NULL

Õppeprogrammid

Magevee elustik

Kellele? 4.-6.klass
Uurime vee elustikku ja tutvume vees elavate selgrootutega.

Läänemeri ja selle elanikud

Kellele? 4.-6.klass, tellitav õppeasutusse
Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere iseloomulike tingimuste ja elustikuga. 3-4 liikmelistes rühmades töötades läbitakse üheksa erinevat Läänemere teemalist tööpunkti, täites ka töölehte. Tööpunktides degusteeritakse erineva soolsusega veeproovide ja viiakse need kokku mängu proovivõtukohtade vahel soolsuskaardi alusel; otsitakse mereheidisest meretaimede ja loomade jäänuseid ja määratakse neid, täites merebingo lehte; tutvutakse erinevate Läänemere kaladega; koostatakse Läänemere elustiku toitumisahelaid, määratakse taimi, selgrootuid, linde ja imetajaid; tutvutakse Läänemere hüljestega; arutletakse Läänemere keskkonnaprobleemide üle ja koostatakse plakat mere kaitseks; vaadatakse lühikesi videoklippe erinevatel Läänemere teemadel ja hülgekaamere hooajal jälgitakse hetkeolukorda hallhüljeste koloonias.

Õppeprogrammide hinnad:

1 tunnine 102 €
2 tunnine 145 €
3-4 tunnine 180 €

Koolidele 1h = akad. tund
Lasteaedadele 45-60 min

1 juhendaja + 24 last

Programme HEV-õpilastele ja võõrkeelsetele gruppidele.

Tellimisel õppeasutusse lisandub transporditasu.

Tellimine: programmid@tartuloodusmaja.ee, 5274180

Teod ja karbid looduses ja inimese elus

Kellele? 7.-9.klass, 10.-12.klass, tellitav õppeasutusse
Sihtrühm: III kooliaste (eelkõige 8. klass), sobib ka IV kooliastmele Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne 28 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või kohapeal koolis. Aprillis, mais ja septembris vaatluste ja katsete osa õues. Lühitutvustus: Limuste programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste, ülesannete ja esitluse kaudu tigude ja […]

Looduskaitse algab lähedalt

Kellele? 7.-9.klass, 10.-12.klass
Programm tutvustab erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Eesti looduskaitse aspekte.

Kapist välja – riided luubi all (UUS!)

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: 7.-9. klass Rühma suurus: 24 õpilast Kestus: 90 min + lisaaeg kuni 30 min näitusega iseseisvalt tutvumiseks lõpus Õppekeel: Eesti keel Toimumiskoht: Tartu loodusmaja (pakume programmi ainult kindlatel aegadel aasta jooksul, lisainfo anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee) Lühitutvustus: Uurime rõivaste materjalide päritolu – looduslikud kiud (taimsed, loomsed), keemilised kiud ja materjalid; Saame aimu materjalide ja tehnoloogiate arengust ajaloos; […]

Simulatsioonimäng “Kliimaränded – püha allika saar” (UUS!)

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: III kooliaste Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmajas, kuid tellitav on ka haridusasutusse või mujale. Lühikirjeldus: Õpilased tutvuvad läbi rollimängu ekvatoriaalse kliima, eluks vajalike loodusressursside, mussoonide ja kõrgusvööndilisusega. Ootamatute loodusnähtuste (maavärin, vulkaanipurse) seotud eluks vajalike loodusressursside kao ning seetõttu elukohast kolimise vajadusega. Erinevate inimkultuuridega, inimkultuuride ja looduse seostega […]

Mageveeökosüsteem ja veekogu seisundi hindamine elustiku alusel

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: 8.-9.klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Aeg ja kestus: 3 akadeemilist tundi, aprillist oktoobrini Toimumiskoht: Veekogu ääres (Emajõe kallas, tiik kooli lähistel, vm) Lühitutvustus: Uurimuslikul õppel põhinev programm kus tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga (sh plankton), veeselgrootute mitmekesisuse, eluviisi ja kohastumustega vee keskkonnas elamiseks ning erinevate veeorganismide esinemise ja arvukuse seostega veekogu iseloomu ja keskkonnanäitajatega. Tutvutakse suurselgrootute […]

Eesti kivimid ja maavarad

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programmi käigus saadakse teada, kuidas kivimid tekivad, millest nad koosnevad ja miks murenevad, millised Eestis leiduvatest settekivimitest on maavarad ja millised probleemid kaasnevad nende kaevandamisega. Praktiliste tööde käigus õpitakse põgusalt tundma tähtsamaid kivimit moodustavaid mineraale, tard- ja moondekivimite enamlevinud tüüpe, kivimite murenemisel tekkivat settematerjali, Eesti aluspõhja settekivimeid ja neis leiduvaid Vanaaegkonna fossiile, eesti maavarasid. Tutvutakse Eesti geoloogilise kaardi ja geokronoloogilise tabeliga ning loodusmaja pargi rändkivide rajaga. Programmi on võimalik kohandada vastavalt osaleja soovile.

Maastiku mõõdistamine

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programmi kestel õpitakse kaardi lugemist, silmamõõdulist ja lihtsamate instrumentidega maastikuelementide mõõtmist ning plaani joonistamist looduses. Võimalik korraldada nii paaris- kui rühmatööd või individuaalselt ülesannete täitmist. Loodusõpetuse, geograafia ja matemaatika kursuste lõimimine.

Toiduenergia uurimislabor

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Esitluste, katsete ja arutluste kaudu omandavad õpilased teadmisi energialiikidest, taimede ja loomade energeetilistest protsessidest ja toidu energiast. Õpilased saavad teada, kuidas saab toitu valides olla ressursisäästlikum ja loodushoidlikum.

Kalade ehitus, eluviis ja mitmekesisus

Kellele? 7.-9.klass
Õpime tundma kalade sise- ja välisehitust, kalade mitmekesisust, eluviise ja olulisust inimese jaoks.

Sooja maja programm

Kellele? 7.-9.klass
Sooja maja programm on energeetika teemaline loodusainete praktikum, mille käigus õpitakse maja soojapidavuse põhimõtteid. Praktikumi esimene osa toimub spetsiaalsete maja makettidega, mille õpilased mõõtmisteks ette valmistavad ning seejärel nende soojenemist jälgivad.

Elurikkus ja selle muutused tänapäeval

Kellele? 7.-9.klass
Jälgime liikide levimist Maal minevikus ja tänapäeval, tutvume võõrliikide levimisega seotud mõistetega ning tutvume Eestis elavate võõrliikidega.

Läänemere ökosüsteem ja selle kaitse

Kellele? 7.-9.klass, tellitav õppeasutusse
Programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Läänemere ökosüsteemi, probleemide, kaitse ja elustikuga.

Seened – mitte ainult söögiks

Kellele? 7.-9.klass
Seeneriik – omaette maailm, võrdlus taimede, loomadega.

Tervislik sisekliima

Kellele? 7.-9.klass
Uurimuslik õpe ruumi kliimaga tutvumiseks. Õpilased saavad teada siseruumi tingimuste mõjust meie tervisele ja ruumi erinevate kliimaparameetrite mõõtmine.

Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus (UUS!)

Kellele? 7.-9.klass
Sihtrühm: 7.–9. klass Rühma suurus: kuni 24 õpilast Kestus: 3 akadeemilist tundi Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass, koolis kohapeal või talus Lühitutvustus: “Kahe mulla keemiline analüüs ja võrdlus” pakub uurimuslikku tegevust praktiliste ülesannete kaudu analüüsimaks võrdlevalt mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse muldasid. Tehakse läbi teadusliku uurimistöö kõik etapid ning analüüsitakse oma tegevust. Tegemist on laboratoorse tööga muldade keemilise koostise […]
Õppeprogrammide filter
Tühista filter