Projekt täisnimi: Kasvades oma toiduga

Projekti toetab: Sihtasutus Tartu 2024 ja Tartu linn, lisaks kaasfinantseering Rohelise kooli programmi tegevustest ja toetustest

Projekti kestus: 1.jaan 2022 – 31.dets 2024

Projekti üldjuht: Eesti Maaülikooli Mahekeskus, Elen Peetsmann

Projekti partnerid: Tartu loodusmaja koos Rohelise kooli programmiga

Projektijuht Tartu loodusmajas: Eeva Kirsipuu-Vadi

Projekti eesmärgid ja tegevused:

 • Toetame Tartu ja Lõuna-Eesti koole ja lasteaedasid õppeaedade rajamisel.
 • Mitmekülgne loovharidusprogramm aitab tõsta laste ja perede teadlikkust toidu kasvatamisest.
 • Praktilised õppematerjalid aitavad rajada maheaeda ja rikastada aias tegutsemist.
 • Loome aktiivse ja avatud Tartu kogukonnaaedade võrgustiku.
 • Korraldame õunamahla pressimise aktsiooni “Kubiseb ubinaist” ja propageerime kompostimist “Lehed toiduks!” sündmustel abil.

Projekti koduleht: https://kasvadesomatoiduga.emu.ee/

Projekti toel valmivad materjalid on leitavad projekti üldlehelt ja Rohelise kooli programmi õppematerjalide lehelt

Käesolevat lehekülge aktiivselt ei uuendata, projekti kohta detailne info on leitav projekti kodulehelt.

Projekti nimi: Rohelise kooli programm Eestis 2022/2023 õppeaastal

Projekti kestus: 1.sept 2022 – 30.sept 2023

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projektijuht: Maris Mägi, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Projekti eesmärk: Haridusasutuste säästvat arengut toetava ülemaailmse Rohelise kooli programmi võrgustiku jätkuv koordineerimine ja tegevuste elluviimine Eestis ligi 210 õppeasutusega. Projekti elluviimise tulemusena on Rohelise Kooli programm ühiskonnas senisest enam tuntud ja väärtustatud ning võrgustiku identiteet on tänu ühisüritustele ja kampaaniale tugevnenud, liitunud on rohkem aktiivseid haridusasutusi.

Projekti tegevused: uuendamisel

 • Rohelise kooli võrgustiku arendamine, sh nii Eesti-sisene suhtlus kui koostöö rahvusvahelise võrgustikuga
 • Programmi turundus ja kommunikatsioon, sh uudiskirja koostamine – vt ilmunud uudiskirju siit
 • Võrgustikuseminaride läbiviimine
 • Digikoristusnädala ettevalmistus ja läbiviimine
 • Keskkonnamärgise Roheline lipp taotlemise ettevalmistus ja läbiviimine, tunnustusürituse-konverentsi korraldamine

Projekti koduleht: www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Lisainfo: Maris Mägi, maris.magi@tartuloodusmaja.ee

 

kik

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2022-2023 (RE.4.04.22-0060)

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

kik

 

Projekti kestus: 01.07.2022 – 30.09.2023

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Üleriigilise ja rahvusvahelise keskkonnaharidusliku koostöö arendamine UNESCO ühendkoolide vahel ning keskkonnateadlikkust suurendavate ühistegevuste pakkumine koolidele. Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada Eesti õpilastes aktiivset keskkonnateadlikku hoiakut. Projektis osalemine annab õpilastele võimaluse omandada teadmisi ja oskuseid ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid vastutustundlikuks maailmakodanikuks kujunemisel. Projekt toetab koole kestliku arengu põhimõtete järgimisel õppetöös ja tegevustes ning pakub üleriiklikke ja rahvusvahelisi võimalusi koolituseks ja õppetöö mitmekesistamiseks.

Projekti tulemused:

Kahe õppelaagri ja ühe aastakonverentsi korraldamine õpetajate ja õpilaste jaoks

Õppepäevadel, laagrites ja konverentsidel saadud kogemused, teadmised ja uued tutvused võimaldavad osalevatel õpilastel ja õpetajatel leida toetajaid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos liikuda keskkonnasäästlikumate igapäevaste harjumuste poole. Tihti leitakse mõttekaaslased välisriigist ning õpitakse juurde ka kultuuri, keelt ning jagatakse omavahel päeva- ja keskkonnapoliitilisi teateid. See kõik toetab noori aktiivseks ja keskkonnast hoolivaks maailmakodanikuks sirgumisel, oma mõtete väljendamisel ja oma mina-pildi loomisel. Laagrites loodud kestliku arengu teemalisi töötubasid viivad osalejad läbi ka oma koolides ja võrgustiku aastakonverentsil.

Harrastusteaduse edendamine
Õpetajaid toetab aasta jooksul haridustehnoloog, kes teeb koolitusi õpetajate ja õpilaste digioskuste arendamiseks loodusvaldkondliku harrastusteaduse kaudu (vaatluste tegemine ja andmebaaside kasutamine õppetöös ja uurimistöödes); veebikoolitused salvestatakse ning need on hiljem kõigile huvilistele kättesaadavad. Loodusvaatluste kaudu õpivad õpilased loodust tundma, elurikkust ja looduskaitset väärtustama ning panustavad harrastusteadusesse.

Võrgustiku koolide külastamine
Koolide külastuste tulemusena tekib koolis oma meeskond õpetajatest ja kooli juhtkonnast, kes koostab oma kooli UNESCO säästva arengu eesmärke toetava tegevuste plaani. Koolipere saab teadlikumaks ning kujuneb säästva arengu teemadega tegelev töörühm. Külastuste põhjal tehakse juhtumianalüüsid ja kokkuvõtted, mida kasutatakse edaspidises koolide nõustamises ja toetamises ning võrgustiku arendustöös.

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.


Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2021-2023 (projekt nr 18507)

unesco ühendkoolide läänemere projekt

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01.2022 – 31.01.2023

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on aastal 2022 toetada UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) koole Eestis säästvat arengut toetava hariduse elluviimisel ning kestliku arengu eesmärgi nr 4 (kvaliteetne haridus) saavutamisel keskkonnaharidusalase koostöö kaudu. Projekti raames koostöös MTÜ Mondoga valmib tegevuspõhine tunnikava algkoolile nii eesti kui vene keeles; 2 “Mission Z” eestindatud mängukomplekti gümnaasiumile. Nende materjalide väljatöötamiseks ning hiljem tutvustamiseks koolidele korraldatakse 2 metoodilist õppepäeva. Lisaks korraldatakse õpilastele ja õpetajatele 1 rahvusvaheline Läänemere päeva tähistav ekspeditsioon purjekatega Soome saarestikku, et kohtuda sõpruskoolidega ning õppida tundma inimtegevuse ja Läänemere ökosüsteemide seoseid, 1 võrgustiku aastakonverents.

Projektiga toetatakse järgmisi tegevusi:

 • tegevuspõhise tunnikava loomine algkoolile nii eesti kui vene keeles
 • kahe “Mission Z” eestindatud mängukomplekti valmimine gümnaasiumile ja selle tutvustamise õppepäevad
 • Läänemere Projekti õpilaste purjeõpperetk Läänemere uuringuteks ja rahvusvahelise Läänemere Päeva tähistamiseks
 • UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.

 

Võrgustiku tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.

AllThings.BioPRO projekti fookuses on soodustada biomajandusele üleminekut kaasavalt ja läbi koosloome protsessi.

Projekti kestus: september 2020 – august 2023

Projekti eesmärk on  

 • suurendada inimeste teadlikkust biomajandusest ning kaasata neid vastavatesse protsessidesse;
 • nutikalt kombineerida mobiilimänge, nutirakendusi ja kommunikatsioonikampaaniaid, et koguda tarbijate tagasisidet ja ideid;
 • kasutada ja arendada edasi AllThings.bio veebiplatvormi ja integreerida sinna mängustamise elemente;
 • levitada projekti tulemusi ja tagada nende kasutuselevõtt läbi regionaalsete partnerite, kodanike ja teiste huvigruppide kaasamise.

Projektis keskendutakse neljale teemale, kus biomajandusel on suur potentsiaal kaasa tuua muutusi – töökohad ja karjäärid, lapsed ja koolid, mood ja tekstiilid, toidupakendid.  Iga teema tutvustamiseks luuakse õppeotstarbelised arvutimängud.

 

 

 

 

Tartu loodusmaja koordineerib projektis laste ja koolide teemat, mille esmane sihtgrupp on noored vanuses 10 – 14 aastat. Kooliteema ehk kooli missiooni eesmärk on luua õpimäng, kus lapsed uurivad ja avastavad läbi mängulise tegevuse erinevate biopõhiste toodete ja nende kasutusvõimaluste kohta koolimajas ja klassiruumis. Mängu täpsem sisu ja kontseptsioon töötatakse välja ühiselt kaasates lapsi fookusgrupi intervjuudesse ning koosloome töötubadesse. Mängu koosloome protsess kestab kuni sügis 2021 ning peale seda hakkavad mängu arendajad mängu looma. Sellele järgneb mängu testimine ja tagasiside andmine. 

 

Projekti partnerid

 • Agency for Renewable Resources (FNR e.V.) | DE (juhtpartner)
 • BTG Biomass Technology Group BV | NL
 • Wissenschaftsladen Bonn e.V. | DE
 • Foundazione iCons | IT
 • nurogames GmbH | DE
 • Prospex Institute | BE
 • Institute of Baltic Studies | EE
 • Fashion for Good BV | NL
 • Stichting De Natuur – en Milieufederaties | NL
 • Tartu Environmental Education Centre | EE
 • Vetenskap & Allmänhet | SE
 • Laboratorio Interculturale di Ricerca e di Promozione della Condizione (H)umana | IT

 

Soovid rohkem teada?
Projekti ametlik koduleht: www.AllThings.Bio
Või liitu projekti Facebooki jälgijaskonnaga: www.facebook.com/AllThingsBio

Vaata projekti tutvustavat videoklippi
(seadete alt on võimalik valida ka eesti keelsed subtiitrid)

 

Projekti koordinaator Tartu loodusmajas

Katrin Juhanson
katrin.juhanson@tartuloodusmaja.ee
+372 50 555 27

 

AllthingsBio

Loodusfestivali linnalooduse päeva külastajatele avanes Tartu loodusmaja töötubades võimalus uudistada ja ettevaatlikult käega katsuda ehtsaid Madagaskari sisiprussakaid ning raagritsikaid, kes olid loodusmaja loomatoast festivalipäevale kaasa võetud. Väiksesed loodusesõbrad said taaskasutatavatest materjalidest meisterdada sääskede peletamiseks omaenda sääsepilli, samuti oli võimalik putukate nägemist imiteerivate prillide abil läbida lõbus putukarada.

Jäätmesorteerimise töötoas uurisime inimeste käest, kui palju kodudes igapäevaselt jäätmeid sorteeritakse. Huvilistele jagasime nippe, kuidas jäätmete teket vähendada ning välisündmuste hooaaja puhul tutvustasime keskkonnasõbralikke alternatiive pakenditele ja ühekordsetele nõudele.

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

 

Festivalil valminud  sääsepilli meisterdamine on imelihtne.
Vaja läheb pesupulka, nööri, tugevat liimi (kuum liim või PVA või Moment), kaht pabeririba, paberist lõigatud tiiba ning õhupallist lõigatud riba.

Töö käik:

 • Rulli mõlemad paberiribad tihedalt kokku ja liimi kumbki rull mõlemale poole pesupulga väliskülge (need on sääse silmad).
 • Lõika tugevast paberist välja tiib ning liimi tiib ning nöör pesupulga sisekülgedele.
 • Pinguta õhupallist lõigatud (kinnine) riba pesupulga ümber.
 • Et pillist sääsepininat välja võluda, keeruta sääsepilli nööri abil kiirete liigutustega.

Pildis näeb meisterdamine välja selline:

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja

 

Mobiilne infopunkt Karlova perepäeval 18.05.2019

Tartu loodusmaja andis ka sel aastal Karlova perepäevale hoogu mitmete vahvate tegevustega. Kuna maikuu on traditsiooniliselt looduskaitsekuu, siis pühendusime ka meie sel päeval elurikkuse märkamisele loodusmaja pargis. Väikesed ja suured loodusvaatlejad võisid endale meisterdada binokli, et sellega loodusmaja parki orienteerumisretkele minna. 

Külastajatele oli avatud ka Tartu loodusmaja liigirikas talveaed ning loomatuba. Karlova pered said oma teadmised proovile panna harivas ja lõbusas jäätmesorteerimise mängus. Jagasime nõuandeid ja nippe, kuidas jäätmete teket üldse vähendada. Inspireerivat lisalugemist loodussäästliku elustiili kohta leiad kindlasti ka blogist Suletud ring ja blogist Nullkulu

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

 

Binokli meisterdamine on tegelikult väga lihtne.

Vaja läheb kahte WC-paberi rulli südamikku, värvilise paberi ribasid, liimipulka, klambrilööjat, vilt- või värvipliiatseid binokli kaunistamiseks, naasklit ja nööri.

Töö käik:

 • Vali eelmistest meisterdamistest allesjäänud paberijääkide seast endale meeldivat värvi ribad ja liimi nendega WC-paberi rullid üle.
 • Aseta rullid tihedalt kõrvuti ja klammerda klambrilööjaga mõlemalt poolt umbes 1 cm kauguselt ava otstest kokku.
 • Tee naaskliga rullide väliskülgedesse (samuti 1 cm ülaservast) augud, sikuta neist paraja pikkusega nöör läbi ja tee pidav sõlm
 • Soovi korral kaunista binokkel vilt- või värvipliiatsitega, riputa kaela ning seejärel oledki valmis suunduma põnevale uurimisretkele!

Pildis näeb kõik välja nii:

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja

 

Mobiilne infopunkt Supilinna päevadel 27.04.2019

Tartu loodusmaja osales mobiilse infopunktiga XVIII Supilinna päevade platsipäeval 27. aprillil 2019.  Kuna ilm oli imeline, siis võttis platsipäeva tegemistest osa rekordhulk inimesi ja väga suur osa neist jõudis ka loodusmaja telki, kus kõik soovijad said joonistada, värvida ja meisterdada linnulohesid ning tuulevurre. Samuti toimus Supilinna perede vahel meeleolukas ja hariv jäätmesorteerimisvõistlus, mille käigus tekkis põnevaid arutelusid jäätmekäitluse teemadel.

Lisainformatsiooni Tartus asuvate jäätmejaamade kohta leiad SIIT.

Linnulohe meisterdamise juhendi leiad SIIT.

Tuulevurri meisterdamise juhend asub SIIN.

 

 

Mobiilse infopunkti tegevusi toetab  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnainvesteeringute KeskusTartu loodusmaja