Jäätmekoolitused

Kuidas tekitada vähem jäätmeid? Kas tsitruseliste koored sobivad kompostikasti? Kas munakarp on paber või pakend või bioprügi? Kindlasti sorteerivad paljud kodudes jäätmeid juba pikka aega, aga kontoris jäätmekäitlussüsteemi rakendades selgub, et teadmised sorteerimisest ja selle vajalikkusest ei pruugi töötajate hulgas kattuda.

Nüüd on kõigil asutustel võimalik enda jäätmesorteerimise oskusi ja teadmisi praktilise koolituse abil täiendada. Pakume asutustele (ettevõtted, kontorid, koolid, lasteaiad, korteriühistud) jäätmekoolitusi, mis aitavad kas juba olemasolevat sorteerimissüsteemi  paremaks muuta või luua täiesti uus süsteem, mis sobiks just teie elanikele/töötajatele ja vastaks uusimatele jäätmekäitluse nõuetele.

Koolitusel käiakse juhendaja abil läbi eluliste näidete meie igapäevaste jäätmeliikide teekond ning uuritakse, miks on näiteks pakendite puhul endiselt teemaks nende loodusesse jõudmine. Jäätmekoolituse põhiline eesmärk on igapäevaste jäätmete vähendamine läbi praktiliste võtete ja vältimatute jäätmete sorteerimisoskuse parandamine. Koolituse lõpuks on osaleja omandanud praktilisi võtteid oma tarbimisharjumustest lähtudes jäätmetekke analüüsiks ning läbi lihtsate võtete oma igapäevase olmeprügi vähendamiseks.

Koolituse pikkus on kuni 1 h (soovi korral ka kuni 2h). Koolitusi viime läbi asutustes kohapeal, võimalik on koolitus läbi viia ka veebikeskkonnas Zoom.

 

Koolituse väljundid

Koolitusel osaleja:

  • on omandanud lihtsad võtted olmejäätmete tekke vähendamiseks
  • teab, kuidas enda tarbimisharjumustest lähtudes analüüsida jäätmete liigiti kogumise vajadust
  • teab, kuhu pöörduda kui vajab jäätmete liigiti kogumise kohta infot või soovib peatada jäätmevedu
  • teab, kuidas on korraldatud olmejäätmevedu Tartu linnas
  • oskab seostada enda tarbimisharjumusi jäätmete tekkega

Koolitajad: Aili Elts, Kati Kekkonen, Aire Orula