(Droonifoto: Katrin Kello)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse käigus tutvustatakse materjale, meetodeid ja tegevusvõimalusi kestliku arengu teemade käsitlemiseks maailmahariduse ja loodusteaduste praktilise lõiminguna. Iga osaleja saab kasutada olemasolevaid vahendeid ja materjale, et luua enda jaoks omanäoline lähenemine, et oma töös noortega juhtida õppimisprotsessi nii, et see võimaldaks õpilastel jõuda probleemide teadvustamisest isikliku vastutuse ja teadliku tegutsemiseni, rahvusvahelise koostöö ja jätkusuutliku arengu mõistmiseni.

Koolituse läbinu  saab teada, kuidas…

 • eesmärgistada ja töös hoida kestliku arengu eesmärkidele tuginevat huviringi;
 • lõimida loodusteaduslikke meetodeid maailmahariduse temaatikaga;
 • globaalsete teemade õpetamisele läheneda ökoloogiliste protsesside selgitamise kaudu;
 • kaasata noori kohaliku elukeskkonna edendavatesse tegevustesse erinevaid riiklikke ja rahvusvahelisi koolivõrgustikke kasutades.


Koolitajad:

Gedy Matisen – Tartu loodusmaja  loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja ning rahvusvaheliste suhete koordinaator; UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti riiklik koordinaator.

Viktoria Lepp – MTÜ Mondo maailmahariduse projektijuht; UNESCO ühendkoolide võrgustiku riiklik koordinaator.

Võimalusel kaasatakse koolitusele ka teisi oma ala asjatundjaid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

(Foto: Gedy Matisen)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolitusel minnakse ühiselt lähedal asuva jõe või järve äärde ning osalejad saavad teada ja kogeda, kuidas läbi vee temaatika lapsi inspireerida keemiat, füüsikat, bioloogiat ja kunsti õppima ning erinevate aktiivõppemeetoditega keskkonnaprobleeme lahendada. Tutvustatakse sobilikke uurimisvahendeid (LabQuest andmekoguja, Vernier andurid, EcoLabBox katsekomplekt, digiluubid jms), praktiliste tööde juhendeid ning erinevaid võrgustikke, kus õpilastega vee uuringuid tehakse. Koolitus annab ülevaate noorsootöö põhiprintsiipidest ning nende rakendamisest läbi mitmete praktiliste tegevuste.

 Koolituse läbinud …

 • oskavad leida asjakohast informatsiooni ühe loodusteadusliku huviringi õppekava ülesehituseks,
 • teavad võimalusi huviringi tulemuste hindamiseks, temaatiliste mängude leidmiseks ja lastega vee ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel,
 • oskavad loodusteaduslikke probleeme käsitleda infotehnoloogiliste vahenditega ja mikroskoopilise kunsti kaudu,
 • oskavad kasutada noorsootöö põhimõtteid huviringi kontekstis.

Koolitajad:

Gedy Matisen – Tartu loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringi juhendaja; rahvusvaheliste suhete koordinaator ning UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti riiklik koordinaator

Pille-Riin Pärnsalu – Tartu loodusmaja loodus ja loovus, veemaailma ja loodusesõprade huviringi õpetaja. UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti vee kvaliteedi riiklik programmijuht

Võimalusel kaasatakse koolitusele ka teisi oma ala asjatundjaid.

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

Tartu loodusmaja Keskkonnauuringud veemaailmas
(Foto: Marian Hiire)

(Foto: Gedy Matisen)

Sihtrühm: õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, noortelaagrite korraldajad, loodushuvilised lapsevanemad

Koolituse raames minnakse ühiselt jalgsi- või räätsamatkale, kus jagatakse kogemusi eesmärgistatud õppetöö, aktiivse kehalise tegevuse, meeskonnatöö, positiivsete elamuste planeerimisele ja erinevate kogemuste analüüsimisele. Jagatakse nippe õpilastele mõeldud erinevate matkade korraldamiseks ja mõtestamiseks loodusteaduste kaudu, aga ka nippe võimalike sekelduste ärahoidmiseks.

Koolituse läbinud…

 • teavad, mis on seikluskasvatus ja kuidas selle elemente huviringitöös rakendada;
 • oskavad planeerida ja läbi viia ühepäevast matka enda valitud sihtgrupile;
 • oskavad valida matkavarustust erineval maastikul liikumiseks;
 • oskavad leida asjakohast informatsiooni huviringi õppekava ülesehituseks;
 • kasutavad erinevaid aktiivõppemeetodeid huviringi tulemuste hindamiseks, meeskonnamängude läbiviimiseks ja matka piirkonna ökosüsteemi uurimiseks loodusteaduslikel meetoditel.

Koolitajad:

Gedy Siimenson – Tartu loodusmaja seiklusliku matkaringi (9.-12.kl) ja loodussõbraliku matkaringi (6.-8.kl) juhendaja, skaut ja matkahuviline

Toomas Matisen – LoodusSeiklused OÜ matkade korraldaja, skaut ja matkahuviline

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad jt noortega tegelejad.

Eesmärgiks on osalejatele anda katsete tegemise ja juhendamise kogemus, teadmised ohutustehnikast ja tutvustada infoallikaid erinevate katsete ja praktiliste tööde tegemiseks.

Peamiseks meetodiks on erinevate praktiliste eksperimentide läbitegemine, nüansside ja ohukohtade üle arutlemine, teoreetilise tausta selgitamine. Lisaks ka erinevate mänguliste aspektide rõhutamine teooria selgitamise juures.

Koolitusel saab katsetada ja teha:

 • laavalampi
 • piimavikerkaart
 • koduseid pH indikaatoreid
 • õunamahla pH organoleptilist määramist
 • katseid kanamunadega jms

Koolituse läbinud teavad:

 • kuidas ohutult katseid läbi viia
 • miks, millal ja millele tuleb juhendamisel tähelepanu pöörata
 • kuidas ise koostada praktilise töö juhendit, mida koolis või ringitunnis kasutada
 • kuidas kasutada Ahhaa keskuse tegevuskaarte õppetöös
 • kust leida ideid ja infot eksperimentide tegemiseks koos lastega

Koolitajad: pikaajalise füüsika õpitubade juhendamise kogemusega materjaliteadlane Friedrich Kaasik ja keemiaõpetaja Joana Jõgela.

Koolituse maht: 8 ak tundi

Sihtrühm: loodusainete õpetajad, huviringide juhendajad, noorsootöötajad, laagrikorraldajad jt noortega tegelejad.

Koolitusel saab teada ja kogeda …

 • millised võimalused on loodushuviliste ringil koostööks näiteks kunstimuuseumi, spordimuuseumi või koduloomuuseumiga;
 • kuidas muuseumi külastust ette valmistades arvestada laste huvidega;
 • erinevate muuseumide võimalusi lastega huvitegevuseks;
 • koolituse paigaks valitud muuseumi meetodeid.

Koolituse läbinud …

 • teavad, milliseid võimalusi pakuvad erinevad muuseumid huvitegevuseks;
 • omandavad praktilisi võtteid erineva valdkonna muuseumide artefaktide lõimimiseks huviringi ja kooli õppetöösse ning keskkonnaharidusse;
 • oskavad leida kontakte ja kasutavad muuseumide võimalusi huvitegevuse ja õppetöö rikastamiseks;
 • saavad aru, kuidas kujuneb inimese süsteemmõisteline mõtlemine ning kuidas õpetamisele läheneda ökoloogiliste protsesside kaudu;
 • teavad võimalusi, kuidas noori kaasata kohaliku elukeskkonna edendavatesse tegevustesse läbi muuseumitundide.

Koolituse korraldaja ja õppepäeva läbiviija on kogenud praktik, metoodik ja õpetaja:

Helle Kont –Tartu loodusmaja haridusprogrammide juht.

Helle valdab ja vahendab metoodikaid erinevas vanuses lastega huvitegevuse ja õppetöö korraldamiseks väljaspool klassiruumi: õues, metsas või muuseumis. Kaasab koolituse läbiviimisesse koolituskohaks valitud muuseumi spetsialistid.

Koolitus viiakse läbi mõnes muuseumis. Koolituse koha ja juhendajate valikul arvestatakse tellija soove.

Koolituse maht: 8 ak tundi

Koolitus toimub tellimisel 8-20-liikmelisele rühmale.

Hind: orienteeruv koolituse hind on 1450 eurot, kuid küsige täpsustatud hinnapakkumist

Info ja tellimine: koolitus@tartuloodusmaja.ee