GreenMind projektis arendatakse keskkonnahariduslikke materjale

GreenMind projekt loob mitmeid ökosüsteeme tutvusta­vaid keskonnahariduse materjale

Üheks põnevaks õppevahen­diks on Peipsi järve keskkonna õpik, mis kesken­dub kolmele peami­sele keskkonnaproblee­mile: inimtekkeline eutrofeeru­mine (rohke- ja liigtoitelisus), jäätmekäitlus (valdavalt tahked olmejäätmed, eba­sea­duslike prügilate ja prügi probleem) ja energiatarbimine (valdavalt kodumajapidamis­tes). Õpiku sihtrühmaks on gümnaasiumi­õpilased. Õpikutest leiab lisaks üldistele kesk­kon­nateemadele ka praktilisi näpunäiteid, kuidas käituda keskkonnasõbralikult.

Õpikut toetab ka loodav piir­konna veebileht, mis sisaldab piirkondlike ökosüsteemide uurimise täiendavaid materjale.

Vene projektipartnerid loovad Pihkva piirkonna keskkonna­hariduse kontseptsiooni. Pihkva oblasti riiklik haridus­komitee eeldab, et selle alusel hakkab toimuma edasine tegevus valdkonnas.

Projekti raames arendatakse välja lasteaedadele kaks laua­mängu, et tutvustada Peipsi järve piirkonna loodust ning seal elavaid linde ja loomi.

Koolidele valmivad roheliste koolide voldikud, mis tutvus­tavad ülemaailmset Rohelise Kooli programmi ja kuidas sellega liituda.

Valmib ka Peipsi piir­konna kesk­konnahariduse trükis, et tutvustada õpetajatele parimaid näiteid erinevatest metoodikatest. Trükis aitab edendada regionaalset keskkonnaharidust.

Põnevaks veebipõhi­seks õppevahendiks saab olema Peipsi järve teemaline vikto­riin, mis sisaldab küsimusi järve öko­loogiast ja aktuaal­sematest keskkonnaproblee­midest. Veebiviktoriini ees­märgiks on toetada regionaal­set keskkonnahari­dust koolitundides.

Projekti raames täiendatakse ja tõlgitakse vene keelde Eestis juba kasutusel oleva keskkonna­sõbra­like ürituste korralda­mise käsi­raamat, mis on suunatud ürituste korraldaja­tele, et vähendada erinevate avalike ürituste võimalikku negatiivset mõju loodusele.


Artikkel on võetud Eesti-Vene koostööprojekti #GreenMind jaanuarikuu uudiskirjast.

Koostööprojekt arendab ja parandab läbi uuenduslike õppematerjalide ja -tegevuste keskkonnahariduse kvaliteeti Lõuna-Eestis ja Pihkva regioonis. Projekti kaasrahastavad Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rohkem infot projekti kohta >>