Unesco ühendkoolide võrgustik kutsub õpilasi kevadvaatlustega kodanikuteadusesse panustama

UNESCO ühendkoolide võrgustikuga liitudes saavad kooliõpilased kevade märke otsides panustada ülemaailmsesse kodanikuteadusesse!

Lumi on taas sulama hakanud ja nüüd on aeg hakata terasemalt loodust jälgima, et esimesi kevadekuulutajaid märgata. Seda eriti praegu, kui tervishoidlikud piirangud pigem perekondlikku õues tegutsemist soodustavad. Läänemere-äärsete riikide, sh Eesti koolide 1.-12.klasside õpilased on oodatud panustama kodanikuteadusesse, märkides märtsist juunini üles esimesed kevadised saabujad ja tärkajad. Nimelt kutsub UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt noori üles märkima, millal nad kuulevad lõõritamas esimest põldlõokest, näevad õitsemas sarapuud, helisemas lumikellukest või sahkerdamas esimest sipelgat ning andma sellega panuse meie looduse seisundi uurimisse. Panustada võivad ka lasteaiad, sest võrgustik püüab eelmisest aastast alates pakkuda tegevusi ka koolieelikutele.

Läänemere Projekti loodusvaatlused on erilised selle poolest, et samal ajal teevad loodusvaatlusi 9 Läänemere-äärse riigi õpilased ja andmed kogutakse ülemaailmsesse elurikkuse andmebaasi, mida saavad uurimistööks kasutada nii Eesti kui ka rahvusvaheline teadlaskond. Lisaks õpivad lapsed ja noored vaatlustega tundma enda kodukandi loodust, märkama ja ära tundma tavalisemaid kevadisi taime- ja loomaliike ning väärtustama teiste liikide põnevat eluringi meie enda igapäevaste tegemiste kõrval.

Lihtsate liigivaatlustega saavad ka lapsed anda reaalse panuse loodusteaduslikku andmebaasi, mis on näiteks elurikkuse kao uurimiseks ja kliimamuutuste pikaajaliseks jälgimiseks väga oluline. Fenoloogilised vaatlustulemused näitavad meile looduse aastajaliste reeglipärasuste muutusi. Näiteks olenevalt temperatuurist ja lumikatte olemasolust, saabuvad konkreetse liigi esimesed esindajad rändelt, ärkavad talveunest või tärkavad maast. Nii saab pikaajaliste loodusvaatluste abil aastakümnete kaupa jälgida muutusi ökosüsteemides. Just kodanikuteadus (harrastusteadus), olles inimeste vabatahtlik panus teadusesse, aitab andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua.

Kui teisi Läänemere Projekti kodanikuteaduse loodusvaatlusi, näiteks ranniku- ja  jõevaatlused, tehakse enamasti õpetaja abiga, siis kevadekuulutajate vaatlusi saavad õpilased teha ka ise, liikide määramiseks on abiks fotod. Andmebaasi oodatakse iga liigi kohta lisaks märkamise ajale ja kohale ka fotosid, nii et nutitelefonilembesed õpilased saavad seda jäädvustamise abivahendina kasutada ning teadlased saavad fotode järgi kontrollida määrangute õigsust. Vaatlust saab teha koolis kaugõppel olles koduse tööna või täiesti iseseisvalt vabal ajal. Liike leiab enda aiast, pargist, asulate haljasaladelt kui ka terviseradadelt – selleks ei pea eraldi kuskile sõitma. Võib välja printida ka selle postri ja panna see kodu või klassi seinale, et lisada vaatlustesse võistluslikku momenti. Kõik fenoloogilised vaatlused saab sisestada läbi lihtsalt kasutatava mobiilirakenduse kaudu riiklikku eElurikkus portaali, kust nad omakorda jõuavad üleilmsesse kodanikuteaduse portaali Global Biodiversity Information Facility. Selleks, et enda loodusvaatlusi sisestada, peab haridusasutus olema Unesco ühendkoolide võrgustiku liige või sellega vaatluste käigus liituma.

Fenoloogiliste vaatluste töölehe eesti ja inglise keeles, abimaterjali ja juhendid andmebaasi sisestamiseks leiab Läänemere Projekti kodulehelt. Tänavu kutsutakse osalejaid kõikidest Läänemere riikidest töölehe asemel täitma hoopis Padleti interaktiivset töölehte, mis võimaldab õpilastel jälgida ka seda, kes ja millises riigis parasjagu samasuguseid kevademärke näeb.

Võrgustiku õpetajatele korraldatakse kodanikuteaduse õppepäevasid, kus tutvustatakse põhjalikumalt BSP kodanikuteaduse programmides osalemise võimalusi ning kuidas siduda lihtsad loodusvaatlused kliimamuutuste ja kestliku arengu teemadega. Sündmuste ajad leiab BSP kalendrist. Eriti innukad loodusvaatlejad saavad soovi korral oma loodusvaatlusi esitada juba 27. aprillil Leedu rahvusvahelisel noorte konverentsil “Back to nature”, kuhu on oodatud kõigi üldhariduskoolide 9.-12.klassi õpilaste loodusteaduslikud uurimistööde esitlused teemade, mis seostuvad kliimamuutustega, sh kodanikuteaduslikel loodusvaatlustel osalemine ja andmete kogumine. Esitlused toimuvad veebipõhiselt Zoom-keskkonnas. Lisainfot Leedu konverentsi kohta leiab BSP kodulehelt.

Lisaks korraldab Eestis kohalikku kevadvaatlust loodushariduslik vaatlusprogramm “Tere, Kevad!”, mis on mõeldud põhikooli õpilastele ja lasteaia vanemate rühmade lastele. Kogutud vaatlusandmed sisestatakse programmi enda andmebaasi. Peale vaatluste on võimalik osa võtta lisategevustest – luuletada, joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis. Koolid, kes osalevad Eesti kevademärkide otsingutel, saavad hõlpsalt panustada ka Läänemere kevadvaatlustesse – koostöö on oluline!

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt pakub Eesti õpilastele aastaringselt põnevaid rahvusvahelisi tegevusi: keskkonnauuringute programme (vee ja õhu kvaliteet Läänemere ääres, ranniku- ja jõevaatlused Läänemere ääres, linnuvaatlus ja -loendus); teadus- ja looduslaagreid; õppepäevasid ja töövarjupäevasid; konkursse, viktoriine, UNESCO kampaaniaid ja erinevaid konverentse. Lisaks korraldatakse õpetajatele täiendõppe seminare ja ühisüritusi võrgustiku sõpruskoolidega.

Ootame 2021.aastal uusi koole liituma!

Rohkem infot saad riiklikult koordinaatorilt: gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee