Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2023-2024 (RE.4.04.23-0244)

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

kik

Projekti kestus: 01.09.2023 – 30.09.2024

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: 

Üleriigilise ja rahvusvahelise keskkonnaharidusliku koostöö arendamine UNESCO ühendkoolide vahel ning keskkonnateadlikkust suurendavate ühistegevuste pakkumine koolidele. Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada Eesti õpilastes aktiivset keskkonnateadlikku hoiakut. Projektis osalemine annab õpilastele võimaluse omandada teadmisi ja oskuseid ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid vastutustundlikuks maailmakodanikuks kujunemisel. Projekt toetab koole kestliku arengu põhimõtete järgimisel õppetöös ja tegevustes ning pakub üleriiklikke ja rahvusvahelisi võimalusi koolituseks ja õppetöö mitmekesistamiseks.

Projekti tulemused:

1) Võrgustiku koordinaator kavandab ja koordineerib võrgustiku keskkonnahariduslike tegevusi (6 loodusvaatlusprogrammi tegevused, Läänemere ja kestliku arengu teemaline veebiviktoriin, töövarjupäevad teadlastega õpilastele, koolitused jt ), suhtleb koolidega ja nõustab liikmeid võrgustiku tegevuste osas, aidates luua koolides tegevuste järjepidavust. Kaasab võrgustiku liikmeid võrgustiku arendustegevusse rahvusvahelisel tasandil, et parendada koordineerimise ja ühistegevuste kvaliteeti. 2023/2024 õppeaastal kavandab ja viib läbi 2 kontakt- ja kuni 3 veebipõhist koostööseminari võrgustiku liikmetele, eesmärgiga jagada toimuvad praktikad ja leida sõpruskoole – tuleviku projektide partnereid. Koordinaator osaleb ka võrgustiku aastakonverentsi kavandamisel, mis on oluline sündmus võrgustiku sidususe ja kvaliteetse infovahetuse tagamiseks. Mainitud tegevustesse on planeeritud kaasata 2023/2024 aastal ca 140 inimest.

2) Harrastusteaduse ja õpetajate digioskuste edendamiseks korraldatakse 3 koolituspäeva eri aastaaegadel (sügis, talv, suvi), mis on omavahel seotud ning tuginevad Läänemere Projekti looduvaatlusprogrammidele, mille jaoks oli varasematel aastatel loodud põhjalikud juhend- ja õppematerjalid. Koolituspäevade fookuses on andmebaaside kasutamine loodusvaatluste talitamisel ja praktilised tegevused. Need aitavad õpetajal süstemaatliselt lõimida harrastusteadust ja elurikkuse teema käsitlemist oma õppetöösse. Koolitused on olulised, et tagada järjepidavat loodusvaatluste programmide läbiviimist võrgustiku koolides.
Lisaks korraldatakse energeetika, keskkonnasäästliku majanduse ja rohepöörde teemaline 1-päevane koolitus, kus tutvustatakse teemade käsitlemist toetavaid õppematerjale (hariduslik rollimäng ja kesktlikkuse pädevusi arendavad ülesanded). Koolitustesse kaasatakse kokku 100 inimest ning koolituste materjalid on hiljem avalikult kättesaadavad.

3) 2024. aasta kevadel toimub Soomes Seili saarel rahvusvaheline õppelaager, mis keskendub kestliku arengu eesmärkidele ja õpilaste kestlikkue pädevuste arendamisele, sh ka kultuuridevahelise koostööle, kus osleb 6 osalejat Eestist. 2024. a augustil toimub Läänemere ekspeditsioon purjekatel 24 osalejale, kes õpivad tegema loodusvaatlusi Läänemerel, kasutavad vaatluste tegemisel loodusteaduslikke meetodeid ning teadvustavad Läänemere suuremaid probleeme ja püüavad leida lahendusi, mida kooli või klassiga ära teha saaksid. Õppereisidel saadud kogemused, teadmised ja uued tutvused võimaldavad osalevatel õpilastel ja õpetajatel leida toetajaid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos liikuda keskkonnasäästlikumate igapäevaste harjumuste poole. Laagrites loodud kestliku arengu teemalisi töötubasid viivad osalejad läbi ka oma koolides.

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelisel kodulehel ning tegevused lingitakse ära Maailmakooli kodulehel.

Täisnimi: Kliimateadlikud lahendused linnakeskkonnas läbi haridusliku kliimaraja

Kestvus: 01.07.-31.12.2023

Eelarve: 103 010 € kokku (programm 92 709 €, omaosalus 10 301 €)

Rahastaja: Eesti EL välispiiri programm 2014-2020. Projekti ER213 COOLspot kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Lühikokkuvõte:

COOLspot juhib linnaelanike ja külaliste tähelepanu kliimamuutustega ja elurikkuse vähenemisega seotud keskkonnaprobleemidele ning tutvustab olemasolevaid kliima- ja keskkonnateadlikke lahendusi loodusmaja pargi näitel. Luuakse kliimaõpperada, mille infotahvlite juures on võimalik sooritada praktiline tegevus või vaatlus selleks, et probleemi mõista ja lahendust uurida. Korraldatakse kliimarada tutvustavaid sündmusi ja viiakse ellu vajalikke taristut parendavaid töid.

Tulemused
Loodusmaja pargialale tehtud investeeringute ja õpperaja tahvlite paigaldamise tulemusena muutub park sobivamaks kohaks nii otseselt õppetegevuseks kui ka harivaks puhkuseks.

 • Õpperajal tuuakse esile nii olemasolevad lahendused pargis ja hoone välisfasaadil kui käesoleva projekti tulemusena lisandunud taristu elemendid nagu kogumiskastid jäätmete liigiti sorteerimiseks, köögiviljaaia kastidega õppeväljak, drenaažisüsteem liigse vihmavee juhtimiseks tiiki ja peenardesse. Õpperaja tahvlid kavandatakse nii, et taristu ja pargi lahenduste juures oleks võimalik sooritada mõni praktiline tegevus või vaatlus, selleks, et probleemi mõista ja lahendusi leida. Investeeringutega panustatakse lisaks elanike keskkonnateadlikkuse tõstmisele ka turvalisema, erinevatele inimrühmadele paremini ligipääsetavama ja atraktiivsema keskkonna loomisele.
 • Korraldatakse kaks avalikku üritust 250 inimesele, mille peamiseks sihtrühmaks on pered. Avalikel üritustel keskendutakse raja tutvustamisele juhendatud tegevuste kaasabil ning korraldatakse roheliste oskuste õpitoad.
 • Lisaks korraldatakse koolitus 10 huvikooli õpetajale, kes õpivad kasutama rada õppevahendina ning viivad seejärel läbi oma õpilastega õuesõppe tunde, kaasates kokku 250 erinevas vanuses õpilast.
 • Rada tutvustatakse ka 75 külastuskeskuse külastajale giidiga ekskursioonide käigus. Projekti jooksul kaasatakse teadlikkuse tõstmise tegevustesse kokku 585 inimest ning hiljem on rada igal aastal kättesaadav vähemalt 30 000 keskuse ja pargi külastajale, sh õpilaste rühmadele. Väljatöötatud giidiga programmi kasutatakse ka edaspidi ekskursioonide ja õppekäikude läbiviimisel.
 • Pargi täiendamisest ja õpperaja loomisest teavitatakse Tartu peamistes sidekanalites, sh üleriigilistes ajalehtedes.

Infrastruktuuri tulemused:

Üks osa investeeringutest aitab kaasa Tartu loodusmaja pargi turvalisemaks ja ligipääsetavamaks muutmisele, nagu madalate pollarvalgustite ja laternapostide remont, drenaažisüsteemi paigaldamine, mis takistab kõnniteede kattematerjali vihmaveega minema uhumist, terrasside korrashoid, pinkide ja pargimööbli remont õuesõppe aladel. Teine osa investeeringutest on suunatud pargi õppekeskkonna parandamisele, rajades mänguväljaku elementidega õppeköögiviljaaia, kogunemisala avalike ürituste ja koolituste külastajatele, paigaldades jäätmekogumiskonteinerid ning valmistades ja paigaldades kliimaraja väljapaneku.

Programmi lisainfo: https://ec.europa.eu/regional_policy/home_en


Antud tekst valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle teksti sisu eest vastutab ainuisikuliselt Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Projekt täisnimi: Kasvades oma toiduga

Projekti toetab: Sihtasutus Tartu 2024 ja Tartu linn, lisaks kaasfinantseering Rohelise kooli programmi tegevustest ja toetustest

Projekti kestus: 1.jaan 2022 – 31.dets 2024

Projekti üldjuht: Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Elen Peetsmann

Projekti partnerid: Tartu loodusmaja koos Rohelise kooli programmiga

Projektijuht Tartu loodusmajas: Eeva Kirsipuu-Vadi

Projekti eesmärgid ja tegevused:

 • Toetame Tartu ja Lõuna-Eesti koole ja lasteaedasid õppeaedade rajamisel.
 • Mitmekülgne loovharidusprogramm aitab tõsta laste ja perede teadlikkust toidu kasvatamisest.
 • Praktilised õppematerjalid aitavad rajada maheaeda ja rikastada aias tegutsemist.
 • Loome aktiivse ja avatud Tartu kogukonnaaedade võrgustiku.
 • Korraldame õunamahla pressimise aktsiooni “Kubiseb ubinaist” ja propageerime kompostimist “Lehed toiduks!” sündmustel abil.

Projekti koduleht: https://kasvadesomatoiduga.emu.ee/

Projekti toel valmivad materjalid on leitavad projekti üldlehelt ja Rohelise kooli programmi õppematerjalide lehelt

Käesolevat lehekülge aktiivselt ei uuendata, projekti kohta detailne info on leitav projekti kodulehelt.

Projekti nimi: Rohelise kooli programm Eestis 2022/2023 õppeaastal

Projekti kestus: 1.sept 2022 – 30.sept 2023

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projektijuht: Maris Mägi, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Projekti eesmärk: Haridusasutuste säästvat arengut toetava ülemaailmse Rohelise kooli programmi võrgustiku jätkuv koordineerimine ja tegevuste elluviimine Eestis ligi 210 õppeasutusega. Projekti elluviimise tulemusena on Rohelise Kooli programm ühiskonnas senisest enam tuntud ja väärtustatud ning võrgustiku identiteet on tänu ühisüritustele ja kampaaniale tugevnenud, liitunud on rohkem aktiivseid haridusasutusi.

Projekti tegevused: uuendamisel

 • Rohelise kooli võrgustiku arendamine, sh nii Eesti-sisene suhtlus kui koostöö rahvusvahelise võrgustikuga
 • Programmi turundus ja kommunikatsioon, sh uudiskirja koostamine – vt ilmunud uudiskirju siit
 • Võrgustikuseminaride läbiviimine
 • Digikoristusnädala ettevalmistus ja läbiviimine
 • Keskkonnamärgise Roheline lipp taotlemise ettevalmistus ja läbiviimine, tunnustusürituse-konverentsi korraldamine

Projekti koduleht: www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Lisainfo: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee

 

kik

AllThings.BioPRO projekti fookuses on soodustada biomajandusele üleminekut kaasavalt ja läbi koosloome protsessi.

Projekti kestus: september 2020 – august 2023

Projekti eesmärk on  

 • suurendada inimeste teadlikkust biomajandusest ning kaasata neid vastavatesse protsessidesse;
 • nutikalt kombineerida mobiilimänge, nutirakendusi ja kommunikatsioonikampaaniaid, et koguda tarbijate tagasisidet ja ideid;
 • kasutada ja arendada edasi AllThings.bio veebiplatvormi ja integreerida sinna mängustamise elemente;
 • levitada projekti tulemusi ja tagada nende kasutuselevõtt läbi regionaalsete partnerite, kodanike ja teiste huvigruppide kaasamise.

Projektis keskendutakse neljale teemale, kus biomajandusel on suur potentsiaal kaasa tuua muutusi – töökohad ja karjäärid, lapsed ja koolid, mood ja tekstiilid, toidupakendid.  Iga teema tutvustamiseks luuakse õppeotstarbelised arvutimängud.

 

 

 

 

Tartu loodusmaja koordineerib projektis laste ja koolide teemat, mille esmane sihtgrupp on noored vanuses 10 – 14 aastat. Kooliteema ehk kooli missiooni eesmärk on luua õpimäng, kus lapsed uurivad ja avastavad läbi mängulise tegevuse erinevate biopõhiste toodete ja nende kasutusvõimaluste kohta koolimajas ja klassiruumis. Mängu täpsem sisu ja kontseptsioon töötatakse välja ühiselt kaasates lapsi fookusgrupi intervjuudesse ning koosloome töötubadesse. Mängu koosloome protsess kestab kuni sügis 2021 ning peale seda hakkavad mängu arendajad mängu looma. Sellele järgneb mängu testimine ja tagasiside andmine. 


“Mission BioHero” mobiilimäng

“Mission BioHero” on õpetlik ja kaasahaarav mobiilimäng, kus sul tuleb aidata inimkonnal teha keskkonnasõbralikumaid otsuseid, et päästa meie planeet Maa. Lahenda mõistatusi, ülesandeid ja väljakutseid, et koguda punkte ja saada mängu kangelaseks. Mäng aitab avab biomajanduse mõiste taga peituvat lõputute võimaluste maailma ja paneb mõtlema meie igapäevaste tarbimisharjumuste peale.

Üks põhjus, miks biomajanduse teema on keeruline, on see, et see hõlmab paljusid erinevaid valdkondi. On tõestatud, et mängud aitavad keerulisi teemasid lihtsustada. Projekti Allthings.bioPRO raames on valminud keskkonnahariduslik interaktiivne mäng Mission BioHero (tõlge: Ökokangelase väljakutsed). Mission BioHero mängus on kaheksa taset ning need keskenduvad neljale põhiteemale – toidupakendid, mood ja tekstiil, igapäevased valikud tarbijana ning tuleviku karjäärivõimaluses seoses üha areneva biomajandusega.

Mängus on väljakutsed, kus peab vastama viktoriinidele ja täitma reaalselt igapäevaelus ka ülesandeid, nagu näiteks enda riidekapi külastamine ja riiete siltide skaneerimine, et kontrollida, millest need on valmistatud. Selle ülesande toetamiseks on valmis AllThingsBio raames ka nutirakendus “Label Bio-Hero”, mis on eelkõige mõeldud selleks, et aidata inimestel mõista, milliseid silte usaldada ja mida need tähendavad. See aitab inimesel märgata, millised tooted on valmistatud pbiopõhistest materjalidest ning keskkonnasõbralikumad.

Huvilistel on võimalik mobiilimäng ja nutirakendus enda telefoni laadida:


Vaata biomajandust tutvustavaid videosid:


Projekti partnerid

 • Agency for Renewable Resources (FNR e.V.) | DE (juhtpartner)
 • BTG Biomass Technology Group BV | NL
 • Wissenschaftsladen Bonn e.V. | DE
 • Foundazione iCons | IT
 • nurogames GmbH | DE
 • Prospex Institute | BE
 • Institute of Baltic Studies | EE
 • Fashion for Good BV | NL
 • Stichting De Natuur – en Milieufederaties | NL
 • Tartu Environmental Education Centre | EE
 • Vetenskap & Allmänhet | SE
 • Laboratorio Interculturale di Ricerca e di Promozione della Condizione (H)umana | IT

 

Soovid rohkem teada?
Projekti ametlik koduleht: www.AllThings.Bio
Või liitu projekti Facebooki jälgijaskonnaga: www.facebook.com/AllThingsBio

Vaata projekti tutvustavat videoklippi
(seadete alt on võimalik valida ka eesti keelsed subtiitrid)

 

Projekti koordinaator Tartu loodusmajas

Katrin Juhanson
katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
+372 50 555 27

 

AllthingsBio

Loodusfestivali linnalooduse päeva külastajatele avanes Tartu loodusmaja töötubades võimalus uudistada ja ettevaatlikult käega katsuda ehtsaid Madagaskari sisiprussakaid ning raagritsikaid, kes olid loodusmaja loomatoast festivalipäevale kaasa võetud. Väiksesed loodusesõbrad said taaskasutatavatest materjalidest meisterdada sääskede peletamiseks omaenda sääsepilli, samuti oli võimalik putukate nägemist imiteerivate prillide abil läbida lõbus putukarada.

Jäätmesorteerimise töötoas uurisime inimeste käest, kui palju kodudes igapäevaselt jäätmeid sorteeritakse. Huvilistele jagasime nippe, kuidas jäätmete teket vähendada ning välisündmuste hooaaja puhul tutvustasime keskkonnasõbralikke alternatiive pakenditele ja ühekordsetele nõudele.

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

 

Festivalil valminud  sääsepilli meisterdamine on imelihtne.
Vaja läheb pesupulka, nööri, tugevat liimi (kuum liim või PVA või Moment), kaht pabeririba, paberist lõigatud tiiba ning õhupallist lõigatud riba.

Töö käik:

 • Rulli mõlemad paberiribad tihedalt kokku ja liimi kumbki rull mõlemale poole pesupulga väliskülge (need on sääse silmad).
 • Lõika tugevast paberist välja tiib ning liimi tiib ning nöör pesupulga sisekülgedele.
 • Pinguta õhupallist lõigatud (kinnine) riba pesupulga ümber.
 • Et pillist sääsepininat välja võluda, keeruta sääsepilli nööri abil kiirete liigutustega.

Pildis näeb meisterdamine välja selline:

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja

 

Mobiilne infopunkt Karlova perepäeval 18.05.2019

Tartu loodusmaja andis ka sel aastal Karlova perepäevale hoogu mitmete vahvate tegevustega. Kuna maikuu on traditsiooniliselt looduskaitsekuu, siis pühendusime ka meie sel päeval elurikkuse märkamisele loodusmaja pargis. Väikesed ja suured loodusvaatlejad võisid endale meisterdada binokli, et sellega loodusmaja parki orienteerumisretkele minna. 

Külastajatele oli avatud ka Tartu loodusmaja liigirikas talveaed ning loomatuba. Karlova pered said oma teadmised proovile panna harivas ja lõbusas jäätmesorteerimise mängus. Jagasime nõuandeid ja nippe, kuidas jäätmete teket üldse vähendada. Inspireerivat lisalugemist loodussäästliku elustiili kohta leiad kindlasti ka blogist Suletud ring ja blogist Nullkulu

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

 

Binokli meisterdamine on tegelikult väga lihtne.

Vaja läheb kahte WC-paberi rulli südamikku, värvilise paberi ribasid, liimipulka, klambrilööjat, vilt- või värvipliiatseid binokli kaunistamiseks, naasklit ja nööri.

Töö käik:

 • Vali eelmistest meisterdamistest allesjäänud paberijääkide seast endale meeldivat värvi ribad ja liimi nendega WC-paberi rullid üle.
 • Aseta rullid tihedalt kõrvuti ja klammerda klambrilööjaga mõlemalt poolt umbes 1 cm kauguselt ava otstest kokku.
 • Tee naaskliga rullide väliskülgedesse (samuti 1 cm ülaservast) augud, sikuta neist paraja pikkusega nöör läbi ja tee pidav sõlm
 • Soovi korral kaunista binokkel vilt- või värvipliiatsitega, riputa kaela ning seejärel oledki valmis suunduma põnevale uurimisretkele!

Pildis näeb kõik välja nii:

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja

 

Mobiilne infopunkt Supilinna päevadel 27.04.2019

Tartu loodusmaja osales mobiilse infopunktiga XVIII Supilinna päevade platsipäeval 27. aprillil 2019.  Kuna ilm oli imeline, siis võttis platsipäeva tegemistest osa rekordhulk inimesi ja väga suur osa neist jõudis ka loodusmaja telki, kus kõik soovijad said joonistada, värvida ja meisterdada linnulohesid ning tuulevurre. Samuti toimus Supilinna perede vahel meeleolukas ja hariv jäätmesorteerimisvõistlus, mille käigus tekkis põnevaid arutelusid jäätmekäitluse teemadel.

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

Linnulohe meisterdamise juhendi leiad SIIT.

Tuulevurri meisterdamise juhend asub SIIN.

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja