Kevad 2024 gruppidesse registreerumine on avatud!

Tartu linna jalgrattakooli on oodatud 10-15 aastased õpilased, kes soovivad taotleda jalgratturi juhiluba. NB! laps peab olema vähemalt 9.5 aastane, et kursustest osa võtta.

 

2024.a  kevadpoolaasta jalgrattakooli gruppide toimumisajad on järgmised:

II grupp 30. aprill-16. mai; teisipäev ja neljapäev kell 15.30-17.00

III grupp 15. mai-3. juuni; esmaspäev ja kolmapäev kell 15.30-17.00

IV grupp 21.mai- 6.juuni teisipäev ja neljapäev kell 15.30-17.00

 

 

Teooriatunnid kestavad 3 nädalat, sõidutund/ -eksam lepitakse kokku kursuse jooksul.

Esimene tund on kõigil gruppidel koos lapsevanematega! Peale teooriaeksamit pannakse paika ühine sõiduõppepäev (nädalavahetusel) Tähtveres, kus tehakse läbi praktilised harjutused.

REGISTREERI JALGRATTAKOOLI 

********

Koolitajateks on kogenud õpetajad Toivo Õnneleid, Jana Õnneleid ja Karlis Õnneleid.

Jalgrattakooli toetab Tartu linn.

Rattakursuse raames leiavad aset nii teooriatunnid kui ka sõiduõpe. Teooriatunnid toimuvad Tartu loodusmajas aadressil Lille 10. Kursuse teooriaosa lõpeb eksamiga. Rattakursuse praktikaosa läbitakse kursuse lõpus ühe päeva jooksul Tähtvere mänguväljaku juures õppeplatsil. Samal päeval sooritatakse ka praktikaeksam. Sõidupäeval on võimalik ka lapsevanematel osaleda rattakoolitusel, kus lapsevanemad saavad näpunäiteid ja juhiseid, kuidas lapsele liikluses toeks ja eeskujuks olla.

*********
Kogu kursuse hind lapse kohta on 30€, ühest perest 2 last kokku 50€

Kursuse eest tasumine:

Makse saaja: Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Konto: SwedBank EE502200221019407978
Makse selgitus: jalgrattakool + lapse nimi

Kõik Jalgrattakooli edukad läbijad saavad endale jalgratta juhtimisõiguse. Juhtimisõigus kajastub liiklusregistri juhilubade ja muude juhtimisõigust tõendavate dokumentide andmebaasis, eraldi paberkandjal luba ei ole vajalik.

**********

KKK:

 • Õpinguid jalgrattakoolis saab alustada 9.5 aastaselt. Eksamid saab sooritada kuus kuud enne 10 aastaseks saamist.
  Juhtimisõigus hakkab kehtima 10 aastaseks saamisel (päev pärast sünnipäeva).
 • Jalgrattakooli võib laps tulla jalgrattaga, sõites mööda kõnniteed või jalgrattateed.
 • Jalgratast ei pea enne kaasa võtma kui sõiduõppepäeval. Sõiduõppepäev teatatakse lapsevanemale, kas kursuse alguses või kursuse jooksul (sõltub ilmaoludest).
 • Sõiduõppepäeval on lapsel enda ratas kaasas. Jalgratas peab olema tehniliselt korras (ees valge helkur, taga punane helkur, ratta kodarates valge või kollane helkur, korras pidurid ja signaalkell).
 • Sõiduõppepäeval peab laps olema riides vastavalt ilmaoludele. Pigem rohkem, kui vähem riideid. Kaasas peab olema ka meelepärane jook.
 • Kui laps jääb puuduma, teavitab lapsevanem õpetajat.
 • Teooriaeksami tulemustest saab infot õpetaja käest (tulemus, testis tehtud vead + lahendus, kuidas laps saab eksamit uuesti teha).

Kuidas tekitada vähem jäätmeid? Kas tsitruseliste koored sobivad kompostikasti? Kas munakarp on paber või pakend või bioprügi? Kindlasti sorteerivad paljud kodudes jäätmeid juba pikka aega, aga kontoris jäätmekäitlussüsteemi rakendades selgub, et teadmised sorteerimisest ja selle vajalikkusest ei pruugi töötajate hulgas kattuda.

Nüüd on kõigil asutustel võimalik enda jäätmesorteerimise oskusi ja teadmisi praktilise koolituse abil täiendada. Pakume asutustele (ettevõtted, kontorid, koolid, lasteaiad, korteriühistud) jäätmekoolitusi, mis aitavad kas juba olemasolevat sorteerimissüsteemi  paremaks muuta või luua täiesti uus süsteem, mis sobiks just teie elanikele/töötajatele ja vastaks uusimatele jäätmekäitluse nõuetele.

Koolitusel käiakse juhendaja abil läbi eluliste näidete meie igapäevaste jäätmeliikide teekond ning uuritakse, miks on näiteks pakendite puhul endiselt teemaks nende loodusesse jõudmine. Jäätmekoolituse põhiline eesmärk on igapäevaste jäätmete vähendamine läbi praktiliste võtete ja vältimatute jäätmete sorteerimisoskuse parandamine. Koolituse lõpuks on osaleja omandanud praktilisi võtteid oma tarbimisharjumustest lähtudes jäätmetekke analüüsiks ning läbi lihtsate võtete oma igapäevase olmeprügi vähendamiseks.

Koolituse pikkus on kuni 1 h (soovi korral ka kuni 2h). Koolitusi viime läbi asutustes kohapeal, võimalik on koolitus läbi viia ka veebikeskkonnas Zoom.

 

Koolituse väljundid

Koolitusel osaleja:

 • on omandanud lihtsad võtted olmejäätmete tekke vähendamiseks
 • teab, kuidas enda tarbimisharjumustest lähtudes analüüsida jäätmete liigiti kogumise vajadust
 • teab, kuhu pöörduda kui vajab jäätmete liigiti kogumise kohta infot või soovib peatada jäätmevedu
 • teab, kuidas on korraldatud olmejäätmevedu Tartu linnas
 • oskab seostada enda tarbimisharjumusi jäätmete tekkega

Koolitajad: Aili Elts, Kati Kekkonen, Aire Orula

Koolitusel tutvume Padleti kui veebipõhise teadetetahvli võimalustega kaug-, digi- ja kontaktõppel. Katsetame läbi platvormi pakutavad lahendused, tutvume seadete, kujunduse ning erinevate teemade käsitlemise viisidega. Iga osaleja koostab koolituse ajal ühe proovitahvli. Ülesande lahenduse katsetame üle rollimänguga, kus teised koolitusel osalejad kehastuvad õpilasteks. Analüüsime tekkinud probleeme ja küsimusi ning leiame neile üheskoos lahendused. Osalejad saavad ka kirjaliku eestikeelse juhendi Padleti kasutamiseks (saadame enne koolitust, siis saab koolituse ajaks nt välja printida ja märkmeid teha).

Kestus: 4 akadeemilist tundi
Koolitaja: Pille-Riin Pärnsalu

Osalejad saavad ka koolitustunnistused.

Keskkonnasõbralike ja säästlike meetodite tutvustamine (nt paber ja selle taaskasutus, jäätmetekke vähendamine ja jäätmete sorteerimine, vee ja elektrienergia säästlik tarbimine) ja kasutamine töökeskkonnas. Keskkonnahoidliku ja vastutava käitumisviisi kujundamine nii ettevõtete juhtides kui ka töötajates.

Keskkonnaaruande koostamise tutvustamine. Õppe käigus omandatakse teadmised säästlike ja keskkonnasõbralike võtete kasutamisest kodus ja kontoris ning saadakse praktilised oskused säästvaks tarbimiseks.

Võimalikud koolitused: 

 • Keskkonnasõbralik tarbimine kodus ja kontoris
 • Säästev ehitus ja renoveerimine

Koolitajad: Eeva Kirsipuu-Vadi, Aili Elts

Eesmärk on anda ülevaade eluslooduse mitmekesisusest ja seostest keskkonnaga, tutvustada loodust, liike, ökosüsteeme ja kooslusi ning õpetada loodusvaatluste tegemist, looduse ja keskkonna õpetamise metoodikat, töölehtede koostamist, keskkonnamänge, looduskaitset ja selle aluseid. Anda teadmisi maastikest ja geoloogiast, õpperadade koostamisest ja kogude valmistamist. Tutvustada õuesõppe mõistet ja tundide läbiviimise metoodikat. Kujundada keskkonnasäästlikke ja loodussõbralikke hoiakuid.

Võimalikud koolitused: 

 • Loodusvaatlused
 • Geoloogia ja maastikud
 • Kogude koostamine
 • Ökosüsteemid ja välivaatlused
 • Looduse tundmise alused

Juhendajad: Helle Kont, Annelie Ehlvest, Aire Orula, Tiina Lilleleht.

(Droonifoto: Katrin Kello)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse käigus tutvustatakse materjale, meetodeid ja tegevusvõimalusi kestliku arengu teemade käsitlemiseks maailmahariduse ja loodusteaduste praktilise lõiminguna. Iga osaleja saab kasutada olemasolevaid vahendeid ja materjale, et luua enda jaoks omanäoline lähenemine, et oma töös noortega juhtida õppimisprotsessi nii, et see võimaldaks õpilastel jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni, rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku arengu mõistmiseni.

Koolituse läbinu  saab teada, kuidas…

 • eesmärgistada ja töös hoida kestliku arengu eesmärkidele tuginevat huviringi;
 • lõimida loodusteaduslikke meetodeid maailmahariduse temaatikaga;
 • globaalsete teemade õpetamisele läheneda ökoloogiliste protsesside selgitamise kaudu;
 • kaasata noori kohaliku elukeskkonna edendavatesse tegevustesse erinevaid riiklikke ja rahvusvahelisi koolivõrgustikke kasutades.


Koolitajad:

Gedy Matisen – Tartu loodusmaja  loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja ning rahvusvaheliste suhete koordinaator; UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti riiklik koordinaator.

Viktoria Lepp – MTÜ Mondo maailmahariduse projektijuht; UNESCO ühendkoolide võrgustiku riiklik koordinaator.

Võimalusel kaasatakse koolitusele ka teisi oma ala asjatundjaid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

(Foto: Gedy Matisen)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolitusel minnakse ühiselt lähedal asuva jõe või järve äärde ning osalejad saavad teada ja kogeda, kuidas läbi vee temaatika lapsi inspireerida keemiat, füüsikat, bioloogiat ja kunsti õppima ning erinevate aktiivõppemeetoditega keskkonnaprobleeme lahendada. Tutvustatakse sobilikke uurimisvahendeid (LabQuest andmekoguja, Vernier andurid, EcoLabBox katsekomplekt, digiluubid jms), praktiliste tööde juhendeid ning erinevaid võrgustikke, kus õpilastega vee uuringuid tehakse. Koolitus annab ülevaate noorsootöö põhiprintsiipidest ning nende rakendamisest läbi mitmete praktiliste tegevuste.

 Koolituse läbinud …

 • oskavad leida asjakohast informatsiooni ühe loodusteadusliku huviringi õppekava ülesehituseks,
 • teavad võimalusi huviringi tulemuste hindamiseks, temaatiliste mängude leidmiseks ja lastega vee ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel,
 • oskavad loodusteaduslikke probleeme käsitleda infotehnoloogiliste vahenditega ja mikroskoopilise kunsti kaudu,
 • oskavad kasutada noorsootöö põhimõtteid huviringi kontekstis.

Koolitajad:

Gedy Matisen – Tartu loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja; rahvusvaheliste suhete koordinaator ning UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti riiklik koordinaator

Pille-Riin Pärnsalu – Tartu loodusmaja loodus ja loovus, veemaailma ja loodusesõprade huviringi õpetaja. UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti vee kvaliteedi riiklik programmijuht

Võimalusel kaasatakse koolitusele ka teisi oma ala asjatundjaid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

Tartu loodusmaja Keskkonnauuringud veemaailmas
(Foto: Marian Hiire)

Koostöös Tartu Linnavalitsusega viisime 2020. aasta sügisel läbi 3-päevase täiendkoolituste sarja “Huvihariduse juhendajate koolitused tööks hariduslike erivajadustega õppijatega”.

Pakume kogu koolitust või üksikuid koolituspäevi tellimisel.

Kuidas märkan ja toetan erivajadusega õppijat huviringis? Mida peaksin teadma ja oskama töös erinevate õpilastega? Kuidas saan kohandada oma huviringis toimuvat õppetööd vastavalt hariduslike erivajadustega õppija eripäradele?

Koolitus on suunatud huvikoolide ringijuhendajatele, õpetajatele ja noorsöötöötajatele, andes teadmisi, tuge ja praktilisi oskusi tööks hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatega. Koolitussarjas antakse ülevaade erivajadustega laste ja noorte arengulistest eripäradest, räägitakse õppetöö individualiseerimise võimalustest, töökorralduste ning õppematerjalide kohandamistest. Samuti saab koolitustel ülevaate õppetööks vajalike alusoskuste kujunemisest HEV-õppijal. Koolitajateks on pikaajalise kogemusega eripedagoogid Heidi Öövel ja Merje Kivikas. Oma kogemusi tööst HEV-õppijatega jagavad koolitustel Tartu loodusmaja HEV-õppijate juhendajad ning lapsevanemad.

 

I koolituspäev, 5 akadeemilist tundi

Kuidas märgata ja toetada huviringis HEV- õppijaid? 

Erivajadustega laste arengulised iseärasused. HEV-õppija toetamine õppetegevuses.

Autismispektri häire. 

Autismispektri häirega õppija, õppetegevuse kohandamine.

II koolituspäev, 5 akadeemilist tundi

HEV-õppija baasoskused.  Töökorraldused ja õppematerjalide koostamine HEV-õppijatele.  

HEV-lapse baasoskused: vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine, järjestamine. Õppematerjali koostamise põhimõtted: tööjuhend, tööleht. 

III koolituspäev, 4 akadeemilist tundi

Praktilisi meetodeid ringitunni läbiviimiseks. 

Tunni struktuur, töövõtted, aktiivõppemeetodid.

Koostöö lapsevanematega. 

Huvikooli koostöövõimalused lapsevanema ja üldhariduskooliga

 

Koolituse väljundid

Koolitustel osalenud juhendaja:
1) teab HEV-õppija arengulisi iseärasusi;
2) tunneb autismispektri häire olemust ja eripärasid ning oskab neid ringitunni läbiviimisel arvesse võtta;
3) teab, millised on HEV-õppija baasoskused loodushariduses ja oskab HEV-õppijat huviringitunnis toetada;
4) oskab koostada ringitunnis HEV-õppijale võimetekohast tööjuhendi ja/või töölehe;
5) oskab kohandada oma ringitunnis kasutatavaid meetodeid vastavalt HEV-õppijale;
6) oskab ja julgeb teha koostööd lapsevanemate ja üldhariduskoolidega.

 

 

Koolituse eesmärk on anda teadmisi, oskusi uurimistööde juhendamiseks ning planeerimiseks loodus- ja sotsiaalteaduste valdkonnas. Koolituse käigus omandatakse oskused, kuidas korrektselt koostada teadusteksti ülesehitust, keelelist ja stiililist poolt. Koolitus annab uurimistööde hindamise ja retsenseerimise oskuse.

Võimalikud juhendajad: Helle Kont, Gedy Matisen, Pille-Riin Pärnsalu

(Foto: Gedy Matisen)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele. Jagatakse nippe õpilastele mõeldud erinevate matkade korraldamiseks ja mõtestamiseks loodusteaduste kaudu, aga ka nippe võimalike sekelduste ärahoidmiseks.

Koolituse läbinud…

 • teavad, mis on seikluskasvatus ja kuidas selle elemente huviringitöös rakendada;
 • oskavad planeerida ja läbi viia ühepäevast matka enda valitud sihtgrupile;
 • oskavad valida matkavarustust erineval maastikul liikumiseks;
 • oskavad leida asjakohast informatsiooni huviringi õppekava ülesehituseks;
 • kasutavad erinevaid aktiivõppemeetodeid huviringi tulemuste hindamiseks, meeskonnamängude läbiviimiseks ja matka piirkonna ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel.

Koolitajad:

Gedy Siimenson – Tartu loodusmaja seiklusliku matkaringi (9.-12.kl) ja loodussõbraliku matkaringi (6.-8.kl) juhendaja, skaut ja matkahuviline

Toomas Matisen – LoodusSeiklused OÜ matkade korraldaja, skaut ja matkahuviline

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.