Koolitus- ja mentorlusprogramm „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“

Ootame Tartu linna huvikooli õpetajaid, huviringi juhendajaid, noorsootöötajaid ja teisi, kes puutuvad oma töös kokku toetust ja erituge vajavate (TEV) lastega, praktilisele koolitusele. Programmi raames toimub lisaks kolmest moodulist koosnevale koolitussarjale ka augustist detsembrini kestev menorlus koolitusel osalejatele.

Koolitus- ja mentorlusprogramm „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“ toimub koostöös Tartu Linnavalitsusega ja on osalejatele tasuta.

KOOLITUSPROGRAMM

Koolitusprogramm koosneb kolmest 6-tunnisest koolitusmoodulist (2 gruppi) ja on üles ehitatud põhimõttel “praktikutelt praktikutele”. Kahes esimeses moodulis tutvustatakse 2-3 Tartu linna HEV-kooli ja keskendutakse vastavatele erivajaduste gruppidele. Lektoriteks on kogemustega eripedagoogid õpetajad, kellel on pikaaegne praktiline kogemus õpetajatena ja puudespetsiifiline kompetents. Moodul sisaldab ülevaadet vastava erivajaduste grupi tõhustatud ja erituge vajavate õppijate eripäradest ning sobivatest erimetoodilistest põhimõtetest (nt õppe jõukohastamise põhimõtted antud õpilasrühmal, käitumise eripäradega arvestamine, kõne arengu iseärasused ja toetamisvõimalused huviringi töös, õppetegevusse kaasamine jms).

Koolituse väljundid

Koolitusmoodulite läbimise käigus koolitusel osaleja:
1) saab ülevaate käsitletavatest erivajadustest, nende väljendumisest õppeprotsessis, 2) omandab teadmised TEV- õppija märkamise ja toetamise võimalustest õppeprotsessis (sh keskkonna ja ülesannete kohandamine),
3) omandab teadmised erivajadustele sobivatest erimetoodilistest põhimõtetest (nt õppe jõukohastamise põhimõtted antud õpilasrühmal, käitumise eripäradega arvestamine, kõne arengu iseärasused ja toetamisvõimalused huviringi töös, õppetegevusse kaasamine jms), 4) omandab teadmised koostöö põhimõtetest ning väärtustab nii õpilase kui ka õpetaja psühholoogilist heaolu,
5) seostab koolitusel õpitut enda huviringi tegevustega ja oskab neid kohandada vastavalt HEV õppija vajadustele.

Koolitus koosneb auditoorsest õppest ja iseseisvast tööst: koolitusel osalejad koostavad oma huviringi tunnikava (või harjutuse) TEV-õppijast lähtuvalt.

KOOLITUSE AJAKAVA (2 gruppi)

17.08 (I grupp)  ja 18.08 (II grupp) I moodul – 6 tundi
1) H. Masingu Kool: kooli tutvustus – Merje Kivikas
2) Lapse arengulised eripärad. Erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: autismispektri häire, meeleoluhäire ja tundeeluhäire; 3 tundi – Merje Kivikas (autismispektrihäire) ja Marju Aas (meeleoluhäire ja tundeeluhäire)
Lõuna; 30 min
3) Kroonuaia Kool: kooli tutvustus – Heidi Öövel
4) Lapse erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: püsiv õpiraskus ja intellektipuue; 3 tundi – Heidi Öövel

5) Iseseisva töö juhised: luua tunnikava või üks töölõik tunnist, arvestades autistliku õppija või intellektipuudega õppija eripärasid.

24.08 (I grupp)  ja 25.08 (II grupp)  II moodul – 6 tundi
Koolituskava:
1) Emajõe Kool ja Hiie Kool: koolide tutvustus – Riina Kiting
2) Lapse erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: meelepuuded; 2 tundi – Riina Kiting
Lõuna; 30 min
3) Maarja Kool: kooli tutvustus – Vahur Põldsam
4) Lapse erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: liitpuudega õppijad; 1,5 tundi – Vahur Põldsam
5) Iseseisva töö tutvustamine rühmades, arutelu, tagasiside; 2,5 tundi

11.09 (I grupp) ja 18.09 (II grupp) III moodul – 6 tundi
Koolituskava:
1) Töö gruppides: praktilised ülesanded, grupiarutelud. Ülesannete käigus toimub koolitustel omandatud eripedagoogiliste põhimõtete mõtestamine ja nende rakendamisvõimaluste leidmine oma töös. Tähelepanu alla võetakse ka psühholoogilised aspektid töös HEV-õppijaga; 3 tundi
2) “Koostöö alused: koostöö kolleegiga, lapsevanemaga, lapsega” – kliiniline psühholoog Liis Arras; 1,5 tundi
Lõuna; 30 min
3) “Õpetaja-juhendaja vaimne heaolu, õpetaja toimetulek HEV-lapsega suhtlemisel” – kliiniline psühholoog Liis Arras; 1,5 tundi

Iseseisev töö (6 tundi) “Tunnikava TEV-õppijale”, ülesanne antakse esimesel, teisel koolituspäeval tutvustavad oma tööd ja saavad eksperdilt ja kaasõppijatelt nõu küsida ning enne III moodulit lisavad oma töö Padletisse ja see tagasisidestatakse eksperdi ja kaasõppijate poolt.

Oleme loonud huviringide ja noortekeskuste tutvustuse Padlet keskkonnas

 

REGISTREERI END KOOLITUSELE SIIN

 

Lisainfo: koolitus@tartuloodusmaja.ee