Kinnitatud SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse nõukogu

koosoleku nr 66 otsusega 6. märtsil 2020. a

TARTU LOODUSMAJA HUVIKOOLI

PÕHIKIRI

 I.    ÜLDSÄTTED

1.1 Tartu loodusmaja huvikool on erahuvikool (edaspidi kool), mis lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskuse põhikirjast ja käesolevast põhikirjast.

1.2 Kooli omanikuks on Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus (edaspidi sihtasutus).

1.3 Kooli asukoht: Tartu linn, Lille 10.

1.4 Kool pakub lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks.

1.5 Kooli õppe- ja asjaajamiskeeleks on eesti keel.

 

II.    ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

2.1 Kooli õppekeel on eesti keel. Vajadusel võib moodustada ka võõrkeelseid rühmi

2.2 Kooli põhieesmärgid on:

2.2.1 huvialase tegevuse kaudu laste ja noorte vaba aja loominguline sisustamine, õpilaste annete avastamine ja arendamine, tulevase elukutse valikule kaasaaitamine, suhtlemisoskuste arendamine;

2.2.2 õpilaste loodus- ja keskkonnavaatluste ning uurimistööde korraldamine ning vastava metoodika väljatöötamine loodussuuna huviringides;

2.2.3 kohalike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste loodus- ja keskkonnahariduslike programmide ning projektide juhtimine ning elluviimine;

2.2.4 keskkonnateadlikkuse edendamine ning säästliku ja keskkonnasõbraliku eluviisi propageerimine laste ja noorte hulgas;

2.2.5 õpilaste tehnoloogia- ja inseneeria-alaste oskuste võimetekohane arendamine tehnoloogiasuuna huviringides.

2.3 Eesmärkide realiseerimiseks seab kool oma ülesanneteks:

2.3.1 luua lastele ja noortele tingimused valitud huvialadega tegelemiseks erinevates õppevormides;

2.3.2 kindlustada järjepidev õppe-kasvatustöö, arvestades laste ja noorte huve, eeldusi ja ettevalmistustaset;

2.3.3 luua lastele ja noortele võimalused vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks;

2.3.4 juhendada metoodiliselt koolide jt. lasteasutuste loodus- ja keskkonnaalast tegevust;

2.3.5 organiseerida loodus- ja keskkonnateemalisi võistlusi, konkursse, näitusi ja teisi üritusi;

2.3.6 teha koostööd Eesti teiste loodusmajade, looduskoolide, huvikoolide, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning loodushariduse alal tegutsevate organisatsioonide ja liikumistega;

2.3.7 teha koostööd teiste riikide analoogiliste haridus- ja noorsootööasutustega ning loodushariduse alal tegutsevate organisatsioonide ja liikumistega.

2.4 Õppetöö koolis toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal ning laste ja noorte vabatahtlikkuse alusel.

2.5 Õppeperioodid ja õppevaheajad Tartu loodusmaja huvikoolis lähtuvad Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministri määrustest.

2.6 Õpilaste kooli vastuvõtt ja nende välja arvamine ning kooli lõpetamine toimub sihtasutuse poolt kehtestatud korras ja on sätestatud huvikooli õppelepingu üldtingimustes.

2.7 Kooli õppekorralduses kasutakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sealhulgas õppetunnid, kursused, projektid, konkursid, näitused, võistlused, matkad, laagrid, ekskursioonid, aktiivõpe, avastusõpe jne. Õpe toimub õpperühmades ja individuaalselt.

2.8 Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud õppekavad, mis määravad õppe-eesmärgid, õppeaja kestuse ja mahud, õppevormid ja –meetodid.

2.9 Koolis õpetatavad huvialad kinnitab sihtasutuse nõukogu.

 

III. ÕPILASED JA LAPSEVANEMAD

3.1 Õpilastel on õigus:

3.1.1 osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;

3.1.2 saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;

3.1.3 asutada koolis ühinguid, klubisid, seltse, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli tegevuse ja taotlustega, ja osaleda nendes;

3.1.4 kasutada kooli ruume, õppe-, tehnilisi jm. vahendeid;

3.1.5 lahkuda koolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides.

3.2 Õpilane on kohustatud järgima kooli põhikirja ja täitma kooli kodukorda.

3.3 Õpilase poolt koolile tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane, tema vanemad või neid asendavad isikud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

IV. PERSONAL

4.1 Kooli personali moodustavad pedagoogid ja muud töötajad.

4.2 Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli töösisekorra eeskirjaga, ametijuhendi ja töölepinguga.

4.3 Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud sihtasutuse juhatus, kes võib selleks volitused anda kooli direktorile.

 

V. KOOLIELU KORRALDAMINE

5.1 Kooli tööd juhib direktor, seda suunavad ja hindavad õppenõukogu ja hoolekogu.

5.2 Kooli direktor on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

5.2.1 Direktori kohustus on tagada huvikooli tulemuslik funktsioneerimine ja arendamine. Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud kooli põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmisele sihtasutuse põhikirja ning juhatuse ja nõukogu sätestatud korda järgides. Direktor kinnitab igal õppeaastal avatavate huviringide nimekirja, teostab kooli üldjuhtimist ja vastutab kogu õppe- ja kasvatustöö, metoodilise, administratiiv-majandusliku tegevuse, personali valiku ja tööle rakendamise eest.

5.2.2 Direktor esitab sihtasutuse nõukogule kord poolaastas ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest.

5.2.3 Direktoriga sõlmib töölepingu, muudab ning lõpetab selle seaduses sätestatud korras sihtasutuse juhataja.

5.3 Õppenõukogu ülesandeks on kooli arengukava ning õppe- ja kasvatustöö analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine, osalemine kooli finants-majanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel.

5.3.1 Õppenõukogu on 5-liikmeline. Sinna kuuluvad: direktor, 2 pedagoogi, 1 lapsevanemate esindaja, 1 sihtasutuse esindaja.

5.3.2 Õppenõukogu kooseisu määrab sihtasutus direktori ettepanekul 3 õppeaastaks.

5.3.3 Õppenõukogu tööd juhib kooli direktor, kes kutsub õppenõukogu vähemalt kokku kaks korda aastas.

5.3.4 Õppenõukogu liikmetel on õigus igal ajal omal soovil nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest direktorile kirjalikult 2 kuud ette.

5.3.5 Õppenõukogu liikmeid võib sihtasutus tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine.

5.4 Hoolekogu suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid kooli direktorile ja kooli pidajale kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

5.4.1 Hoolekogu on 5-liikmeline. Hoolekogu liikmeteks on sihtasutuse esindaja, sihtasutuse nõukogu või sihtasutuse asutava organisatsiooni esindaja, kooli õpetajate esindaja, õpilaste esindaja ja kooli lastevanemate esindaja.

5.4.2 Kooli direktor kutsub hoolekogu kokku vähemalt üks kord aastas.

5.4.3 Kooli direktor teeb ettepaneku sihtasutuse juhatajale hoolekogu liikmete määramise kohta järgnevaks kolmeks aastaks.

5.4.4 Kooli hoolekogu:

  • teeb vajadusel kooli pidajale ettepanekuid järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  • kuulab ära direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  • kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga kooli pidajale;
  • teeb ettepanekuid kooli õppekavade või õppekorralduse muutmiseks;
  • teeb ettepanekuid kooli põhikirja muutmiseks.

5.4.5 Kooli hoolekogul on õigus teha üksikküsimustes otsuseid

VI. FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE

6.1 Kooli vara on sihtasutuse omand. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub sihtasutuse poolt kehtestatud korras.

6.2 Koolil on oma eelarve.

6.3 Kooli finantstulu moodustub vahenditest, milleks on:

6.3.1 eraldised Tartu linna eelarvest;

6.3.2 õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppemaks. Õppemaksu suuruse kinnitab sihtasutuse nõukogu. Õppemaksust vabastamise ja soodustuste andmise kord on sätestatud õppelepingus;

6.3.3 laekumine riigieelarvest;

6.3.4 laekumised sihtfondidest;

6.3.5 annetused;

6.3.6 laekumised kooli põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest.

6.4 Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideeritakse sihtasutuse poolt kehtestatud korras.

6.5 Kooli asjaajamise kord lähtub Eesti Vabariigi seadustest ja sihtasutuse asjaajamise korrast.

6.6 Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

VII. PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

7.1. Põhikirja muudetakse vastavalt muutunud asjaoludele ja kehtivatele õigusaktidele sihtasutuse nõukogu otsusega.

VIII. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab sihtasutuse nõukogu ja see toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele.