Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna koolidele 2011/2012

Projekt täisnimi:  Õppeprogrammid Tartu linna ja maakonna koolidele 2011/2012 Projekti lühike nimi: KIK-programmid 2012  Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus (kuu,aasta – kuu, aasta): august 2011 – juuni 2012 Projektijuht (nimi, e-mail,telefon): Helle Kont, helle.kont@tartuloodusmaja.ee, tel. 7361 693 Projekti eesmärk: Saavutatakse Tartu linna ja maakonna lasteaedade ja üldhariduskoolide laste parem looduse tundmine, oskus avatud õpikeskkonnas õppida, loodushoidlikult käituda ja õppimisest […]
Loe edasi

Loodusmaja õppelaagrid 2012

Projekti nimi: Tartu Loodusmaja õppelaagrid 2011/2012 õppeaastal Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: 1.08.2011 – 30.07.2012 Projekti juht: Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013 Eesmärk: Õpilaste keskkonnateadlikkuse ja loodushuvi tõus. Looduslaagrite eesmärgiks on 225 loodushuvilise õpilase teadmiste süvendamine looduse mitmekesisusest ja  Eesti regioonide omapärast ning looduse tundmaõppimise käigus keskkonnasõbralike käitumisharjumuste kujundamine. Eesmärgiks on ka  õpilaste ergutamine looduse tundmaõppimise jätkamiseks. 2011/2012 […]
Loe edasi

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projektid 2004 – 2011

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel oleme läbi viinud palju tegevusi, mis on aidanud meil saavutada ühiseid eesmärke. KIKil on keskkonnateadlikkuse programmis kolm olulist tegevussuunda, mida ka meie järgime: riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja läbiviimine; keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste ja -kampaaniate korraldamine;      rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemine. Siit leiate meie ja KIKi […]
Loe edasi

Mis on PaMu?

PaMu on Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Studio Viridis Loodushariduse, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eestimaa Looduse Fondi koostööprojekt loodushariduse edendamiseks Palupõhja looduskoolis ja Muraste looduskoolis. 2007. aasta märtsist 2008. aasta detsembrini kestva projekti eesmärk oli lastele suunatud loodusõppeprogrammide läbiviimiseks juhendajate võrgustiku loomine ja kooli õppekava täiendavate loodusprogrammide korraldamine. Projekti jooksul koolitati 40 juhendajat Palupõhja ja 40 juhendajat […]
Loe edasi

Back to Nature

Projekt täisnimi: Õppevahendite väljatöötamine loodusõppeks kui efektiivne vahend kaitsealade kaitse korraldamisel (Elaborating joint tools for environmental education as efficient mean of management of protected areas). Projekti lühike nimi: Back to Nature Projekti toetavad: Eesti-Läti programm ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: märts 2009 – veebruar 2011. Projektijuht: Sille Talvet (OÜ Gravitas Consult), sille@gravitas.ee. Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Kersti Sõgel, kersti.sogel@teec.ee. Projekti partnerid: Eestist Tartu Keskkonnahariduse Keskus (juhtpartner), Peipsi Koostöö […]
Loe edasi

Projekt COBWEB – Ühendades Läänemerd

Projekti nimi: Communicating the Baltic (Ühendades Läänemerd) Projekti akronüüm: COBWEB Projekti toetavad: Kesk-Läänemere Interreg IV A programm 2007- 2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kodulehekülg: http://hyria.fi/cobweb Projekti tegevuste kestus: september 2009 – august 2011. Projekti juhtpartner: Hyria Kolledž, projektijuht Maija Venäläinen (maija.venalainen@hyria.fi). Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne koordinaator: Mirjam Burget (mirjam.burget@teec.ee). Projekti partnerid: Hyria Kolledž, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, Tartu Ülikool, Tallinna Keskkonnaamet, Läti Ülikool, Läti Loodusajaloo Muuseum, Harakka Looduskeskus, Helsingi Pealinna Taaskasutuskeskus, Loodusmaja […]
Loe edasi

Õppepäevad lastele ja täiskasvanutele Palupõhja looduskoolis

Projekt täisnimi: Õppepäevad lastele ja täiskasvanutele Palupõhja looduskoolis Projekti lühike nimi: PaMu-4 Projekti toetavad:  Keskkonnainvesteeringute Keskus Projekti kestus: veebruar 2011 – märts 2012 Projektijuht (nimi, e-mail,telefon): Helle Kont, helle.kont@tartuloodusmaja.ee, tel. 7361 693 Projekti partnerid: Eestimaa Looduse Fond, Looduskaitseühing Kotkas Projekti eesmärk: Kasvab loodust tundvate, looduskeskkonda väärtustavate ja jätkusuutlikku looduskasutust mõistvate noorte ja täiskasvanute arv. 20 kahepäevase ja 5 kolmepäevase koolituskorraga saavad […]
Loe edasi

Elukestev õpe

Programm “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” nr 1.1.0603.08-0002 Programm on loodud “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest lähtuva “Inimressursside arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna “Elukestev õpe” meetme “Täiskasvanuhariduse arendamine” rakendamiseks. Üldeesmärk Täiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides. Alaeesmärgid 1.    Täiskasvanud […]
Loe edasi

The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2010-2012

Projekt täisnimi:  The Baltic Sea Project (BSP) Eesti tegevuste koordineerimine 2010-2012 Projekti lühike nimi:  BSP Eesti Projekti toetavad:  KIK Projekti kestus:  september 2010 – 14. juuni 2012 Projektijuht: Sirje Janikson, sirje.janikson@tartuloodusmaja.ee, tel. 7 361 693 Projekti partnerid: Eesti BSP koolid – 30 kooli Projekti eesmärk:  BSP on Läänemere riikide ühisprojekt, mille eesmärkideks on suurendada õpilaste keskkonna-teadlikkust ja arusaamist inimese ning […]
Loe edasi