Koolituste kvaliteet

Tartu loodusmaja koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ja juhendmaterjalist täienduskoolitusasutuse pidajale.

1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
1.1 Koolitustegevus toimub peamiselt Tartu loodusmaja õppeklassides, seminariruumis, saalis või töökojas. Ruumid on kaasaegsed, varustatud toolide, laudade, esitlustehnika ja koolituse spetsiifikast lähtuvate vajalike vahenditega.
1.2 Kõik koolitused on üleval Tartu loodusmaja kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda koolituse kirjelduse juures oleva registreerimislingi või e-maili teel.
1.3 Kõigile registreerunutele saadetakse peale registreerumist kinnitus ja nädal enne koolituse algust saadetakse osalejatele vajalik korralduslik info e-maili teel.
1.4 Koolitusgruppide suurused sõltuvad koolituse sisust.
1.5 Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
1.6.Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine
2.1. Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
2.2 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1. Tartu loodusmaja koolituskeskuse koolitajad omavad vastavat erialast haridust ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas.
3.2. Koolitajaid koolitatakse ja nõustatakse vajadusel.
3.3 Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse veebis osalejatelt kogutud tagasiside põhjal.

4. Täienduskoolituste tagasiside kogumine 
4.1 Koolitustel osalejatel palutakse täita saadetakse koolituse/ kursuse lõpus elektrooniline tagasisidevorm, kus antakse hinnang kursuse sisule, koolitajale, korraldusele ning sh antakse võimalus kursusel/koolitusel osalejal teha parandusettepanekuid.

4.3 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, vajadusel isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.