NULL

Õppeprogrammid

Metsapäev

Kellele? 1.-3.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 1.-3. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3-4 akadeemilist tundi Toimumiskoht: erinevad loodusrajad   Lühitutvustus: Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe õpperajal. Rajal liikudes tutvuvad õpilased metsataimede kasvamisega rinnetena: […]

Taimede ja loomade talvenipid

Kellele? 1.-3.klass
Tutvustab taimede ja loomade kohastumusi meie looduses.

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 102 €
2 tunnine 145 €
3-4 tunnine 180 €

Koolidele 1h = akad. tund
Lasteaedadele 45-60 min

1 juhendaja + 24 last

Programme HEV-õpilastele ja venekeelsetele gruppidele.

Tellimine: programmid@tartuloodusmaja.ee, 507 6197 (vastatakse E-N)

Linnud linnas

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: 1.-3.klass, 4.-6.klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 2 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja õppeklass ja pargiala; kooliklass ja õueala   Lühitutvustus: Õppeprogrammis osalejad saavad ülevaate lindudest ja nende liigirühmadest, linnuriigi mitmekesisusest, nende tähtsusest looduses, erinevate liigirühmade kohastumustest ja lindude kaitse vajadusest. Programmil osalevad õpilased tutvuvad linnuvaatluse põhitõdedega ja õpivad tundma kõige tavalisemaid linnuliike välimuse […]

Metsloomade tegevusjäljed

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse, tellitav venekeelsena
Eesti metsades kohatavate loomade eluviis ja toitumisharjumused.

Lemmikloomad

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass, tellitav venekeelsena
Lapsed kohtuvad lemmikloomatoa elanikega.

Uurime ja avastame merd

Kellele? 1.-3.klass, 4.-6.klass
Käsitletakse Läänemerega seotud teemasid.

Soo kui elukooslus

Kellele? 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse, tellitav venekeelsena
Rabaretkel teevad õpilased erinevaid soo arengu astmeid käsitlevaid vaatlusi pinnamoe, vee režiimi ja taimestiku tundmaõppimiseks. Rühmatöödes tehakse praktilisi vaatlusi ja katseid turba tekke ja vee omaduste kohta, õpitakse tundma taimeliike ja tehakse vaatlusi loomade tegevusjälgede kohta. Õpilased omandavad teadmisi sooökosüsteemi toimimisest, liigirikkusest ja inimmõjust ning soode tähtsusest. Omandatakse loodushoiu põhimõtted ja praktilised looduses liikumise oskused.

Muld elukeskkonnana

Kellele? 4.-6.klass
Avatud õpikeskkond looduses, kus on võimalik teha mulla kaevet ja korraldada rühmatööd.

Elu läbi mikroskoobi

Kellele? 4.-6.klass, tellitav ingliskeelsena, tellitav venekeelsena
Õpilased omandavad läbi praktilise tegevuse teadmisi elu mitmekesisusest Maal, ainu- ja hulkraksetest organismidest, organismide reageerimisest keskkonnatingimustele.

Mets kui elukeskkond

Kellele? 4.-6.klass, tellitav venekeelsena
Sihtrühm: 4.–6. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus ja aeg: 3-4 akadeemilist tundi. Toimumisaeg aastaringselt, eelistatult kevad või sügis Toimumiskoht: valitud metsa õpperada Lühitutvustus: Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe […]

Läänemeri ja selle elanikud

Kellele? 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse
Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere iseloomulike tingimuste ja elustikuga. 3-4 liikmelistes rühmades töötades läbitakse üheksa erinevat Läänemere teemalist tööpunkti, täites ka töölehte. Tööpunktides degusteeritakse erineva soolsusega veeproovide ja viiakse need kokku mängu proovivõtukohtade vahel soolsuskaardi alusel; otsitakse mereheidisest meretaimede ja loomade jäänuseid ja määratakse neid, täites merebingo lehte; tutvutakse erinevate Läänemere kaladega; koostatakse Läänemere elustiku toitumisahelaid, määratakse taimi, selgrootuid, linde ja imetajaid; tutvutakse Läänemere hüljestega; arutletakse Läänemere keskkonnaprobleemide üle ja koostatakse plakat mere kaitseks; vaadatakse lühikesi videoklippe erinevatel Läänemere teemadel ja hülgekaamere hooajal jälgitakse hetkeolukorda hallhüljeste koloonias.

Teod ja karbid looduses ja inimese elus

Kellele? 10.-12.klass, 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: III kooliaste (eelkõige 8. klass), sobib ka IV kooliastmele Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne 28 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või kohapeal koolis. Aprillis, mais ja septembris vaatluste ja katsete osa õues. Lühitutvustus: Limuste programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste, ülesannete ja esitluse kaudu tigude ja […]

Magevee elustik

Kellele? 4.-6.klass
Uurime vee elustikku ja tutvume vees elavate selgrootutega.

Looduskaitse algab lähedalt

Kellele? 10.-12.klass, 4.-6.klass, 7.-9.klass
Programm tutvustab erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Eesti looduskaitse aspekte.

Mageveeökosüsteem ja veekogu seisundi hindamine elustiku alusel

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: 8.-9.klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Aeg ja kestus: 3 akadeemilist tundi, aprillist oktoobrini Toimumiskoht: Veekogu ääres (Emajõe kallas, tiik kooli lähistel, vm) Lühitutvustus: Uurimuslikul õppel põhinev programm kus tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga (sh plankton), veeselgrootute mitmekesisuse, eluviisi ja kohastumustega vee keskkonnas elamiseks ning erinevate veeorganismide esinemise ja arvukuse seostega veekogu iseloomu ja keskkonnanäitajatega. Tutvutakse suurselgrootute […]

Eesti kivimid ja maavarad

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programmi käigus saadakse teada, kuidas kivimid tekivad, millest nad koosnevad ja miks murenevad, millised Eestis leiduvatest settekivimitest on maavarad ja millised probleemid kaasnevad nende kaevandamisega. Praktiliste tööde käigus õpitakse põgusalt tundma tähtsamaid kivimit moodustavaid mineraale, tard- ja moondekivimite enamlevinud tüüpe, kivimite murenemisel tekkivat settematerjali, Eesti aluspõhja settekivimeid ja neis leiduvaid Vanaaegkonna fossiile, eesti maavarasid. Tutvutakse Eesti geoloogilise kaardi ja geokronoloogilise tabeliga ning loodusmaja pargi rändkivide rajaga. Programmi on võimalik kohandada vastavalt osaleja soovile.

Maastiku mõõdistamine

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programmi kestel õpitakse kaardi lugemist, silmamõõdulist ja lihtsamate instrumentidega maastikuelementide mõõtmist ning plaani joonistamist looduses. Võimalik korraldada nii paaris- kui rühmatööd või individuaalselt ülesannete täitmist. Loodusõpetuse, geograafia ja matemaatika kursuste lõimimine.
Õppeprogrammide filter
Tühista filter