Täisnimi: Kliimateadlikud lahendused linnakeskkonnas läbi haridusliku kliimaraja

Kestvus: 01.07.-31.12.2023

Eelarve: 103 010 € kokku (programm 92 709 €, omaosalus 10 301 €)

Rahastaja: Projekti ER213 COOLspot kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm 2014-2020. Lisaks toetas Tartu linn 10 301 euroga reservifondist.

Lühikokkuvõte:

COOLspot juhib linnaelanike ja külaliste tähelepanu kliimamuutustega ja elurikkuse vähenemisega seotud keskkonnaprobleemidele ning tutvustab olemasolevaid kliima- ja keskkonnateadlikke lahendusi loodusmaja pargi näitel. Luuakse kliimaõpperada, mille infotahvlite juures on võimalik sooritada praktiline tegevus või vaatlus selleks, et probleemi mõista ja lahendust uurida. Korraldatakse kliimarada tutvustavaid sündmusi ja viiakse ellu vajalikke taristut parendavaid töid.

Tulemused
Loodusmaja pargialale tehtud investeeringute ja õpperaja tahvlite paigaldamise tulemusena muutub park sobivamaks kohaks nii otseselt õppetegevuseks kui ka harivaks puhkuseks.

 • Õpperajal tuuakse esile nii olemasolevad lahendused pargis ja hoone välisfasaadil kui käesoleva projekti tulemusena lisandunud taristu elemendid nagu kogumiskastid jäätmete liigiti sorteerimiseks, köögiviljaaia kastidega õppeväljak, drenaažisüsteem liigse vihmavee juhtimiseks tiiki ja peenardesse. Õpperaja tahvlid kavandatakse nii, et taristu ja pargi lahenduste juures oleks võimalik sooritada mõni praktiline tegevus või vaatlus, selleks, et probleemi mõista ja lahendusi leida. Investeeringutega panustatakse lisaks elanike keskkonnateadlikkuse tõstmisele ka turvalisema, erinevatele inimrühmadele paremini ligipääsetavama ja atraktiivsema keskkonna loomisele.
 • Korraldatakse kaks avalikku üritust 250 inimesele, mille peamiseks sihtrühmaks on pered. Avalikel üritustel keskendutakse raja tutvustamisele juhendatud tegevuste kaasabil ning korraldatakse roheliste oskuste õpitoad.
 • Lisaks korraldatakse koolitus 10 huvikooli õpetajale, kes õpivad kasutama rada õppevahendina ning viivad seejärel läbi oma õpilastega õuesõppe tunde, kaasates kokku 250 erinevas vanuses õpilast.
 • Rada tutvustatakse ka 75 külastuskeskuse külastajale giidiga ekskursioonide käigus. Projekti jooksul kaasatakse teadlikkuse tõstmise tegevustesse kokku 585 inimest ning hiljem on rada igal aastal kättesaadav vähemalt 30 000 keskuse ja pargi külastajale, sh õpilaste rühmadele. Väljatöötatud giidiga programmi kasutatakse ka edaspidi ekskursioonide ja õppekäikude läbiviimisel.
 • Pargi täiendamisest ja õpperaja loomisest teavitatakse Tartu peamistes sidekanalites, sh üleriigilistes ajalehtedes.

Infrastruktuuri tulemused:

Üks osa investeeringutest aitab kaasa Tartu loodusmaja pargi turvalisemaks ja ligipääsetavamaks muutmisele, nagu madalate pollarvalgustite ja laternapostide remont, drenaažisüsteemi paigaldamine, mis takistab kõnniteede kattematerjali vihmaveega minema uhumist, terrasside korrashoid, pinkide ja pargimööbli remont õuesõppe aladel. Teine osa investeeringutest on suunatud pargi õppekeskkonna parandamisele, rajades mänguväljaku elementidega õppeköögiviljaaia, kogunemisala avalike ürituste ja koolituste külastajatele, paigaldades jäätmekogumiskonteinerid ning valmistades ja paigaldades kliimaraja väljapaneku.

Programmi lisainfo: https://ec.europa.eu/regional_policy/home_en


Antud tekst valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle teksti sisu eest vastutab ainuisikuliselt Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Projekti eesmärk: Projekti peamine eesmärk on tõsta inimeste keskkonnaalast teadlikkust ning suurendada jäätmete sorteerimise, säästliku tarbimise ja taaskasutusega seotud igapäevaharjumuste juurutamist nii laste kui täiskasvanute hulgas.

Projekti kestus: 01.01.2021 – 31.10.2022

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti tegevused:

 • Tartu loodusmaja mobiilne infopunkt osaleb säästlikule eluviisile ja taaskasutusele suunatud teavitustegevustega vähemalt kaheteistkümnel Tartus toimuval rahvaüritusel. Rahvaüritustel viiakse läbi harivaid õpitubasid nii jäätmete sorteerimise kui taaskasutuse ja jäätmetekke vähendamise kohta. Lisaks jagatakse informatsiooni, kuidas säästlikumalt tarbida, kuidas ja mida saab taaskasutada.
 • Jäätmetekke vähendamise ja keskkonnateadlikkuse teavituskampaania sotsiaalmeedias: “Tarbi targalt – korduvkasuta – sorteeri prügi”
 • Lauamäng “Kes tarbib kõigest väest, ei saa üle prügimäest!”


Lisainfo: https://www.tartuloodusmaja.ee/mobiilne-infopunkt/

 

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2022-2023 (RE.4.04.22-0060)

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

kik

 

Projekti kestus: 01.07.2022 – 30.09.2023

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Üleriigilise ja rahvusvahelise keskkonnaharidusliku koostöö arendamine UNESCO ühendkoolide vahel ning keskkonnateadlikkust suurendavate ühistegevuste pakkumine koolidele. Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada Eesti õpilastes aktiivset keskkonnateadlikku hoiakut. Projektis osalemine annab õpilastele võimaluse omandada teadmisi ja oskuseid ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid vastutustundlikuks maailmakodanikuks kujunemisel. Projekt toetab koole kestliku arengu põhimõtete järgimisel õppetöös ja tegevustes ning pakub üleriiklikke ja rahvusvahelisi võimalusi koolituseks ja õppetöö mitmekesistamiseks.

Projekti tulemused:

Kahe õppelaagri ja ühe aastakonverentsi korraldamine õpetajate ja õpilaste jaoks

Õppepäevadel, laagrites ja konverentsidel saadud kogemused, teadmised ja uued tutvused võimaldavad osalevatel õpilastel ja õpetajatel leida toetajaid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos liikuda keskkonnasäästlikumate igapäevaste harjumuste poole. Tihti leitakse mõttekaaslased välisriigist ning õpitakse juurde ka kultuuri, keelt ning jagatakse omavahel päeva- ja keskkonnapoliitilisi teateid. See kõik toetab noori aktiivseks ja keskkonnast hoolivaks maailmakodanikuks sirgumisel, oma mõtete väljendamisel ja oma mina-pildi loomisel. Laagrites loodud kestliku arengu teemalisi töötubasid viivad osalejad läbi ka oma koolides ja võrgustiku aastakonverentsil.

Harrastusteaduse edendamine
Õpetajaid toetab aasta jooksul haridustehnoloog, kes teeb koolitusi õpetajate ja õpilaste digioskuste arendamiseks loodusvaldkondliku harrastusteaduse kaudu (vaatluste tegemine ja andmebaaside kasutamine õppetöös ja uurimistöödes); veebikoolitused salvestatakse ning need on hiljem kõigile huvilistele kättesaadavad. Loodusvaatluste kaudu õpivad õpilased loodust tundma, elurikkust ja looduskaitset väärtustama ning panustavad harrastusteadusesse.

Võrgustiku koolide külastamine
Koolide külastuste tulemusena tekib koolis oma meeskond õpetajatest ja kooli juhtkonnast, kes koostab oma kooli UNESCO säästva arengu eesmärke toetava tegevuste plaani. Koolipere saab teadlikumaks ning kujuneb säästva arengu teemadega tegelev töörühm. Külastuste põhjal tehakse juhtumianalüüsid ja kokkuvõtted, mida kasutatakse edaspidises koolide nõustamises ja toetamises ning võrgustiku arendustöös.

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.


Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2021-2023 (projekt nr 18507)

unesco ühendkoolide läänemere projekt

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01.2022 – 31.01.2023

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on aastal 2022 toetada UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) koole Eestis säästvat arengut toetava hariduse elluviimisel ning kestliku arengu eesmärgi nr 4 (kvaliteetne haridus) saavutamisel keskkonnaharidusalase koostöö kaudu. Projekti raames koostöös MTÜ Mondoga valmib tegevuspõhine tunnikava algkoolile nii eesti kui vene keeles; 2 “Mission Z” eestindatud mängukomplekti gümnaasiumile. Nende materjalide väljatöötamiseks ning hiljem tutvustamiseks koolidele korraldatakse 2 metoodilist õppepäeva. Lisaks korraldatakse õpilastele ja õpetajatele 1 rahvusvaheline Läänemere päeva tähistav ekspeditsioon purjekatega Soome saarestikku, et kohtuda sõpruskoolidega ning õppida tundma inimtegevuse ja Läänemere ökosüsteemide seoseid, 1 võrgustiku aastakonverents.

Projektiga toetatakse järgmisi tegevusi:

 • tegevuspõhise tunnikava loomine algkoolile nii eesti kui vene keeles
 • kahe “Mission Z” eestindatud mängukomplekti valmimine gümnaasiumile ja selle tutvustamise õppepäevad
 • Läänemere Projekti õpilaste purjeõpperetk Läänemere uuringuteks ja rahvusvahelise Läänemere Päeva tähistamiseks
 • UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.

 

Võrgustiku tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja praktikumilaagrid noorematele õpilastele 2020-2021 õppeaastal

Projekti toetas:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01 2021 – 16.07.2022

Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:  Õpilased tunnevad rohkem huvi looduse ja keskkonnateemade vastu. Õpilastes kujuneb arusaam, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Õpilased tunnevad paremini taimi, loomi, seeni ja tunnevad end looduses hästi.

Projekti tegevused:

2021. a suvel toimus kolm 3 päevast suvelaagrit Veski Puhkebaasis Valgamaal, sügisel sügislaager Elvas, talvel  3-päevane talvelaager  ja kevadel 3-päevane kevadlaager Taevaskoja Puhkekeskuses.

Laagrites toimusid matkad, õppekäigud laagri lähiümbruses, õpitoad. Tubastes õppetundides koostati ja vaadati esitlusi, õpiti  määrajaid kasutama, joonistati, vaadati loodusfilme ja mängiti keskkonnamänge. Õppekäikudel tutvuti paikkonna taimestiku ja loomastikuga, uuriti loomade tegevusjälgi. Uuriti taimede ja loomade ja teiste elusolendite peamisi rühmi, nende mitmekesisust, rolli ökosüsteemis, nende osa looduse tasakaalu säilitamisel ja inimese osa looduses.

Laagrites osales 186 Tartu loodusmaja ringiõpilast.


Projektist lähemalt


Projekt: Rohelise kooli programm Eestis 2021/2022 õppeaastal
Kestus: 1.nov 2021 – 30.sept 2022
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
KIKi toetus: 49 300.69 eur

Projekti juhib:   SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on haridusasutuste säästvat arengut toetava ülemaailmse programmi Eco-Schools võrgustiku jätkuv koordineerimine ja tegevuste elluviimine Eestis.
Rahvusvahelise rohelise kooli programmi võrgustik Eestis on viimasel ajal laienenud – liitunud on 155 haridusasutust, kes korraldavad oma keskkonnahariduslikke tegevusi vastavalt ülemaailmse Eco-Schools programmi põhimõtetele. Projekti elluviimise tulemusena on Rohelise Kooli programm ühiskonnas senisest enam tuntud ja väärtustatud ning võrgustiku identiteet on tänu ühisüritustele ja kampaaniale tugevnenud, liitunud on rohkem aktiivseid haridusasutusi.

Projekti tegevused:

 • Rohelise kooli võrgustiku arendamine, sh nii Eesti-sisene suhtlus kui koostöö rahvusvahelise võrgustikuga
 • Programmi turundus ja kommunikatsioon, sh uudiskirja koostamine – vt ilmunud uudiskirju siit
 • Võrgustikuseminaride läbiviimine – kokku toimus 9 seminari (4 veebinari ja 5 seminari, kokku 283 osalejat)
  • 15.02.22 “Peer Parliament: mõttetalgud ja materjalid”, ekspert Riin Kaldma, 15.02.2022
  • Veebinar 22.02.22 “Meie toimetulek ja kohanemisvõime muutuvas maailmas”, Piret Vacht /
   Kuidas oma energiakasutust hinnata ja efektiivsemaks muuta”, Annika Urbas
  • Veebinar 24.03.22 “Kliimasõbralik kooliköök”, Marilin Eensalu, ERL / “Lihafoor.ee”, ELF, Silja Kana
  • Veebinar 26.04.22 “Õuala elurikkuse suurendamine: meie parimad kogemused”, Georg Aher;
   Päevalille LA, Kungla LA, Pernova Hariduskeskuse kogemused
  • Seminarid “Õppeasutuste aiad: õppimine, loovus, teraapia”, Kadri Maikov. 24.04.22 Tartu Helika Lasteaias, 16.05.2022 Tallinna Vikerkaare Lasteaias, 25.05.22 Kohtla-Järve Tarekese Lasteaias, 27.05.22 Pärnu Lasteaias Pöialpoiss
  • Seminar “Maailmahariduse õppepäev Rannamõisa Lasteaias”, 26.05.2022 Rannamõisa Lasteaias
 • Digikoristusnädala ettevalmistus ja läbiviimine – toimus 24.-30.jaanuaril 2022, vaata ülesandeid ja kokkuvõtteid siit
 • Keskkonnamärgise Roheline lipp taotlemise ettevalmistus ja läbiviimine, tunnustusürituse-konverentsi korraldamine – toimus 6.juunil 2022 Tartu loodusmajas, kokku anti välja 46 keskkonnamärgist “Roheline lipp”. Sündmus on järelvaadatav FB-lehel Rohelise kooli programm Eestis (6.juuni 2022)

Lisainfo Rohelise kooli programmi kohta


Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Lisainformatsioon:

Eeva Kirsipuu-Vadi
E-post: eeva.kirsipuu-vadi@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2020-2022 (projekt nr 17624)

unesco ühendkoolide võrgustiku koordinaator

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.08.2020 – 31.05.2022

Projektijuht: Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada osalevatest Eesti õpilastest keskkonnahoidlikud inimesed, kes oma teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute abil mõistavad, kuidas ühiskonna liige saab mõjutada oma elukeskkonda ning kuidas olla vastutustundlik maailmakodanik. Projekti tegevused toetavad kestliku arengu eesmärki 4.7 saavutamist: „Aastaks 2030 on kõikidel õppijatel kestliku arengu edendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh kestlikku arengut toetava hariduse, inimõiguste, võrdõiguslikkuse, rahuhariduse, maailmakodanikuhariduse ja kultuuride mitmekesisuse väärtustamise kaudu”.

Projektiga toetatakse järgmisi tegevusi:

 

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.

 

Projekti materjalid:

 

Võrgustiku tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja lindude rõngastamise laager Vaibla linnujaamas

Projekti toetab: Haridus- ja Teadusministeerium

Projekti kestus: Laager toimus 19.-21. oktoober 2020 Vaibla linnujaamas (Viljandi maakond, Viljandi vald, Vaibla küla, Linnuka)

Projektijuht: Aire Orula, aire.orula@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:
Laagri eesmärgiks on pakkuda ornitoloogiahuvilistele õpilastele võimalust praktilisest rõngastustööst osa saada ja selle läbi linde paremini tundma õppida. Lisaks rõngastustegevusele viiakse ümbruskonnas läbi ka retked vee- ning metsalindude tundmaõppimiseks, harjutatakse binokli ja vaatlustoru kasutamist, vaatluspäeviku täitmist ja vaatlusandmete sisestamist andmebaasidesse.

Käsitletavad teemad:
– lindude märgistamise eesmärgid ning meetodid
– lindude märgistamise ajalugu maailmas ja Eestis
– lindude sügisränne
– Võrtsjärve põhjakalda linnustik
– lindude roll eluslooduse süsteemis

Laager:

Laager toimus Vaibla linnujaamas Võrtsjärve põhjakaldal, ööbimine Veldemani puhkemajas 19.-21. oktoober 2020. Laagris osales 15 4.-9. klassi ornitoloogiahuvilist õpilast. Algselt plaanisime 20 õpilase osalemist, kuid riigis valitseva epidemioloogilise olukorra tõttu oli osalejaid veidi vähem. Mitmel huvilisel avaldusid vahetult enne laagri toimumist haigusnähud ja seetõttu nad ei osalenud. Laagri põhirõhk oli lindude rõngastamisel Vaibla linnujaamas Art Villem ning Kristjan Adojaani juhendamisel. Vaibla linnujaam on vahelduva eduga tegutsenud 1987. aastast, mil Heinrich Veromanni algatusel alustati Võrtsjärve põhjakalda roostikus lindude rõngastamisega. Vaiblas on linde rõngastatud aastatel 1987-1993, 2001-2008 ning uuesti alates 2015. aastast, mil seal toimusid esimesed Tartu loodusmaja rõngastuspraktikumid. Tänasel päeval ongi rõngastusjaama eestvedajateks just Tartu loodusmaja vilistlastest bioloogia tudengid. Vaibla linnujaam on ainus sisemaal tegutsev linnujaam, kus huvilised saavad lindude rõngastamist praktiseerida ja oskusi omandada. Linnujaamas püütakse linde roostikusse ja vähemal määral ka põõsastikku paigaldatud loorvõrkude abil. Rõngastusprotsess ning andmete kirjapanek toimub lähedal asuvas rõngastuskuuris. Kolmel laagripäeval veetsid õpilased kogu valge aja (8.30-18) rõngastusjaamas. Umbes iga tunni aja tagant tuli võrguring läbi kontrollida, püütud linnud kottidesse-kastidesse asetada ning rõngastuskuuris määrata, mõõta, rõngastada ning taas vabastada. Püügiandmed tuli korrektselt tabelisse kanda. Kõik osalejad said ise harjutada lindude võrgust väljavõtmist, mõõtmist, kaalumist ning rõngastamist. Õpiti määrama eri linnuliike, võimaluse korral ka nende sugu ja vanust hindama. Saadi teadmisi eri liikide käitumisiseärasuste, elu- ja rändeviisi kohta. Võrkude kontrollimisest vaba ajal tehti lühemaid õppekäike lähedal asuvas metsas ja vaadeldi avaveel olevaid linde. Harjutati binokli, vaatlustoru ning linnumääraja kasutamist ja kuulati ettekannet Vaibla linnjaama ajaloo ning tegemiste kohta. Kolme laagripäeva jooksul rõngastati 121 lindu 12 liigist. Ööbimine toimus lähedal asuvas Veldemani puhkemajas, kus õhtutundidel käidi õues ööhääli kuulamas, mängiti loodusteemalisi laua- ja seltskonnamänge, kuulati ettekannet ornitoloogiaringi tegemistest viimase 9 aasta jooksul ning vaadati ühiselt ETV saadet Osoon, kus kajastati Vaibla linnujaama tööd 2020. aasta suvel.

 

Fotod: Annika Rääbis

vaibla rõngastuslaager

 

Fotod: Kristjan Adojaan

 

Projekti täisnimi: Tartu loodusmaja huvikooli sügislaager 2020

Projekti toetab: Haridus- ja Teadusministeerium

Projekti kestus: laager toimus 19. – 22. oktoober 2020 Madsa puhkekeskuses (Otepää vald, Valga maakond)

Projektijuht: Tiina Lilleleht, tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee

Projekti eesmärk:

1. Laagris osalenud õpilaste keskkonnateadlikkuse tõus

 •  Õpilane mõistab, et inimene on osa loodusest
 • Õpilane tunneb loodusliku tasakaalu mõistet ja selle olemust
 • Mõistab inimese rolli looduse tasakaalu muutumisel
 • Tunneb tähtsamaid biotoope õppepäevade toimumiskohas
 • Mõistab tähtsamaid seoseid elustikurühmade vahel
 • Tunneb tavalisemaid  taime- ja loomaliike laagri toimumiskohas
 • Mõistab bioloogilise mitmekesisuse tähtsust
 • Tunneb loodushoiu ja looduskaitse põhimõtteid
 • Oskab looduses (endale ja loodusele) ohutult liikuda

2. Võimaldada õpilastele hariv ja tervistav vaba aeg looduses.

 

Projekti tegevused:

Osales 45 1. – 5. klassi õpilast

1. Laagri jooksul toimusid erinevad õppekäigud ja õpitoad:

 • seened (õpikäik metsas, seente korjamine, määramine, valmis väike seenenäitus)
 • mets (õpikäik metsas, metsakoosluste areng, vaenlased, näit. üraskid, metsa kasutamine (sh.marjad ja taimed) ning kaitse).
 • Puud ja põõsad (õpikäik laagri ümbruses, liikide tundmaõppimine, lehed, viljad)
 • Kaitsealused loomad (õpilaste koostatud  esitlused, mäng)
 • Linnud. (Õpikäik laagri ümbruses ja metsas. Rändlindude vaatlus. Paigalindude vaatlus.)
 • Samblad ja samblikud (õppekäik metsas, samblakaartide valmistamine)
 • Loodus kunstis. (looduse jäädvustamine kunstivahenditega)

2. Toimus loeng teemal „Kuidas uuritakse nahkhiiri?“, lektor Rauno Kalda.

3. Teadusteatri Kolm Põrsakest töötoasTeeme ise jäätist“  osales korraga 15 õpilast, st toimus 2 töötuba eesti keeles ja 1 vene keeles.

 

Projekt: Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region (Rohelise kooli programmi õpilaste ja õpetajate võrgustiku tugevdamine jätkusuutliku Läänemere piirkonna heaks)

Projekti lühinimi: Baltic Youth Eco Hub

Kestus: 01.10.2020 – 31.12.2021

Projekti toetab: Põhjamaade Ministrite Nõukogu (Nordic Council of Ministers)

Projekti kogueelarve: 582 419 DDK (ca 78 230 eur), sh omafinantseering 82 892 DDK

Tartu loodusmaja eelarve: 72 505 DDK (ca 15 243 eur)

Projekti koordinaator: Getrin Laanesoo

Projekti partnerid: juhtpartner Läti Keskkonnahariduse Sihtasutus, FEE Läti (Foundation of Environmental Education Latvia, FEE Latvia),  Soome Keskkonnahariduse Liit (FEE Finland), MTÜ Peipsi Järve Projekt (Venemaa),


Projektis osalevad koolid:
Pärnu Ühisgümnaasium, Pärnu Vabakool, Tartu Rahvusvaheline Kool, Muraste Kool, Võru Kesklinna Kool

Lühikirjeldus:

Meie eesmärk on edendada kogemuste vahetust ja koostööd Põhja- ja Baltimaade valitsusväliste organisatsioonide vahel, kes tegelevad säästva arengu haridusega (ESD), tuues välja keskkonnateemasid ja töötades välja meetodeid noorte võimestamiseks. Antud koostööprojekti nime kõla elavdamiseks mõtles meeskond välja lühinime “Baltic Youth Eco Hub”. Sama lühendit kasutame ka projekti sotsiaalmeedias, tagamaks, et meie tegevusi oleks lihtne üles leida.

Facebook – Baltic Youth Eco Hub

Instagram – Baltic Youth Eco Hub

Projekti eesmärk:

Rohelise kooli programm pakub noortele head võimalust eakaaslaste seas sarnaste huvide ja väärtushinnangutega gruppide moodustamiseks, olles seejuures valmis oma ideede ja veendumuste eest seisma. Oluline on tugevdada koolitajate pädevusi ning toetada õpetajad, mentoreid, et nad oskaksid noori paremini kõnetada ja kaasata ning hoida nende motivatsioon ja kaasatus kõrge. Selleks töötatakse metoodiline materjal välja täielikult osalusmeetodil, ühendades noorsooalgatuste rakendamiseks mitteformaalse ja kogemusliku õppimise meetodid ja lähenemisviisid ning juhendades seda protsessi, edendades samas noorte kodakondsuse, juhtimise, ettevõtlikkuse ja mentorluse pädevusi.

Lõppeesmärk – organisatsioonide ja haridustöötajate, noorte ja Läänemere piirkondade vaheline uus koostöö, uued kogemused ja ressursid, korraldatud kohalikud ja rahvusvahelised kohtumised, missioonid ning nende mõju kohalikele kogukondadele. Ootame Rohelise kooli programmi esindajate vahel uut tulevast koostööd ning metoodilist materjali saaks tõlkida ja levitada nii piirkonnas kui ka üle kogu maailma.

Projekti tegevused:

 • Suutlikkuse suurendamine ja kogemuste vahetamine partnerite vahel – tegevused partner organisatsioonidele Läänemere piirkonna uue võrgustiku arendamiseks, kogemuste ja parimate tavade vahetamine Rohelise kooli programmi rakendamisel, erinevate programmist kasu saavate vaatajaskondadega töötamine ning uue metoodika materjali väljatöötamine noorte mõjuvõimu suurendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
 • Noorte osaluseks ja võimestamiseks suunitletud tegevused – noorte kõnetamine ja kaasamine aktiivseks kodanikuks olemises, uurides erinevaid keskkonnateemasid, viies ellu tegevusi ning toetades õpetajate, mentorite abiga nende mõtteid ja tegevusi. Projektis saab osaleda 5 noortegruppi (neli õpilast vanuses 11-20 koos õpetaja/juhendajaga) igast riigist.
 • Õpetajate, juhendajate ja/või vabatahtlike pädevuste arendamine – arendada vajalikke pädevusi noorte aktiivse kodaniku rolli suurendamiseks ning asjakohase abi ja toetuse pakkumiseks.
  Oodatavad tulemused on võrgustike loomine, uute kogemuste, pädevuste ja parimate tavade omandamine, metoodiline materjal kui Rohelise kooli programmi uus vahend nii noortele kui ka koolitajatele, keskkonnahariduse ja jätkusuutlikkuse laialdasem nähtavus ja tunnustamine.

Projektis valminud metoodiline materjal “Environmental inititives for sustainable community” inglise keeles ja “Keskkonnaalgatused jätkusuutliku kogukonna heaks” eesti keeles.

Noorte keskkonnaalgatused Eestis. Siia tuleb peatselt algatuste kirjeldused.

 

Lisainfo Rohelise kooli programmi kohta


 

Lisainformatsioon:

Getrin Laanesoo
Projektijuht Eestis
E-post: getrin.laanesoo@tartuloodusmaja.ee
Tartu loodusmaja, Lille 10, Tartu 51010

Projekti täisnimi: Seenenäitus Tartu loodusmajas 2020

Projekti toetab:  KIK

Projekti kestus: juuli-oktoober 2020
Projektijuht: Liina Vakrööm, liina.vakroom@tartuloodusmaja.ee.ee, 53326476

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on laste, noorte ja täiskasvanute suurem keskkonnateadlikkus seentega seotud teemade osas. Näituse külastajad saavad meelde tuletada söödavad seened ja seente kasutamisega seotud ettevaatusabinõud, samuti teadmisi seente tähtsusest looduses ja rollist tehnoloogilistes kasutusvaldkondades. Projekti tulemusel on näitustel osalejad teadlikumad:
1. Eesti looduses kasvavatest nii söödavatest kui mürgistest seentest, nende kasutamisest ja seente ökoloogilisest tähtsusest looduses;
2. Eesti looduse rikkusest ja looduse mitmekesistest teenustest elusolendite, seejuures inimese heaoluks.

Projekti tegevused:

 • Seenenäitus Tartu loodusmajas 22.-25. september 2020.
 • Näituse rühmakülastuste juhendamine koolidele ja lasteaedadele.
 • Loodusmaja pargis kasvavate seente tähistamine etikettide ja raamidega

Seenenäitus oli avatud kell 9-18 nelja päeva jooksul. Näitust külastasid nii linnakodanikud kui ka eelregistreeritud lasteaiarühmad ja kooliklassid. Registreeritud rühmi juhendasid giidid, võimalus oli täita eakohaseid töölehti ja osaleda väikese seenelabori töös. Pargialal oli lihtne “kännunäitus” 6 seeneliigiga ja lipukeste ja seente nimetustega tähistatud pargis kasvavad seened.

Näitust külastas 4 päeva jooksul kokku 1887 külastajat, kellest 1317 olid lasteaia- ja kooligruppidega lapsed, 119 õpetajad ja 451 eri vanuses üksikkülastajad.