UNESCO ühendkoolide võrgustik

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti eesmärk on ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas.

 


UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti eestikeelne koduleht


 

Ülevaade võrgustikust

UNESCO ühendkoolide võrgustik sai alguse 1953.aastal, et toetada rahvusvahelist üksteisemõistmist, rahu, kultuuridevahelist dialoogi, kestlikku arengut ja kvaliteetseid hariduspraktikaid. Hetkel on võrgustikus juba u 11 500 õppeasutust üle terve maailma. Ühendkoolid annavad oma tegevuste kaudu panuse parema ja jätkusuutlikuma maailma loomisele, viivad ellu uuenduslikke pilootprojekte ning mõistavad hariduses nelja õppimise eesmärgi olulisust: õppida teadma, tegema, olema ja üheskoos elama.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku pilootprojekt Läänemere Projekt (Baltic Sea Project – BSP) on keskkonnaküsimustega tegelev Läänemere maade koolidele suunatud programm, milles osaleb kokku u 200 kooli 9 riigist. Vaata kõiki osalevaid koole siin kaardil. Eesti liitus projektiga 1992. aastal. Läänemere Projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste teadlikkust Läänemere keskkonnaprobleemidest ning inimese ja looduse vahelisest vastastikusest sõltuvusest, arendada õpilaste võimet märgata keskkonnamuutusi ning suunata õpilasi säästlikumalt käituma.

Eestis tegutseb UNESCO ühendkoolide võrgustik käsikäes Läänemere Projekti programmidega. Võrgustiku tegevused lähtuvad ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja kliimamuutuste temaatikast ning hõlmavad keskkonnahariduse, maailmahariduse, kestlikku arengut toetava hariduse, maailmakodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse valdkondi. Võrgustikuga liitunud koolidel on vaba valik, kas nad keskenduvad keskkonnahariduse või maailmahariduse temaatikale, või püüavad neid lõimida.

2023. aasta seisuga on võrgustikuga liitunud haridusasutusi Eestis üle 60. Eesti UNESCO ühendkoolide nimekiri on siin. Eelkõige rõhutatakse võrgustikus hariduse kvaliteedi tõstmisele, mitte võrgustiku liikmete arvu kasvule. Võrgustikuga liitumine on tehtud koolide jaoks võimalikult lihtsaks – koostatud on koolide juhendmaterjal, kus on lühidalt selgitatud kõik oluline võrgustiku liikmeks olemise kohta.

Koolide tegevuste põhieesmärk on keskkonda ja ühiskonda puudutavate teemade omavaheline sidumine ning eri murekohtade mõtestamine kohalikus, piirkondlikus ja üleilmses kontekstis. Tähelepanu pööratakse õpilaste aktiivsele tegutsemisele, vastutuse võtmisele ning mõistmisele, et inimeseks olemises on midagi ühtset ja siduvat, et maailma eri paigad ning inimesed on tänapäeva globaliseeruvas maailmas pidevas vastastikmõjus.

Hea on sirvida meie eestikeelset kodulehte ja ingliskeelset rahvusvahelist kodulehte ja jälgida rahvusvahelist Facebooki lehte.

Koordineerimine

UNESCO ühendkoolide maailmahariduslikke tegevusi Eestis koordineerib Tallinnast MTÜ Mondo ja keskkonnahariduslikke tegevusi Läänemere Projekti kaudu koordineerib Tartu loodusmaja.

SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning soodustab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Võrgustiku tegevusi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium (KIK vahendusel) ja Välisministeerium.

 

Liitumine ja tegevused

Võrgustikuga saab liituda igal ajal. Liitumiseks või lisainfoks võta ühendust Eesti riiklike koordinaatoritega:

  • MTÜ Mondo: Meelike Terasmaa, unescoschools@mondo.org.ee
  • Tartu loodusmaja: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

 

Lisainformatsioon:

  • Enne liitumistaotluse saatmist palume asutuse juhtidel ja kooli kontaktisikutel läbi lugeda võrgustiku juhendmaterjal.
  • Liikmetele ei rakendata suuri bürokraatlikke nõudmisi, aga kord aastas palutakse kooli kontaktisikul täita aruandevorm, mille saadab koolile riiklik koordinaator juunis. Aktiivsete liikmete nimekirjas püsimiseks tähistab kool õppeaasta jooksul kahte ÜRO rahvusvahelist tähtpäeva, informeerib kogukonda võrgustiku tegevusest ning osaleb õppeaasta jooksul vähemalt ühes pakutavas tegevuses.
  • Toimuvate ürituste info saadetakse koolidele nende määratud kontaktisiku e-posti aadressile. Lisaks on võimalik jälgida ürituste kalendrit ja liituda Facebook suletud grupiga „UNESCO ühendkoolid Eestis“.
  • Tutvu projekti tegevuste ja osaliste muljetega kogumikus “Unesco ühendkoolide võrgustik lugude kaudu: ülevaade 2019-2021 tegevusest”

 

bsp