud oma eesmärgi, kui õpilased mõistavad, millised on peamised keskkonda ja ressursse koormavad igapäevategevused ning tajuvad detailide kõrval suurt pilti.

Õppevahend on magnettahvel, millel õpilased saavad anda punkte neljale tüüpilisele Eesti leibkonnale. Nende elustiili ja käitumise kohta saavad õpilased infot kaartidelt. Õpilased peavad kujundama oma arvamuse ja märkima punktid igale perele – argumenteeritud debati tekitamine ning erinevate arvamuste kogumine ongi üks selle õppevahendi kasutegureid. Õpilased saavad oma punkte võrrelda mängu koostamisel abiks olnud ekspertide antud punktidega, lisaks leiab õpetaja teema selgituseks lisainfot kaasapandud vihikust.

  •  Sihtrühm: III -IV kooliaste
  • Õppekomplekti lisainfo, sisuloendi ja juhendid leiad siit

Kus on elu säästlikum ja mõistlikum