läbimõeldud programm
Märgis nr 216

Sihtrühm: koolieelikud, 4-7aastased lapsed

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi

Keel: eesti, inglise

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass ja õueala, lasteaias kohapeal

Lühitutvustus:

Läbi mängulise tegevuse mõtestatakse, kuidas on võimalik paremate valikutega vähendada jäätmete teket ning miks on see vajalik. Teeme läbi prügi sorteerimise loodusmajas kasutatava süsteemi näitel (biojäätmed, olmejäätmed, pakend, paber ja papp, ohtlikud jäätmed, pandipakend). Lapsed saavad teada looduslikust materjalist ja plastist pakendite erinevuse. Lapsed näevad, kuidas toidujääke saab kompostida ja õpivad ise igapäevatoimetustes tegema paremaid valikuid looduse säästmiseks.

läbimõeldud programm
Märgis nr 42

Sihtrühm: 1.–3. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Õppekeel: eesti, inglise

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass

Lühitutvustus:

Lapsed mängivad läbi Tartu loodusmaja jäätmete sorteerimise süsteemi. Vaadeldakse vermikompostri näitel millisest jäätmeliigist tekib muld. Luuakse seoseid jäätmete õige käitlemise ja inimeste heaolu vahel. Rühmatöödena valmivad plakatid toetavad jäätmete vähendamise ja sorteerimise teema mõistmist.

Eesmärk: õpilased oskavad pöörata tähelepanu oma tarbimisvalikutele ja võimalustele teha pakendivabamaid valikuid; teavad mis on pakend ning kuidas neid omavahel valiku tegemisel võrrelda; oskavad prügi sorteerida ja mõistavad selle vajalikust; mõistavad kooslustes eksisteerivaid omavahelisi seoseid ning inimese rolli oma keskkonna mõjutajana; oskavad nimetada vähemalt neli enda igapäevases elus kasutatavat võtet jäätmetetekke vähendamiseks; oskavad leida infot jäätmete sorteerimise kohta ja võrrelda omavahel erinevaid materjale; oskavad kasutada korrektselt luupi ning valmistada ühekordse plastpakendi alternatiivina paberist joogitopsi/pisipakendit.

läbimõeldud programm
Märgis nr 29

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 18 õpilast, maksimaalne kuni 24 õpilast

Õppekeel: eesti, inglise

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või labor

Lühitutvustus:

Programmi kestel õpitakse kasutama mikroskoopi ja binokulaari. Juhendaja tutvustab organismide rakulist ehitust (kui teema on koolis läbitud, meenutatakse õpitut). Järgneb iseseisev töö, töölehtede täitmine, analüüs ja kokkuvõte.

Eesmärk: Programm kinnistab õpilaste teadmisi rakkudest, kudedest ja organismidest ning eluavaldustest. Peale programmi õpilane tunneb ja oskab kasutada valgusmikroskoopi rakkude, kudede ja organismide uurimisel; valmistab iseseisvalt märgpreparaadi ja nimetab selle erinevusi võrreldes püsipreparaadiga; mõistab valgusmikroskoobi tööpõhimõtet ning võrdleb selle suurendusvõimsust luubi, digiluubi ja elektronmikroskoobiga.

läbimõeldud programm

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale (ühekordsed, korduvkasutatavad jm.) ning räägitakse toote eluringist, aga ka sellest, kuidas saab ise looduse heaks midagi ära teha. Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi erinevusi vees ning mullas. Ringmajanduse näidete abil uuritakse, kuidas mõjutab teadlik tarbimine enda tervist ja keskkonna hoidmist? Mängitakse keskkonnateadlikkuse bingot. Mängulises vormis mudeldatakse prügipimedust ning inimtegevuse mõju toiduvõrgustikule.