Alustas piiriülese koostöö projekt “Eesti-Vene piirialade keskkonnateadlikkuse tõstmine” (GreenMind)

/foto: www.facebook.com/estoniarussia/

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE
05.09.2019

Alustas piiriülese koostöö projekt “GreenMind: Eesti-Vene piirialade keskkonnateadlikkuse tõstmine”

****

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 raames alustas augustikuus uus projekt, mille eesmärk on kohaliku keskkonnahariduse kvaliteedi parandamine ja arendamine Lõuna-Eestis ja Pihkva regioonis Venemaal. Projekti viivad läbi MTÜ Peipsi Järve Projekt (Pihkva) (Venemaa), Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus (Venemaa), MTÜ Peipsi Koostöö Keskus (Eesti) ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Eesti).

Projekti üldine eesmärk on anda panus rohelise maailmavaate levikule avalikkuse seas, mis omakorda aitab kaasa piiriüleses Peipsi järve regioonis keskkonnasõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna ja puhkevõimaluste loomisele.

Kahe ja poole aasta pikkuse projekti ajal töötatakse välja praktiline Peipsi piirkonnale sobivate õppematerjalide pakett, mida saavad kasutada nii tänased kui tulevased keskkonnaharijad: õppematerjalid, lauamängud, kodulehed,  infomaterjalid ja käsiraamatud. Samuti toimub õpilastele looduslaager.

Läbiviidavad koolitustegevused peaksid toetama keskkonnahariduse kvaliteedi paranemist nii lasteaedades, üldhariduskoolides kui ka huvikoolides Eestis ja Venemaal. Teine oluline tegutsemise suund on õpetajate, keskkonnahariduse spetsialistide ja ametnike pädevuste arendamine – ka neile toimuvad seminarid, koolitused  ja õppereisid piiriüleste kogemuste vahetamiseks.

Lisaks on projekti laiemaks eesmärgiks luua ühiskonnas kõlapind Peipsi ökosüsteemi kaitsmise teemal ning teavitustegevuste kaudu kaasata kohalikke kogukondi keskkonnahoidu edendama. Selleks korraldatakse erinevaid avalikke üritusi, konkursse ja kampaaniaid. Projekt lõppeb 2022. aasta jaanuaris.

Projekti täideviimist rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020.

Projekti eelarve on 495 440 EUR ja piiriülese koostöö programmi osa sellest on 445 896 EUR.

Lisainfo projekti tegevuste kohta täieneb jooksvalt kodulehel: www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojekt/greenmind

#GreenMind

********

Pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

********

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.