Soo kui elukooslus

läbimõeldud programm
Märgis nr 136

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 3-4 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg kevad ja sügis

Toimumiskoht: valitud soo õpperada

Lühitutvustus:

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel. Õpilased kogevad soo erinevust mineraalmaast, saavad teada soode tekke ja arengu lugu, õpivad eristama madal-, siirde- ja kõrgsood ehk raba ning tutvuvad enamlevinud sootaimede ja loomadega.

Eesmärk: õpilane oskab kirjeldada soode teket ja arengu staadiume; oskab vaadelda ja kirjeldada bioloogilisi objekte ja kasutada lihtsamaid uurimismeetodeid; tunneb enamlevinud sootaimi ja loomi ning nende kohastumusi eluks soos arvestab soos liikumise eripära ja väärtustab sood kui elukeskkonda.