NULL

Õppeprogrammid

Kust pakendid tulevad ja kuhu lähevad

Kellele? 1.-3.klass, tellitav ingliskeelsena, tellitav õppeasutusse
Lapsed mängivad läbi Tartu loodusmaja jäätmete sorteerimise süsteemi. Vaadeldakse vermikompostri näitel millisest jäätmeliigist tekib muld.

Taimed meie ümber

Kellele? 1.-3.klass
Õpitakse tundma ja korratakse taimede põhirühmi ja eluvorme (puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Saadakse teada kellele on taimed vajalikud ja mida tähendab liigirikkus. Tutvutakse talveaias kasvavate toidu- ja tarbetaimedega. Teema võetakse kokku õppeklassis praktiliste õppemängudega.

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 102 €*
2 tunnine 145 €*
3-4 tunnine 180 €*

Koolidele 1h = akad. tund
Lasteaedadele 45-60 min

1 juhendaja + 24 last

Programme HEV-õpilastele ja võõrkeelsetele gruppidele.

Tellimisel õppeasutusse lisandub transporditasu.

Tellimine: programmid@tartuloodusmaja.ee, 5274180

*2024/25 õa. uued hinnad

Metsapäev

Kellele? 1.-3.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 1.-3. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3-4 akadeemilist tundi Toimumiskoht: erinevad loodusrajad   Lühitutvustus: Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe õpperajal. Rajal liikudes tutvuvad õpilased metsataimede kasvamisega rinnetena: […]

Taimede ja loomade talvenipid

Kellele? 1.-3.klass
Tutvustab taimede ja loomade kohastumusi meie looduses.

Linnud linnas

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 1.-3.klass, 4.-6.klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 2 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja õppeklass ja pargiala; kooliklass ja õueala   Lühitutvustus: Õppeprogrammis osalejad saavad ülevaate lindudest ja nende liigirühmadest, linnuriigi mitmekesisusest, nende tähtsusest looduses, erinevate liigirühmade kohastumustest ja lindude kaitse vajadusest. Programmil osalevad õpilased tutvuvad linnuvaatluse põhitõdedega ja õpivad tundma kõige tavalisemaid linnuliike välimuse […]

Metsloomade tegevusjäljed

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav venekeelsena, tellitav õppeasutusse
Eesti metsades kohatavate loomade eluviis ja toitumisharjumused.

Lemmikloomad

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav venekeelsena
Lapsed kohtuvad lemmikloomatoa elanikega.

Uurime ja avastame merd

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass
Käsitletakse Läänemerega seotud teemasid.

Soo kui elukooslus

Kellele? 4.-6.klass, tellitav venekeelsena, tellitav õppeasutusse
Rabaretkel teevad õpilased erinevaid soo arengu astmeid käsitlevaid vaatlusi pinnamoe, vee režiimi ja taimestiku tundmaõppimiseks. Rühmatöödes tehakse praktilisi vaatlusi ja katseid turba tekke ja vee omaduste kohta, õpitakse tundma taimeliike ja tehakse vaatlusi loomade tegevusjälgede kohta. Õpilased omandavad teadmisi sooökosüsteemi toimimisest, liigirikkusest ja inimmõjust ning soode tähtsusest. Omandatakse loodushoiu põhimõtted ja praktilised looduses liikumise oskused.

Muld elukeskkonnana

Kellele? 4.-6.klass
Avatud õpikeskkond looduses, kus on võimalik teha mulla kaevet ja korraldada rühmatööd.

Vesi kui eriline aine – vee puhastamise labor

Kellele? 4.-6.klass
Sihtrühm: 4.–6. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 2 akadeemilist tundi. Toimumise aeg: aastaringselt. Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal Lühitutvustus: Õpilased tutvuvad praktiliste, uurimuslike ja avastuslike meetodite abil vee omaduste ja vee puhastamisega, samuti antud valdkonnaga seotud loodusteaduslike mõistetega. Õppeprogarmmis ehitatakse vee molekuli ja jääkristalli mudel, räägitakse kapillaarsusest ja tehakse katset, mängitakse […]

Elu läbi mikroskoobi

Kellele? 4.-6.klass, tellitav venekeelsena, tellitav ingliskeelsena
Õpilased omandavad läbi praktilise tegevuse teadmisi elu mitmekesisusest Maal, ainu- ja hulkraksetest organismidest, organismide reageerimisest keskkonnatingimustele.

Mets kui elukeskkond

Kellele? 4.-6.klass, tellitav venekeelsena
Sihtrühm: 4.–6. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 3-4 akadeemilist tundi. Toimumisaeg aastaringselt, eelistatult kevad või sügis Toimumiskoht: valitud metsa õpperada Lühitutvustus: Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe […]

Pakendite keskkonnasõbralik bingo

Kellele? 4.-6.klass, tellitav ingliskeelsena
Sihtrühm: 4.–6. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 2 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal Lühitutvustus: Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale (ühekordsed, korduvkasutatavad jm.) ning räägitakse toote eluringist, aga ka sellest, kuidas saab ise looduse heaks midagi ära teha. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi […]

Magevee elustik

Kellele? 4.-6.klass
Uurime vee elustikku ja tutvume vees elavate selgrootutega.

Läänemeri ja selle elanikud

Kellele? 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse
Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere iseloomulike tingimuste ja elustikuga. 3-4 liikmelistes rühmades töötades läbitakse üheksa erinevat Läänemere teemalist tööpunkti, täites ka töölehte. Tööpunktides degusteeritakse erineva soolsusega veeproovide ja viiakse need kokku mängu proovivõtukohtade vahel soolsuskaardi alusel; otsitakse mereheidisest meretaimede ja loomade jäänuseid ja määratakse neid, täites merebingo lehte; tutvutakse erinevate Läänemere kaladega; koostatakse Läänemere elustiku toitumisahelaid, määratakse taimi, selgrootuid, linde ja imetajaid; tutvutakse Läänemere hüljestega; arutletakse Läänemere keskkonnaprobleemide üle ja koostatakse plakat mere kaitseks; vaadatakse lühikesi videoklippe erinevatel Läänemere teemadel ja hülgekaamere hooajal jälgitakse hetkeolukorda hallhüljeste koloonias.

Teod ja karbid looduses ja inimese elus

Kellele? 7.-9.klass, 10.-12.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: III kooliaste (eelkõige 8. klass), sobib ka IV kooliastmele Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne 28 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või kohapeal koolis. Aprillis, mais ja septembris vaatluste ja katsete osa õues. Lühitutvustus: Limuste programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste, ülesannete ja esitluse kaudu tigude ja […]
Õppeprogrammide filter
Tühista filter