Kosmoseprogramm ja atmosfääri uuringud

Kosmoseprogramm ja atmosfääri uuringud. Looduse uurimine stratosfääri lendude kaudu

Koolitus toimus 6.novembril 2018 Väätsa põhikoolis.

Koolituse koostajad ja läbiviijad: Jonas Nahkor, Kristel Uiboupin


Eesmärk

Eesmärk on anda osalejatele sissevaade Väätsa Põhikooli Kosmoseprogrammi tegevusse ja mõtestada lahti laste, juhendaja ja huviringi formaadi arengut. Selle mooduli osalejatest suur osa tuli koolitusele ettevalmistusena Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku käivitamiseks. Koolituse läbinud on saanud arusaama sellest, mismoodi mitmekesise rollijaotusega pikaajaline huviring toimib ning kuidas see teeb koostööd partnerite, kogukonna ja ülejäänud haridussüsteemiga.

 

Koolituse meetodid ja ülesehitus

Õppetegevus on läbi viidud:

 • kahe ettekandena, mille loomulik osa on arutlus
 • ühe paaristööna etteantud olukordade lahendamiseks
 • ühe praktilise tööna, mille väljundina valmib atmosfäärikihtide mudel

 

1) Osalejate kurssi viimiseks tutvustatakse neile senise huviringi tegevusformaadi eripärasid ja kogemusi. “Kosmoseprogrammi lugu: Millest koosnes VPK Kosmose esimene tegutsemisaasta”: https://padlet.com/jonas_nahkor1/a3j82eex39sj

2) Teise tegevusena mõtestavad osalejad paarides lahti neid tõrkeid, edulugusid ja muid ootamatusi, mida Kosmoseprogrammi tiim oma tegevuses kohtas. Osalejad arutlevad selle kogemuse üle ning jagavad oma arvamust interaktiivses töölehe failis aadressil: http://graasp.eu/ils/5bdf50db61326fb1d30364c8/?lang=en

3) Praktilise osana valmistatakse atmosfääri kihistumist kirjeldav mudel: Heeliumpall kinnitatakse pika nööri külge ja nöörile omakorda pannakse realistlikul skaalal tähised, mis annavad aimu atmosfääri kihtidest ja seal asuvatest tehisobjektidest ja nähtustest. Selle tegevuse tööjuhend on kaasa pandud, käesolevas failis Lisa 1.

4) Teine ettekande osa juhib osalejate tähelepanu erinevatel tasanditel koostöö ja partnerlussuhete olulisusele. Selleteemaline esitlus on kättesaadav aadressil: https://padlet.com/jonas_nahkor1/xqg1lz9ntbj7

 

Konkreetsed meetodid, mille põhjal oma tegevust huviringi juhina planeerida, toetuvad järgmistele läbivatele põhimõtetele:

 • Huviringi kontekstis on ühe-aastase õpilasteaduse projekti tegemine loomulik. Samas ei ole sage see, et näiteks mõnd eraldi ainet õpitakse ühe klassikomplektiga aasta aega projektõppe vormis. Projektõppe käigus on vaja teistsugust suhtumist õpilaste töö tulemuslikkuse hindamisele – rohkem tähelepanu peab pöörama mitte standardiseeritud töölõigu saavutamisele, vaid jooksvale, sageli ootamatule tunnustusele, mis annab õpilasele tagasisidet tema protsessis toimetulekule.
 • Huviringis osaleva õpilase puhul on kõige tõhusam rakendada õpilaste tugevusi, tunnistada nende eripärasid ja seega määrata neile absoluutselt erinevaid tegevusrolle (kommunikatsioon, programmeerimine, sündmuskorraldus, meisterdamine, füüsika), mis projekti edenedes võivad muutuda. Kui tegutseda hirmus, et mitte ükski õpilane mingil juhul ühestki monotoonsest kogemusest ilma ei jääks, jõutakse selleni, kus suur hulk inimesi teeb madala motivatsiooniga asja, mis neid ei täiusta, vaid väsitab. Diferentseerimine oleks rollijaotuse loomulik kaasmõju. Samas saab ühes projektitervikus osaledes mistahes rollis olles ligikaudse ülevaate sellest, mida pühendunud tiimikaaslane oma ametis teeb.
 • Õpilase jaoks ei ole primaarne see, et ta hoomaks teoreetilisel tasandil väga paljusid teemasid ega mõne teadmise kordamine suletud süsteemis, kuivõrd see, et mõnda oskust oleks realistliku tööprotsessi käigus tõelise (mitte juhendaja produtseeritud) eesmärgi saavutamiseks rakendatud. Protsessis tekib iseeneslikult ka juhendajale tundmatuid olukordi, milles õpilastel tuleb iseseisvalt õppida orienteeruma.

 

Miks koolitusel osaleda?

 1. Koolitusel kasutatav esitlus on lisaks klassiruumi ekraanile samaaegselt ka osalejate kätte jagatud arvutites, kõigile kättesaadav. See võimaldab koolitust jälgida enda tempos, mis on huvihariduses oluline võimalus.
 2. Tegevus viiakse läbi formaadis, kus tutvustavale ettekandele järgneb alati arutlus, milles osalejad panevad kirja ning seejärel jagavad enda kokkupuudet ja kogemusi huviharidusega. See toimub veebipõhises keskkonnas, kus kasutajad üksteiste vastuseid näevad ning kus need ka salvestuvad.
 3. Praktilises töös tegutsetakse paarides. Selle tegevuse käigus on osalejal piisavalt võimalusi improviseerida ja enda meisterdatavale atmosfääri läbilõike mudelile enda sisu ja kujundus anda. Viimane on ülioluline ka huviringi motivatsiooni hoidmise kohapealt – see, mis valmib, peab olema mingil moel õpilaste OMA asi.

 

Koolituse päevakava

Kellaaeg Tegevus Läbiviijad Täpsem kirjeldus
10.00-10.15 Saabumisjärgne tutvumine ja häälestumine Jonas Nahkor
10.15-10.45 Esitlus – pikaajalise eesmärgiga huviringi käivitamine, VPK Kosmose kujunemine Jonas Nahkor Osalejad kuulevad viimase aasta jooksul toimunud VPK Kosmose tegevustest ja saavutustest, vaatame video ja pildimaterjali ning lennult saadud andmete graafikuid.
10.45-11.30 Mõttetöö rühmades – kuidas lahendada teadusprojekti takistusi õpilastega Jonas Nahkor Osalejad teevad rühmades läbi mõned probleemsemad mõtteharjutused, mida meie projekti õpilased oma teel kohtasid.
11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.00 Praktiline töötuba – Atmosfääri ehitus Kristel Uiboupin Vaadeldakse VPK Kosmos II sensorite andmete abil, mis kihtidest atmosfäär koosneb ja tehakse vertikaalne õhukihtide skeem.
13.00-13.30 Lõunapaus
13.30-13.50 Õpilaste vaade – kosmoseprogrammi tunnetus ja kliima seestpoolt VPK Kosmose õpilased Mis hoiab noorte motivatsiooni pika aja kestel? Kosmoseprogrammi seeniorliikmed räägivad lahti enda head ja halvad kogemused, mis tulenesid õpetaja juhendamise stiilist, liigsest kiirustamisest ja stressist või puudulikust kommunikatsioonist.
13.50-14.30 Arutelu – grupi sidususe ja motivatsiooni säilitamine huvitegevuses Jonas Nahkor, VPK Kosmose õpilased Arutame koos läbi probleemsed kohad, mis noorte esitlusest esile kerkisid. Arutelu modereerivad kogenud juhendajad, kes aitavad oma nägemusega kaasa lahenduste leidmisel.
14.30-15.30 Praktiline töötuba – Kiirgus atmosfääris Kristel Uiboupin Atmosfäär on meie kiirguskaitse ja säästab mitmete ohtude eest. Töötoas tutvume süvitsi UV kiirgusega.
15.30-15.45 Vaheaeg
15.45-16.30 Esitlus – huviringi skaleerimine, partnerite ja konsultantide võrgustik sinu ümber Jonas Nahkor Kuidas toetada ressursside ja asjatundjate teadmistega huviringi kujunemist ja kasvamist? Missugused kontaktid ettevõtete ja teadlastega on vajalikud ja võimalikud? Kuidas olla ise oma tegevustega teistele vajalik? Näited VPK Kosmose tööst.
16.30-17.15 Rühmatöö – Meie esimesed sammud huviringi käivitamisel Jonas Nahkor Tuleme visioonidest tagasi alguspunkti ja võtame enda jaoks kokku need teadmised, mis aitaks MINU huviringil homme oma esimesed sammud teha.

 

Meetodid huviringis

 • Avatud ruumi meetod – tegutsemine vastavalt tööülesande spetsiifikale mistahes paigas koolimajas. Huviringi tunni ajal võivad noored paikneda olenevalt tehnoloogilistest ja isiklikest vajadustest 3-4 erinevas kohas.
 • Õppekäigud – õpilastega külastatakse võimalikult palju huviringi tegevusega seotud teadusasutusi, tootmisettevõtteid ja laboreid.
 • Eneseharimine õpitubades – rahaliste võimaluste olemasolul tellib huviring endale õpilaste valikul täiendõppe programme. Näiteks oleme teinud seda Väätsa põhikooli huviringiga elektroonika, sidetehnika, kosmosetehnika ja programmeerimise oskuste parandamiseks.
 • Projektlaagrite ja koolituste korraldamine – huviringi noored osalevad üle-eestilise kosmosekoolide võrgustiku töös, kus käivad regulaarselt koos 10 sarnase eesmärgiga huviringi, et end ühiselt teatud teemadel harida ning omavahel kogemusi vahetada.

 

Tagasiside jagamine huviringis osalejatele

Kuna koolituse fookuses on pikaajalise huviringi läbiviimine, tuleb tagasisidet jagada just tunnustusena. Selline tunnustamine algab juhendaja tundlikkusest ja tähelepanust, see tähendab, et ta peab õpilase pingutust märkama. Antud huviringi kontekstis on välja kujunenud mõned traditsioonid, mida siin nimetan:

 

 • Õpilaste töö on jagatud tiimidesse, ning igal tiimil peab olema motivatsiooni säilitamiseks piisavalt aktiivne tegevus ja eesmärgiga ülesanne. Teades lõpptulemuse olulisust, ei heida lapsed enamasti meelt, kui see ülesanne on algul ka veidi ülejõukäiv või nüri. Pigem loeb lõppeesmärgi teadvustamine ja organiseeritus. Seega peab juhendaja pidevalt tagasisidet andma õpilaste panuse olulisusele, et nad seda rasketel hetkedel ei unustaks.
 • Õpilased võivad teenida endale erakordse pingutuse eest (festivali korraldus, video produtseerimine, programmeerimistupiku lahendamine) erinevaid tasusid, sealhulgas rahalisi. Ise olen juhendajana koostanud fondi, millest maksan erakordse pingutuse eest välja ka preemiaid. Veidi olulisem kui rahaline tasu ise, on juhendaja märkamine, et laps on oma teenete eest seda väärt.
 • Tuleb tunnustada ja märgata initsiatiivi ja omaalgatust. See on palju olulisem, kui ülesande hoolikas täitmine. Igasugune omaalgatus väärib elus hoidmist selle pärast, et see sündis õpilase enda tahtest.

 

Õpilastega töös loeb kirjeldatud formaadi puhul peamiselt siiski see, et meie lõppeesmärk, mille endale seadsime (mõne sündmuse või teadusprojekti terviklik korraldamine), on saavutatud. Huvitegevust teevad inimesed inimeste jaoks, mistõttu on omavahelise suhte hoidmine kesksel kohal.

 


Koolituse materjalid

 • Osalejate kurssi viimiseks tutvustati neile senise huviringi tegevusformaadi eripärasid ja kogemusi. “Kosmoseprogrammi lugu: Millest koosnes VPK Kosmose esimene tegutsemisaasta”: https://padlet.com/jonas_nahkor1/a3j82eex39sj
 • Teise tegevusena mõtestasid osalejad paarides lahti neid tõrkeid, edulugusid ja muid ootamatusi, mida Kosmoseprogrammi tiim oma tegevuses kohtas. Osalejad arutlesid selle kogemuse üle ning jagasid oma arvamust interaktiivses töölehe failis aadressil: http://graasp.eu/ils/5bdf50db61326fb1d30364c8/?lang=en
 • Praktilise osana valmistati atmosfääri kihistumist kirjeldav mudel: Heeliumpall kinnitatakse pika nööri külge ja nöörile omakorda pannakse realistlikul skaalal tähised, mis annavad aimu atmosfääri kihtidest ja seal asuvatest tehisobjektidest ja nähtustest. Selle tegevuse tööjuhend on kaasa pandud, käesolevas failis Lisa 1.
 • Teine ettekande osa juhib osalejate tähelepanu erinevatel tasanditel koostöö ja partnerlussuhete olulisusele. Selleteemaline esitlus on kättesaadav aadressil: https://padlet.com/jonas_nahkor1/xqg1lz9ntbj7
 • Jälgige Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku tegevust ja võtke meiega huvi korral ühendust: nahkor@gmail.com