Lisa 1. Erahuvikooli Tartu Loodusmaja õppelepingu üldtingimused 

1. ÕPPETÖÖ

1.1. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.

1.2. Õppetöö viiakse läbi peamiselt Tartu loodusmajas, aadressil Lille 10. Zooloogiaring toimub koostöös Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaiaga ning õppetöö toimub loodusmuuseumi hoones aadressil Vanemuise 46. Lisaks toimuvad tunnid A. Puškini koolis ja Poska Gümnaasiumis.

1.3. Õppetöö toimub üldhariduskoolide õppetegevusest vabal ajal vastavalt huvikooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppetegevus välipraktikatel ja õppelaagrites või individuaalõppe korras.

1.4. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase vanust ja huvisid. Üleminek ühelt astmelt teisele toimub vastavalt õppekavale.

1.5. Õpperühm avatakse 6 huvilise korral (v.a HEV-õpilaste grupp) 1.novembri seisuga. Maksimaalse grupi suuruse määrab õppeklassi mahutavus.

1.6. Õpilaste ohutuse tagamiseks on õpetajal õigus viia huviringi tegevus läbi kaugõppe vormis.

 

2. ÕPPEMAKS

2.1. Huvikoolis on õppimine tasuline. Õppemaks ja õppeaasta kestus on sätestatud Õppelepingu punktis 4.1.

2.2. Õppemaksu suurus kinnitatakse iga õppeaasta alguses huvikooli nõukogu poolt ja see avalikustatakse Tartu loodusmaja kodulehel.

2.3. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt Lepingus ettenähtud õppekavale. Õppemaks ei sisalda õppelaagrite ja -sõitudega seotud  kulusid.

2.4. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse perioodis kinnitab huvikooli nõukogu.

2.5. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul. Liitudes poole kuu pealt tuleb arvestada, et tasuda tuleb kogu kuu tasu. Õppemaksu osadeks ei jaotata, v.a eriolukordades.

2.6. Õppemaks tasutakse pärast arve saamist Õpilase esindaja poolt Õppelepingu punktis 1.1. nimetatud saaja arvelduskontole, selgitusse märkida arve number, õpilase nimi.

2.7. Lapsevanemal on õigus õppemaksu tasumiseks valida temale sobivaim võimalus järgmistest:    

2.7.1. Tasuda õppemaks kord kuus arvel esitatud tähtajaks.    

2.8. Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest. Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel 3 nädalat (või pikemalt), siis maksab ta puudutud aja eest 50% õppemaksu summast, eeldusega, et õpilase puudumisest teatatakse enne teist puudutud tundi õppejuhti ja huviringi juhendajat e-maili teel.

2.9. Tasaarvestus tehakse järgmisel makseperioodil kooskõlastatult kooli direktoriga.

2.10. Õppemaksu ei tagastata, kui Leping lõpetatakse Õpilase esindaja soovil või Õpilase süül seoses Lepingu rikkumisega.

2.11. Õppetasu osalist või täielikku maksmisest vabastamist on õigus taotleda õpilasel, kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elamisloa alusel, on 7—19aastane ja on õppinud Tartu Loodusmaja huvikoolis vähemalt ühe poolaasta.

2.11.1. Õppetasust vabastamist saab taotleda korraga üheks poolaastaks. Selleks tuleb esitada taotlus ning majanduslikku raskust põhjendavad dokumendid (näiteks tööandja poolt saadud 6-kuu palgatõend või töötukassa tõend). Taotlus tuleb esitada kooli direktorile hiljemalt 20. septembriks või 20. jaanuariks (olenevalt poolaastast, mille eest vabastust küsitakse). Määratud kuupäeva ületanud taotlusi ja lisadokumente ei arvestata, v.a õnnetusjuhtum, kriisiolukord jms.

2.11.2. Õppetasu maksmisest vabastamise määramisel eelistatakse õpilast, kes suhtub õppetöösse kohusetundlikult ning kes kuulub perekonda, mille kuu netosissetulek on alla toimetulekupiiri, kes kuulub perekonda, kus on kolm või enam ülalpeetavat, kelle vanem/ad on töötu/d, kes on ise või kelle vanem on pensionär, keda kasvatab üksikvanem või kes on orb.

2.11.3. Õppetasu osalist või täielikku maksmisest vabastamine otsustatakse esimesel poolaastal hiljemalt 28. septembriks ja teisel poolaastal hiljemalt 28. jaanuariks ning erijuhul ühe kuu jooksul taotluse esitamisest. Otsusest õppetasu maksmisest vabastamise määramise kohta teavitatakse õpilast/lapsevanemat e-kirja teel.

2.11.4. Tasust vabastamine ei kehti SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse korraldatud laagrite ja lisaväljasõitude kohta.

 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Õpilase õigused ja kohustused

3.1.1. Õpilasel on kõik huvikooli seaduse, Tartu loodusmaja huvikooli põhikirja ja kodukorraga antud õigused.

3.1.2. Õpilane peab täitma huvikooli seadust, Tartu loodusmaja huvikooli põhikirja ja kodukorda.

3.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused

3.2.1. Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase õppetegevuse kohta huvikoolis.

3.2.2. Õpilase esindajal on kohustus tasuda Lepingus ettenähtud korras õppemaks. Arve tasumata jätmisel on SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusel õigus nõuda viivist 8% aastas (Võlaõigusseadus § 113 (1)).

3.2.3. Õpilase esindajal on kohustus koheselt teatada kirjalikult kõigist muudatustest enda ja Õpilase isikuandmetes, mis on toodud Õppelepingu punktides 1.2. ja 1.3.

3.2.4. Õpilase võib Loodusmaja huvikoolist välja arvata Õpilase esindaja soovil kirjaliku avalduse alusel, mille esitab Õpilase esindaja õppejuhile ARNO keskkonnas vähemalt 2 nädalat enne kuu lõppu. Õppeleping lõpetatakse uue kalendrikuu esimese kuupäeva seisuga.

3.2.5. Õpilase esindajal on õigus tutvuda kogutud isikuandmetega

 

3.3. Loodusmaja huvikooli õigused ja kohustused

3.3.1. Loodusmaja huvikool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt EHISis (Eesti Hariduse Infosüsteemis) registreeritud õppekavadele.

3.3.2. Loodusmaja huvikoolil on õigus Õpilane huvikoolist välja arvata, kui õpilane rikub süstemaatiliselt huvikooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppetööst pikema aja vältel või kui õpilase õppemaks on tähtajaks tasumata.

3.3.3. Loodusmaja huvikool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseadusele.

3.3.4. Loodusmaja huvikoolil on õigus kasutada ringitundides tehtud pilte ja videoid oma meediakanalites, välja arvatud siis, kui lapsevanem on oma soovist lapse pilte mitte jagada andnud märku registreerimisvormil (Arno keskkonnas).

3.3.5. Loodusmaja huvikoolil on õigus kasutada õpilase ja vanema isikuandmeid huvikooli dokumentatsioonis, õppelepingul, arvetel, EHISis, maksuametis, Tartu linna huvihariduse registris.

3.3.6. Loodusmaja huvikool on kohustatud vanema järelpärimise korral tutvustama kogutud isikuandmeid.

3.3.7. Loodusmaja huvikoolil on õigus esitada tagant järele arve mitme kuu eest, kui õpilase registreerimine ei ole õigeaegselt teostatud.

 

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Loodusmaja huvikooli põhikirja, kodukorda ja teisi dokumente, mis panevad Pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse Lepingu tingimustena.

4.2. Punktis 4.1. nimetatud dokumendid on avalikustatud Tartu loodusmaja koduleheküljel.

4.3. Lepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe (ARNO keskkonnas).

4.4. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

4.5 Huvikooli õppeinfo edastatakse lapsevanemale ja õpilasele Stuudiumi keskkonnas.

 

LEPINGU KEHTIVUS

4.6. Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkest.

4.7. Leping lõppeb huvikooli õppeaasta lõpetamisel või:

4.7.1. Õpilase välja arvamisega huvikoolist vastavalt  käesoleva Lepingu punktile 3.3.2.

4.7.2. Õpilase välja arvamisega huvikoolist vastavalt käesoleva Lepingu punktile 3.2.4.

4.7.3. Loodusmaja huvikooli tegevuse lõpetamisel seaduse ja punktis 4.1. nimetatud dokumentidega ette nähtud tingimustel.

4.8. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli Lepingu kehtimise ajal Lepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.

4.9. Leping on koostatud ja kinnitatud ARNO dokumendisüsteemis.