Roheline Kontor

Tartu loodusmaja Roheline Kontor

Oleme Tartu loodusmajas kogu tegevusaja jooksul väärtustanud looduse hoidmist ning tulevikku suunatud pilku. 2015. aastal alustasime süsteemset lähenemist, et kasvatada oma rohelist kontorit. Roheline kontor on mitteformaalne keskkonnajuhtimise süsteem, kus analüüsime oma tegevuse mõju keskkonnale ning tegutseme keskkonnahoidlikult.

2017. a läbis Tartu loodusmaja edukalt Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni välisauditi rohelise kontori tunnistuse taotlemiseks. Rohelise Kontori tunnistus tõestab, et Tartu loodusmaja töötajad järgivad oma töös jätkusuutlikkuse põhimõtteid nii tervisliku töökeskkonna loomisel, loodusressursside kasutamisel kui hangete ja ostude korraldamisel. Tunnistus kehtib kolm aastat ehk kuni 2020. a detsembrini, misjärel tuleb tunnistuse pikendamiseks läbi viia uus audit.

2019. a pälvis Tartu loodusmaja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt aasta Rohelise Kontori tiitli.

Tutvu meie maja, sh keskkonnahoidlike lahendustega Tartu loodusmaja virtuaaltuuri abil siin.

Et meie tegevus oleks jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik, lähtume järgmistest põhimõtetest

  • Õpime koos mõistma seoseid inimese ja Maa vahel.
  • Analüüsime pidevalt oma tegevuste keskkonnamõju.
  • Seame eesmärgid, et vähendada oma tegevuste keskkonnamõju, täidame neid ühiselt ja täiendame regulaarselt.
  • Jagame teadmisi oma tegevuste keskkonnamõjust ning ökoloogilisest jalajäljest.
  • Julgustame õpilasi, külastajaid ja koostööpartnereid tegutsema vastutustundlikult ja loodusvarasid säästvalt.
  • Õpetame märkama ja hoolima, et oskaksime hoida.

Tartu loodusmaja Roheline Kontor

***

TKHK keskkonnavaldkondade tegevuskavad 2021 – 2023

TKHK keskkonnavaldkondade tegevuskavad 2016 – 2020


TKHK Keskkonnaaruanne 2020

TKHK Keskkonnaaruanne 2019

TKHK Keskkonnaaruanne 2018 

TKHK Keskkonnaaruanne 2017

TKHK Keskkonnaaruanne 2015 – 2016

***

Tartu loodusmaja keskkonnahoidlikuna toimimisel hoiab igapäevaselt silma peal rohelise kontori meeskond, kuhu kuulub 10 liiget ning kelle vahel on ära jaotatud eri tarbimisvaldkonnad:

Janika Ruusmaa – ökoloogiline jalajälg; rohelise kontori meeskonna juhtimine ja töötajate kaasamine

Andres Aedviir – energia, vesi, hoone haldus, koristus, IT jt seadmed

Aili Elts – jäätmed

Katrin Juhanson – keskkonnahoidlikud ostud ja hanked; kommunikatsioon

Eelika Laane-Hannus – toit, toitlustus ja sündmused; jätkusuutlik liikuvuskorraldus

Tiina Viiol – tervislik töökeskkond

Pille-Riin Pärnsalu – elurikkus

Rohelise kontori meeskond käib regulaarselt koos, jälgib tegevuskavas toodud eesmärkide poole suundumist ja nende täitmist, seab uusi sihte ja võtab ette erinevaid keskkonnahoiualaseid tegevusi. 2016-2020 aasta tegevuskava elluviimisel perioodil valiti kalendriaastal ka aasta teema, millele rohkem tähelepanu pööratakse. 2020. a teemaks oli keskkonnahoidlikud hanked. Varasemalt on tegeletud nii jäätmetega (2017), paberivaldkonnaga (2017), 2019. a keskenduti teemana energiale ning lisandus roheline kool. Huvikool Tartu loodusmaja liitus 2018.a sügisel programmiga “Roheline kool”, mistõttu oli vajalik keskkonnahoiualastes tegevustes kontori ja kooli osas keskenduda senisest enam ühisosa loomisele.

Rohkem infot küsi rohelise kontori eestvedajalt:
Janika Ruusmaa,  janika.ruusmaa@tartuloodusmaja.ee

 

***

Rohelise Kontori tegevusi on varasemalt toetanud SA KIKi projektiga “Roheline kontor Tartu loodusmajas 2017”, loe ülevaadet projekti tegevustest SIIT.