Muld elukeskkonnana

läbimõeldud programm
Märgis nr 37

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 24 õpilast, maksimaalne kuni 28 õpilast

Kestus ja aeg: 3 akadeemilist tundi, väljasõiduga programm koos mullakaeve tegemise ja kirjeldamisega 4 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg aprill-oktoober

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja, koolis kohapeal või väljasõiduga valitud looduskeskkonnas, kus võib kaevet teha

Lühitutvustus:

Mullaprogrammis tutvutakse mulla koostise, horisontide, ehituse ja elustikuga. Kasutatakse mullaprofiili kirjeldamiseks mullapuuri, segatakse „retsepti“ alusel kokku eri liiki muldi, otsitakse elu mulla erinevatest kihtidest ja määratakse ning kirjeldatakse leitud mullas elavaid selgrootuid. Suurendusega uuritakse mulla koostist, samuti leitud pisikesi elusorganisme ja taimeosi. Koostatakse kokkuvõttev näitus leitud mullaorganismidest.

Eesmärk: programmi läbinud õpilane oskab kasutada mullapuuri mullaproovi võtmiseks ja stereomikroskoopi nii elusa kui elusate objektide vaatamiseks; rühmitada ja määrata välistunnuste alusel abimaterjali toel selgrootuid; kirjeldada juhendi abil elusorganisme; tunneb vähemalt viit mulla selgrootut; mulla huumushorisonti välimuse järgi; teab mulla koostist ja tüüpe; et enamus mullaelustikust on väga väike ja väga arvukas; et pinnase temperatuur on sageli erinev õhu-temperatuurist ja selle põhjust; millest koosneb ja kuidas tekib turvas. Mõistab mulla elusa ja eluta osa vastastikuseid suhteid, mullaorganismide olulisust mulla huumusekihi tekkel ja mullaviljakuse loomisel; mulla olulisust ökosüsteemi toimimises ja aineringes; oskab teha mulla kaevet ja kirjeldada mulla profiilis nähtavaid horisonte.