Läänemere Projekti tegevused 2023-2024

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2023-2024 (RE.4.04.23-0244)

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

kik

Projekti kestus: 01.09.2023 – 30.09.2024

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: 

Üleriigilise ja rahvusvahelise keskkonnaharidusliku koostöö arendamine UNESCO ühendkoolide vahel ning keskkonnateadlikkust suurendavate ühistegevuste pakkumine koolidele. Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada Eesti õpilastes aktiivset keskkonnateadlikku hoiakut. Projektis osalemine annab õpilastele võimaluse omandada teadmisi ja oskuseid ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid vastutustundlikuks maailmakodanikuks kujunemisel. Projekt toetab koole kestliku arengu põhimõtete järgimisel õppetöös ja tegevustes ning pakub üleriiklikke ja rahvusvahelisi võimalusi koolituseks ja õppetöö mitmekesistamiseks.

Projekti tulemused:

1) Võrgustiku koordinaator kavandab ja koordineerib võrgustiku keskkonnahariduslike tegevusi (6 loodusvaatlusprogrammi tegevused, Läänemere ja kestliku arengu teemaline veebiviktoriin, töövarjupäevad teadlastega õpilastele, koolitused jt ), suhtleb koolidega ja nõustab liikmeid võrgustiku tegevuste osas, aidates luua koolides tegevuste järjepidavust. Kaasab võrgustiku liikmeid võrgustiku arendustegevusse rahvusvahelisel tasandil, et parendada koordineerimise ja ühistegevuste kvaliteeti. 2023/2024 õppeaastal kavandab ja viib läbi 2 kontakt- ja kuni 3 veebipõhist koostööseminari võrgustiku liikmetele, eesmärgiga jagada toimuvad praktikad ja leida sõpruskoole – tuleviku projektide partnereid. Koordinaator osaleb ka võrgustiku aastakonverentsi kavandamisel, mis on oluline sündmus võrgustiku sidususe ja kvaliteetse infovahetuse tagamiseks. Mainitud tegevustesse on planeeritud kaasata 2023/2024 aastal ca 140 inimest.

2) Harrastusteaduse ja õpetajate digioskuste edendamiseks korraldatakse 3 koolituspäeva eri aastaaegadel (sügis, talv, suvi), mis on omavahel seotud ning tuginevad Läänemere Projekti looduvaatlusprogrammidele, mille jaoks oli varasematel aastatel loodud põhjalikud juhend- ja õppematerjalid. Koolituspäevade fookuses on andmebaaside kasutamine loodusvaatluste talitamisel ja praktilised tegevused. Need aitavad õpetajal süstemaatliselt lõimida harrastusteadust ja elurikkuse teema käsitlemist oma õppetöösse. Koolitused on olulised, et tagada järjepidavat loodusvaatluste programmide läbiviimist võrgustiku koolides.
Lisaks korraldatakse energeetika, keskkonnasäästliku majanduse ja rohepöörde teemaline 1-päevane koolitus, kus tutvustatakse teemade käsitlemist toetavaid õppematerjale (hariduslik rollimäng ja kesktlikkuse pädevusi arendavad ülesanded). Koolitustesse kaasatakse kokku 100 inimest ning koolituste materjalid on hiljem avalikult kättesaadavad.

3) 2024. aasta kevadel toimub Soomes Seili saarel rahvusvaheline õppelaager, mis keskendub kestliku arengu eesmärkidele ja õpilaste kestlikkue pädevuste arendamisele, sh ka kultuuridevahelise koostööle, kus osleb 6 osalejat Eestist. 2024. a augustil toimub Läänemere ekspeditsioon purjekatel 24 osalejale, kes õpivad tegema loodusvaatlusi Läänemerel, kasutavad vaatluste tegemisel loodusteaduslikke meetodeid ning teadvustavad Läänemere suuremaid probleeme ja püüavad leida lahendusi, mida kooli või klassiga ära teha saaksid. Õppereisidel saadud kogemused, teadmised ja uued tutvused võimaldavad osalevatel õpilastel ja õpetajatel leida toetajaid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos liikuda keskkonnasäästlikumate igapäevaste harjumuste poole. Laagrites loodud kestliku arengu teemalisi töötubasid viivad osalejad läbi ka oma koolides.

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelisel kodulehel ning tegevused lingitakse ära Maailmakooli kodulehel.