Koolitused

Looduse ABC ja õuesõppe alused

Eesmärk on anda ülevaade eluslooduse mitmekesisusest ja seostest keskkonnaga, tutvustada loodust, liike, ökosüsteeme ja kooslusi ning õpetada loodusvaatluste tegemist, looduse ja keskkonna õpetamise metoodikat, töölehtede koostamist, keskkonnamänge, looduskaitset ja selle aluseid. Anda teadmisi maastikest ja geoloogiast, õpperadade koostamisest ja kogude valmistamist. Tutvustada õuesõppe mõistet ja tundide läbiviimise metoodikat. Kujundada keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke hoiakuid. Võimalikud kooltused:  Loodusvaatlused […]

Keskkonnasõbralik kontor

Keskkonnasõbralike ja säästlike meetodite tutvustamine (nt paber ja selle taaskasutus, jäätmetekke vähendamine ja jäätmete sorteerimine, vee ja elektrienergia säästlik tarbimine) ja kasutamine töökeskkonnas. Keskkonnahoidliku ja vastutava käitumisviisi kujundamine nii ettevõtete juhtides kui ka töötajates. Keskkonnaaruande koostamise tutvustamine. Õppe käigus omandatakse teadmised säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ja kontoris ning saadakse praktilised oskused säästvaks tarbimiseks. […]

Tere tulemast Tartu loodusmaja koolituskeskusesse!

Jagame teadmisi, kogemusi ja inspiratsiooni looduse ja keskkonnaga seonduvast nii suurtele kui väikestele huvilistele.

Pakume koolitusi ja õpitubasid, levitame rohelist mõtteviisi ettevõtetele ning toetame projektide abil keskkonnahariduse levikut Eestis.

Loe lähemalt 

Uurimis- ja loovtööde juhendamine

Kellele? LTT huviringide juhendajatele
Koolituse eesmärk on anda teadmisi, oskusi uurimistööde juhendamiseks ning planeerimiseks loodus- ja sotsiaalteaduste valdkonnas. Koolituse käigus omandatakse oskused, kuidas korrektselt koostada teadusteksti ülesehitust, keelelist ja stiililist poolt. Koolitus annab uurimistööde hindamise ja retsenseerimise oskuse. Võimalikud juhendajad: Helle Kont, Gedy Siimenson, Krista Tomson, Pille-Riin Pärnsalu

Kestliku arengu hariduse täiendkoolitused

Kellele? keskkonnahariduse spetsialistid, loodusgiidid, retkejuhid, õpetajad
Kutsume õpetajaid, keskkonnahariduse spetsialiste, loodusgiide, retkejuhte, loodusõppeprogrammide juhendajaid jt huvilisi täiendkoolitusele, mis annab osalejatele uusi teadmisi ja tunnetust Eesti elurikkusest ning pakub võimalusi, kuidas õppetöös luua seoseid kestliku arengu ja kliimamuutustega.

Maailmaharidus käsikäes loodusteadustega

Kellele? huvikooli juhendajad, LTT huviringide juhendajatele
Koolituse käigus tutvustatakse materjale, meetodeid ja tegevusvõimalusi kestliku arengu teemade käsitlemiseks maailmahariduse ja loodusteaduste praktilise lõiminguna.

Matkata on mõnus!

Kellele? huvikooli juhendajad, LTT huviringide juhendajatele
Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele.

Kosmoseprogramm ja atmosfääriuuringud

Kellele? huvikooli juhendajad, LTT huviringide juhendajatele
Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad jt noortega tegelejad. Koolitus keskendub: 7.-9.klassi õpilastele huviringi läbiviimisele ja toetub peamiselt Väätsa Põhikooli stratosfäärilende korraldava kosmoseprogrammi kogemusele. Praktilised tööd on seotud atmosfääri füüsikaga. Põhjalikult peatutakse kolmel huviringi korralduslikul teemal: 1) miks ja kuidas teha terviklikku, pikaajalist teadusprojekti, mitte ainult huviringi; 2) kuidas saada abi koolivälistelt partneritelt; 3) kuidas kaasata […]

Keskkonnauuringud veemaailmas

Kellele? huvikooli juhendajad, LTT huviringide juhendajatele
Koolitusel minnakse ühiselt lähedal asuva jõe või järve äärde ning osalejad saavad teada ja kogeda, kuidas läbi vee temaatika lapsi inspireerida keemiat, füüsikat, bioloogiat ja kunsti õppima ning erinevate aktiivõppemeetoditega keskkonnaprobleeme lahendada.

Lihtsad köögikatsed keemiast ja füüsikast

Kellele? huvikooli juhendajad, LTT huviringide juhendajatele
Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad jt noortega tegelejad. Eesmärgiks on osalejatele anda katsete tegemise ja juhendamise kogemus, teadmised ohutustehnikast ja tutvustada infoallikaid erinevate katsete ja praktiliste tööde tegemiseks. Peamiseks meetodiks on erinevate praktiliste eksperimentide läbitegemine, nüansside ja ohukohtade üle arutlemine, teoreetilise tausta selgitamine. Lisaks ka erinevate mänguliste aspektide rõhutamine teooria selgitamise juures. Koolitusel saab katsetada ja […]

Muuseum huvitegevust rikastava keskkonnana

Kellele? huvikooli juhendajad, LTT huviringide juhendajatele
Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, laagrikorraldajad jt noortega tegelejad. Koolitusel saab teada ja kogeda … millised võimalused on loodushuviliste ringil koostööks näiteks kunstimuuseumi, spordimuuseumi või koduloomuuseumiga; kuidas muuseumi külastust ette valmistades arvestada laste huvidega; erinevate muuseumide võimalusi lastega huvitegevuseks; koolituse paigaks valitud muuseumi meetodeid. Koolituse läbinud … teavad, milliseid võimalusi pakuvad erinevad muuseumid huvitegevuseks; […]

Tartu linna laste jalgrattakooli sügiskursus

Kellele? 10 - 15 aastased
Tartu linna jalgrattakooli on oodatud 10-15 aastased õpilased, kes soovivad iseseisvalt jalgrattaga teeliikluses osaleda ning vajavad selleks jalgratta juhtimisõigust

Keraamikakursus

Loodusmaja soojas töökojas saab valmistada suurepäraseid saviesemeid koos Piret Uuega  Kursusel osalejad omandavad peamised savitöö tehnikad ning õpivad valmistama omanäolisi savinõusid. Kursuse käigus valmivad tassid, kausid, kannud ja vaasid, mis glasuuritakse ja põletatakse. Kursusele on oodatud nii algajad kui ka edasijõudnud oma oskusi täiendama. Koolitaja Piret Uus on õppinud keraamikat Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis ning […]

Tervislik ja keskkonnasõbralik toit

Koolitusel saab teadlikumaks oma toiduvalikutest ning õpitakse koostama täisvääruslikumat menüüd. Kursuse praktilises osas valmistatakse vastavalt käsitletavale teemale koos midagi maitsvat, mis toetab tervist, enesetunnet, meeleolu ja immuunsüsteemi. Võimalikud juhendajad: Kadri Kalle, Aire Orula

Praktiline aiandus

Eesmärgiks on õpetada linnaaianduse, ruumihaljastuse alaseid teadmisi ja anda praktilisi oskusi aianduses ning toataimede kasvatamises. Kujundada esteetilisi tõekspidamisi, anda tööoskusi ning kogemusi. Saadud teadmisi võib kasutada nii kodu kui ka asutuse ja kooli aedade/ruumide kujundamisel. Kursuse lõpetanu orienteerub iluaianduses ja toataimede kasvatuses kasutatavate taimerühmade mitmekesisuses, praktilise taimekasvatusvõtete rakendamise võimalustes, tunneb tänapäevase aia- ja ruumihaljastusealaseid materjale ja […]

Materjalide kodune taaskasutus

Õppe eesmärk on anda edasi teadmisi säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ning saada praktilisi oskusi säästvaks tarbimiseks. Valdkonnad: paber, tekstiil, looduskosmeetika, taaskasutus, keskkonnasõbralikud materjalid, ökomärgised jne. Läbiv teema on säästev areng ja kliimamuutused. Keskkonnahoidliku ja vastutustundliku käitumisviisi kujundamine. Suunatakse tähelepanu säästvale arengule ning kliimamuutustele. Võimalikud juhendajad: Aire Orula, Helle Kont, Pille-Riin Pärnsalu, Aili Elts, Krista Tomson ja […]

Lilleseade

Eesmärgiks on teadmiste omandamine materjali- ja kujundusõpetuse ning lilleseadete tegemise põhialustest; koolitus koosneb erinevate lilleseadetööde tegemise teoreetilistest ja praktilistest osadest. Kursuse siht on arendada osalejas loomingulisust ja iseseisvust. Kursuse käigus antakse ülevaade levinumatest suve- ja püsililledest ning ilupuudest ja –põõsastest. Eesmärgiks on kujundada esteetilisi tõekspidamisi, anda tööoskusi ning kogemusi korrektsete ja kaasaegsete lilleseadete, kimpude loomiseks. Saadud […]

Kunst ja loodus

Koolitus avardab osalejate kunstialaseid oskusi läbi teadliku inspiratsiooni otsimise meid ümbritsevast keskkonnast. Kursusel osalejad õpivad kunstialaseid põhitõdesid läbi looduse värvide ja vormide vaatluse, õppides seda siduma nii pedagoogilise kui loomingulise valdkonnaga. Õpetatakse kasutama pärimuslikke ja tänapäevaseid kunstivõtteid ning tutvustatakse erinevaid võimalusi seisma jäänud materjalide kasutamiseks. Võimalikud koolitused:  Loodus kunstis Üldkompostitsiooni põhialused Paberigraafika Erinevate looduslike vahendite […]