Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses

Muuseumide võimalusi kohalike ja globaalsete keskkonnaväärtuste avastamiseks huvitegevuses

Koolitus toimus 11. oktoobril 2018 Eesti Rahva Muuseumis ja 6. detsembril 2018 Valga Muuseumis

Koolituse disainerid: Helle Kont ja Gedy Siimenson

 


Eesmärk on, et koolituse läbinud teavad:

 • kuidas käivitada, eesmärgistada ja töös hoida globaalsete teemadega tegelevat teadushuviringi;
 • milliseid võimalusi pakuvad erinevad muuseumid huvitegevuseks;
 • kuidas leida kontakte ja kasutada erinevate muuseumide võimalusi huvitegevuse rikastamiseks;
 • kuidas huviringi muuseumitundide läbiviimine seostada globaalsete probleemide ja kestliku arengu eesmärkidega;
 • kuidas kujuneb inimese süsteemmõisteline mõtlemine ning kuidas läheneda õpetamisele ökoloogiliste protsesside kaudu;
 • kuidas noori kaasata kohaliku elukeskkonna edendavatesse tegevustesse läbi erinevate rahvusvaheliste tegevuste.

 

Eesmärgi saavutamiseks teeme järgmist: 

 • koolituse ülesehitamisel toetume rohelistele põhimõtetele (toit, ruum, transport jne), et meie koolitus kannaks lisaks aruteludele ka praktikas meie sõnumit;
 • koolituse toimumise kohaks valime Eesti Rahva Muuseumi (ERM) ja Valga Muuseumi, et globaalsete probleemidega seostamine oleks arendav ja silmaringi avav osalevatele ringijuhendajatele;
 • ERM ja Valga muuseum on erineva suuruse ja erinevate haridusprogrammide näidiseks (Valga muuseumis tegutseb huviring, ERMis huviklubi, mõlemas kooliprogrammid jm.);
 • kaasame ettekande kunstimuuseumide klubilisest tegevusest noortega;
 • kodutöö andmine oma kodukoha muuseumide külastamisega, et kohaliku arengut seostada globaalsete teemadega ning püüda välja tuua olulisus seal elavale noorele;
 • erinevate vahendite ja meetodite tutvustamine, kuidas muuseumitunde kavandada ning praktiline ja loominguline katsetamine grupitööna kasutades muuseumi artefakte;
 • ringitegevuste võimaliku hindamismeetodi tutvustamine ja osalejate kodutööde tagasisidestamine.

 

Meetodid:

 • jäämurdjaks mitteformaalne vestlus hommikuse kohvilaua juures, kus pakume Fairtrade ja mahetooteid ning veidi elamuslikku toitu (nt Alpi põdrasamblik suhkrus, metsamarjad jm.);
 • häälestame õppijad koolituseks niidimängu ja küpsise mänguga;
 • teeme tutvumisringi, kus igaüks saab rääkida oma ootustest koolitusele;
 • mõtestame ühiselt noorsootöö põhiprintsiipe, mille alusel huviringi tööd juhendame;
 • tutvustame erinevaid õpikäsitlusi (nt pedagoogiline ökoloogia), vahendeid (nt VR-prillid, filmikogud, filmide loomise programmid, muuseumiprogrammide vahendid), meetodeid (nt noorelt noorele programmid) juba toimivate muuseumitundide, huviringide ja klubide näitel;
 • teeme praktiliselt läbi ja kogeme ise meeskonnatööd (nt artefaktide ülesanne, lukumuukimise programm “Helde Valgamaa”, kodused tööd);
 • julgustame osalejaid vestlema ning kogemusi vahetama;
 • võtame päeva teemad kokku ja anname osalejatele aega enne reflekteerimisringi oma emotsioonide tunnetamiseks (nt superkangelase harjutus);
 • teeme reflekteerimisringi koolitusel kogetu mõtestamiseks ning palume täita tagasiside küsimustik;
 • koostame koolituse materjalid, kust osaleja leiab kasulikke linke, et huviringi juhendajana end täiendada.

 

Miks osaleda?

 • et saada teadmised ja oskused LTT valdkonna sidumiseks globaalsete teemadega muuseumi keskkonda kasutades;
 • et saada teadmist ja julgust rohkem kasutada erinevate muuseumide õpikeskkonda ja artefakte huvitegevuse rikastamiseks;
 • et kaasõppijad saaksid omavahel tuttavaks, vahetavad kontakte ja õpivad lisaks koolitajatele ka teineteise kogemustest;
 • et saada motivatsiooni omandatud teadmiste ja oskuste kasutamiseks oma igapäevases töös või alustamaks oma huviringiga.

 

Tagasiside meetodid

 • superkangelase poos ja reflekteerimisring kogemuse mõtestamiseks ning tagasiside küsimustik;
  • noorsootöö põhimõtete flaierite esitlemine õppepäeva lõpus ning “jah” või “ei” otsus iga osaleja kehakeelega (pea noogutus või eitamine).

 

Koolituse päevakava ERMis:

10:00 Kogunemine

10:15 Tutvumismäng ja osalejate häälestamine (Mihkel Kangur)

10:30 Mooduli tutvustamine ja päeva eesmärgistamine (Helle Kont)

11.00 Loeng aruteluga: Noortelt noortele programmid muuseumis (Hanna-Liis Kont)

12.15 Praktiline programm ERM’is (Kaari Siemer, Anti Lillak)

14.00 Lõuna

14.45 Pedagoogilisest ökoloogiast (Mihkel Kangur)

15.30 Praktiline harjutus: Loodusteaduste ja maailmahariduse lõimimine huviringi töösse muuseumi eksponaate kasutades (Mihkel Kangur)

16.30 Koduste ülesannete selgitus (Helle Kont) ja päeva kokkuvõte ning päeva reflektsiooniring (Mihkel Kangur).

17.30 Päeva lõpp

 

Koolituse päevakava Valga Muuseumis:

10.00 Kogunemine

10.30 Soojendusmäng (Mihkel Kangur, Liisa Puusepp)

11.00 Filmiklubide praktika ja MTÜ Mondo rahvusvahelised võimalused (Terje Tamm)

12.30 Muuseumitunni kavandamine, ülesehitus, meetodid ja korraldamine (Mihkel Kangur, Liisa Puusepp)

13.00 Lõunapaus

14.00 Valga muuseum, sõpruskool Hispaaniast ja maailmahariduse kuu (Marju Rebane)

15.00 Valga Muuseumi aktiivõppeprogramm (Merili Madissoo)

16.00 Kohvipaus

16.30 Gaia Kool ja Tallinna laste Loodusakadeemia (Mihkel Kangur, Liisa Puusepp)

17.00 Reflektsioon (Mihkel Kangur, Liisa Puusepp, Helle Kont, Gedy Siimenson)

17.30 Päeva lõpp

 


Koolituse materjalid ja esitlused:

Lisa 1 Esitlus ERMis

Lisa 2 ERMI hariduskeskuse tegevus

Lisa 3 Noortelt noortele programmid Tartu kunstimuuseumis

Lisa 4 Esitlus Valga Muuseumis

Lisa 5 Väikesed muuseumisõbrad

Lisa 6 Koolituse hindamismudelid

 

Inspiratsiooni, ideid ja täiendavat lugemist teemal keskkond ja jätkusuutlik areng õpetajakoolituses ning koolieelses lasteasutuses: https://sisu.ut.ee/keskkond/avaleht

Siit leiab infot ka õpiringi kui meetodi kohta:

Juhend õpiringis osalejale https://sisu.ut.ee/sites/default/files/keskkond/files/opirings_osalejale.pdf

Juhend õpiringi nõustajale https://sisu.ut.ee/sites/default/files/keskkond/files/eesticonsultants.pdf