Huviringi juhendamine veemaailma näitel

Huviringi juhendamine veemaailma näitel

Koolitus toimus 13.oktoobril 2018 Tartus Emajõe ääres ja loodusmajas.

Koolituse koostajad ja läbiviijad: Gedy Siimenson, Pille-Riin Pärnsalu, Pille Randjärv

 


Eesmärk on, et koolitusel osalejad…

 • oskavad mõtestada ja kasutada noorsootöö põhimõtteid ja meetodeid huviringi kontekstis,
 • oskavad planeerida rahvusvahelise veepäeva vms tähistamist vastavalt vanuseastmele,
 • oskavad leida asjakohast informatsiooni ja meetodeid huviringi õppekava koostamiseks,
 • teavad võimalusi huviringi tulemuste hindamiseks, temaatiliste mängude leidmiseks ja loodusteaduslike meetodite kasutamiseks huviringis,
 • oskavad loodusteaduslikke probleeme käsitleda IKT vahenditega ja kunsti kaudu.


Eesmärgi saavutamiseks …
 

 

Meetodid:

 • ringijuhilt ringijuhile meetod (nagu noorelt noorele) mitteformaalse vestluse vormis oma kogemustest
 • kogemuslik õppimine (1. vahetu kogemus, 2. kogemuse peegeldamine, 3. õpitu üldistamine, 4. õpitu rakendamine) läbi praktiliste tööde (nt vee kvaliteedi uuringud, vee puhastamine, mikroskoopilise kunsti loomine)
  • töö väärtushinnangutega (vestlusringid, lugude jutustamine võimalikest äpardustest ringis, ajurünnakud uute ülesannete genereerimiseks ja rollimängud praktiliste tööde teostamiseks)

 

Miks osaleda?

 • et saada teadmised ja oskused LTT ja loovuse sidumiseks erinevates huviringides kasutades selleks veemaailma näidet, põimides sisse ka globaalseid teemasid
 • et saada kaasõppijatega tuttavaks, vahetada kontakte ja õppida lisaks koolitajatele ka teineteise kogemustest
 • et saada motivatsiooni omandatud teadmiste ja oskuste kasutamiseks oma igapäevases töös või alustamaks oma huviringiga

 


Koolituse materjalid:

Lisa 1 Tutvumis- ja gruppide loomise mängud

Lisa 2 Probleemsituatsioonid

Lisa 3 Rollikaardid

Lisa 4 Ökokriitika ja mikroskoopiline kunst. Esitlusslaidid

 

KASULIKUD MATERJALID VEE TEMAATIKAGA HUVIRINGI JUHENDAMISEKS:

 

Tartu loodusmaja huviringi “Veemaailm” koduleht: https://loodusmaja.wixsite.com/veemaailm

 • praktiliste tööde kirjeldused, töötoad, interaktiivsed laborid

Ahhaa tegevuskaardid, sh vee puhastamine: http://ahhaa.ee/tegevuskaardid

 • praktilised juhendid õpetajale ja töölehed õpilastele

UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti (BSP) loodusvaatluste programm: http://bsp.teec.ee/materjalid/

 • erinevate loodusvaatluste töölehed: jõevaatlused, Läänemere vee kvaliteet, rannikuvaatlused, õhu kvaliteet, fenoloogia, linnuvaatlused jm materjalid

GLOBE Eesti koduleht: https://globe.ee/

 • hüdroloogia programm GLOBE koolidele

SA Archimedes Noorteagentuuri (SANA) koduleht:https://noored.ee/meist/

 • õppematerjalid, meetodite andmebaas, projektid noortele, koolitused noorsootöötajatele

Terviseameti vee kvaliteedi uuringute ülevaated

 • hea võrdlusmaterjal kui õpilastega vee kvaliteeti oma katsetega hinnata

Keskkonnaagentuuri koduleht: https://keskkonnaagentuur.ee/, http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=643&Itemid=182

 • teaduspõhised uuringutulemused, keskkonnaseire tulemused, loodusvaatluste andmebaas

Keskkonnaministeeriumi vesikondade veeseire programm 2016-2021:

http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaseire/vesikondade-veeseireprogramm-2 016-2021

 • Ülevaade veekogude ökoloogilisest seisundist Eestis, seireandmete tabelid võrdluseks

Eesti Maaülikooli hüdrobioloogilised kogud: https://kogud.emu.ee/?p=2&id=5

 • kogutud materjal ​Eesti järvedest, jõgedest ja rannikumerest