läbimõeldud programm
Märgis nr 41

Sihtrühm: III kooliaste (eelkõige 8. klass), sobib ka IV kooliastmele

Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne 28 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või kohapeal koolis. Aprillis, mais ja septembris vaatluste ja katsete osa õues.

Lühitutvustus:

Limuste programm pakub võimalust tutvuda erinevate praktiliste tööde, vaatluste, ülesannete ja esitluse kaudu tigude ja karpide mitmekesisuse, neile oluliste keskkonnatingimuste, eluviisi, kaitse ja rolliga looduses ning inimese elus. Programmis osalejad saavad ülevaate Eesti limuste kohast toiduahelates nii vee- kui maismaaökosüsteemides, määravad kodade alusel 6 Eesti maismaatigu, vaatlevad elusate tigude kehaehitust ja liikumist, määravad liikumiskiirust, hindavad karpide vanust, tutvuvad kogu baasil limuste kasutusvaldkondadega inimese elus.

läbimõeldud programm
Märgis nr 47

Sihtrühm: 6.-10. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne kuni 28 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg oktoober – märts

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

Programm tutvustab erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu Eesti looduskaitse aspekte. Keskendutakse põhiliselt Tartumaa looduskaitsealustele liikidele ja objektidele ning kaitsealadele. 3-4 liikmelistes rühmades töötades läbitakse kümme tööpunkti, täites töölehte. Tutvutakse Tartu linna ja maakonna kaitsealuste liikide ja üksikobjektidega, lahendatakse salakirja, uuritakse kimalaste katmikaladel kasutatavat tehispesa, määratakse kimalasi, kahepaikseid, pisitigusid; võrreldakse arusisalikku ja tähnikvesilikku, valge- ja must-toonekurge ning nende eluviisi sarnasusi ja erinevusi; tutvutakse säga, ebapärlikarbi, jõekarbi jt euroopa direktiiviga kaitstavate selgrootutega; õpitakse kasutama maa-ameti geoportaali looduskaitse ja Natura 2000 alamlehe kaardirakendust.

Sihtrühm: 7.-9. klass

Rühma suurus: 26 õpilast

Kestus: 90 min

Õppekeel: Eesti keel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja

Hind: 145€ (2024/25. õppeaastal uus hind – küsi pakkumist leelo.kurbel@tartuloodusmaja.ee)

Lühitutvustus:

Uurime rõivaste materjalide päritolu – looduslikud kiud (taimsed, loomsed), keemilised kiud ja materjalid; Saame aimu materjalide ja tehnoloogiate arengust ajaloos; Tutvume T-särgi teekonnaga ja eluringiga (põllult prügimäeni) ja kogu elutsükli keskkonnamõju, geograafiline rändamine; Arutame, millised riided on loodussõbralikumad ja millised vähem; kuidas riideid hoida ja väärtustada; Tutvume sellega, mida jutustavad sildid meie riietel; vaatame, mis meil seljas on; vaatame (ka suurendusega) ja katsume erinevaid materjale; Arutleme kiirmoe teemadel ja mõtiskleme sellest, mis vahe on sellel, mida me tahame ja mida me vajame. Teeme erinevaid tegevusi, arutelusid ja rühmatöid.

NB! Programm toetub rändnäitusele “Kapist välja. Riided ihu ja ilma vahel” ja seetõttu pakume programme siis, kui näitus Tartu loodusmajas rännakute vahepeal “kodus” on. Järgmised programmide ajad Tartu loodusmajas on 12.-16. veebruaril 2024 ja jäätmetekke vähendamise nädalal 18.-22. november 2024.

Programmile registreerumine: https://forms.gle/zv7dT7W4YmL6wAt59

 

Programmi lisainfo: leelo.kurbel@tartuloodusmaja.ee

Rändnäituse oma kooli tellimise lisainfo: anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee

läbimõeldud programm
Märgis nr 792

Sihtrühm: III kooliaste

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi, toimumise aeg: aastaringselt.

Toimumiskoht: Tartu loodusmajas, kuid tellitav on ka haridusasutusse või mujale.

Lühikirjeldus:

Õpilased tutvuvad rollimängus ekvatoriaalse kliima eripärade, eluks vajalike loodusressursside, mussoonide ja kõrgusvööndilisusega. Ootamatute loodusnähtuste (maavärin, vulkaanipurse vm) tagajärjel eluks vajalike loodusressursside kadumise ning seetõttu elukohast kolimise vajadusega. Rollimängus puututakse kokku erinevate inimkultuuridega, inimkultuuride ja looduse vaheliste seoste, ning kohanemisvajadusega.

läbimõeldud programm
Märgis nr 425

Sihtrühm: 8.-9.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Aeg ja kestus: 3 akadeemilist tundi, aprillist oktoobrini

Toimumiskoht: Veekogu ääres (Emajõe kallas, tiik kooli lähistel, vm)

Lühitutvustus:

Uurimuslikul õppel põhinev programm kus tutvutakse tiigi, jõe või järve elustikuga (sh plankton), veeselgrootute mitmekesisuse, eluviisi ja kohastumustega vee keskkonnas elamiseks ning erinevate veeorganismide esinemise ja arvukuse seostega veekogu iseloomu ja keskkonnanäitajatega.

Tutvutakse suurselgrootute ja taimestiku ohtruse alusel veekogu seisundi hindamise põhimõtetega. Kasutatakse erinevaid vahendeid veeselgrootute püüdmiseks, määratakse leitud taimi ja hinnatakse võimalusel leidude alusel uuritud veekogu seisundit.

läbimõeldud programm
Märgis nr 36

Sihtrühm: 7.-9.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja pargi kivirada

 

Lühitutvustus: 

Programmi käigus saadakse teada, kuidas kivimid tekivad, millest nad koosnevad ja miks murenevad, millised Eestis leiduvatest settekivimitest on maavarad ja millised probleemid kaasnevad nende kaevandamisega. Praktiliste tööde käigus õpitakse põgusalt tundma tähtsamaid kivimit moodustavaid mineraale, tard- ja moondekivimite enamlevinud tüüpe, kivimite murenemisel tekkivat settematerjali, Eesti aluspõhja settekivimeid ja neis leiduvaid Vanaaegkonna fossiile, eesti maavarasid. Tutvutakse Eesti geoloogilise kaardi ja geokronoloogilise tabeliga ning loodusmaja pargi rändkivide rajaga. Programmi on võimalik kohandada vastavalt osaleja soovile.

 

 

läbimõeldud programm
Märgis nr 135

Sihtrühm: 7.-9.klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja park

 

Lühitutvustus:

Programmi kestel õpitakse kaardi lugemist, silmamõõdulist ja lihtsamate instrumentidega maastikuelementide mõõtmist ning plaani joonistamist looduses. Võimalik korraldada nii paaris- kui rühmatööd või individuaalselt ülesannete täitmist. Loodusõpetuse, geograafia ja matemaatika kursuste lõimimine.

Eesmärk: õpilased oskavad lugeda kaarti ja plaani, oskavad hinnata kaugusi ja kõrgusi looduses silmamõõduliselt ning kasutada lihtsamaid mõõdistamisvõtteid, teavad kuidas looduses orienteeruda ja miks on vaja maa-ala plaani keskkonna kujundamiseks. Õpilased oskavad hinnata ja mõõta puu kõrgust, veekogu pindalat.

läbimõeldud programm
Märgis nr 136

Sihtrühm: 7.–9. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Koht: Tartu loodusmaja või koolis kohapeal

 

Lühitutvustus: 

Esitluste, katsete ja arutluste kaudu omandavad õpilased teadmisi energialiikidest, taimede ja loomade energeetilistest protsessidest ja toidu energiast. Õpilased saavad teada, kuidas saab toitu valides olla ressursisäästlikum ja loodushoidlikum.

Eesmärk: Õpilased teavad, kust tuleb toidu sisse energia, miks on üks toiduaine parem kui teine ja kuidas saab toitu valides olla loodust säästvam. Õpilased oskavad korraldada katseid, teha
vaatlusandmete põhjal graafikuid ja diagramme, neid lugeda ja teha järeldusi. Õpilased saavad teada, kuidas teha toidukorvi koostamisel paremaid valikuid ja olla säästlik tarbija.

läbimõeldud programm
Märgis nr 40

Sihtrühm: III kooliaste, soovitavalt 7. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne kuni 28 õpilast

Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg oktoober-märts

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või erandkorras kohapeal koolis

Lühitutvustus:

Programm tutvustab esitluse, erinevate praktiliste tööde, vaatluste ja ülesannete kaudu kalade välis- ja siseehitust, elupaikade ja eluviiside seoseid, kalade meeli, toitumist ja kaitset ning Eesti kalade mitmekesisust. Tutvutakse päris kalade baasil vähemalt 15 Eesti kalaliigiga ja erinevatest kaladest valmistatud roogadega. Väikestes (3 õpilast) rühmades viiakse läbi kala põhjalik välis- ja siseehituse uurimine, 6 kalaliigi soomuste suurendusega vaatamine ja võrdlemine, elusate akvaariumikalade vaatlus, kaitsealuse sägaga tutvumine. Programm lõpeb viktoriiniga.

läbimõeldud programm
Märgis nr 28

Sihtrühm: 7.-9.klass

Rühma suurus: optimaalne 24 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast

Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg külmematel kuudel

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja maja ümbrus

Lühitutvustus:

Sooja maja programm on energeetika teemaline loodusainete praktikum, mille käigus õpitakse maja soojapidavuse põhimõtteid. Praktikumi esimene osa toimub spetsiaalsete maja makettidega, mille õpilased mõõtmisteks ette valmistavad ning seejärel nende soojenemist jälgivad. Kogutud andmete põhjal viiakse läbi katsetulemuste analüüs, võrreldakse rühmade tulemusi ning tehakse järeldused materjalide soojusjuhtivuse ja soojuse liikumise kohta. Praktikumi teises osas mõõdavad lapsed soojuskaameratega enda koolimajas soojuslekke kohti, õppides sellega soojusülekande põhimõtteid ja tehes järeldusi enda koolimaja ehituskvaliteedi kohta.