Huvihariduse juhendajate koolitused tööks hariduslike erivajadustega õppijatega

Koostöös Tartu Linnavalitsusega viisime 2020. aasta sügisel läbi 3-päevase täiendkoolituste sarja “Huvihariduse juhendajate koolitused tööks hariduslike erivajadustega õppijatega”.

Pakume kogu koolitust või üksikuid koolituspäevi tellimisel.

Kuidas märkan ja toetan erivajadusega õppijat huviringis? Mida peaksin teadma ja oskama töös erinevate õpilastega? Kuidas saan kohandada oma huviringis toimuvat õppetööd vastavalt hariduslike erivajadustega õppija eripäradele?

Koolitus on suunatud huvikoolide ringijuhendajatele, õpetajatele ja noorsöötöötajatele, andes teadmisi, tuge ja praktilisi oskusi tööks hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatega. Koolitussarjas antakse ülevaade erivajadustega laste ja noorte arengulistest eripäradest, räägitakse õppetöö individualiseerimise võimalustest, töökorralduste ning õppematerjalide kohandamistest. Samuti saab koolitustel ülevaate õppetööks vajalike alusoskuste kujunemisest HEV-õppijal. Koolitajateks on pikaajalise kogemusega eripedagoogid Heidi Öövel ja Merje Kivikas. Oma kogemusi tööst HEV-õppijatega jagavad koolitustel Tartu loodusmaja HEV-õppijate juhendajad ning lapsevanemad.

 

I koolituspäev, 5 akadeemilist tundi

Kuidas märgata ja toetada huviringis HEV- õppijaid? 

Erivajadustega laste arengulised iseärasused. HEV-õppija toetamine õppetegevuses.

Autismispektri häire. 

Autismispektri häirega õppija, õppetegevuse kohandamine.

II koolituspäev, 5 akadeemilist tundi

HEV-õppija baasoskused.  Töökorraldused ja õppematerjalide koostamine HEV-õppijatele.  

HEV-lapse baasoskused: vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine, järjestamine. Õppematerjali koostamise põhimõtted: tööjuhend, tööleht. 

III koolituspäev, 4 akadeemilist tundi

Praktilisi meetodeid ringitunni läbiviimiseks. 

Tunni struktuur, töövõtted, aktiivõppemeetodid.

Koostöö lapsevanematega. 

Huvikooli koostöövõimalused lapsevanema ja üldhariduskooliga

 

Koolituse väljundid

Koolitustel osalenud juhendaja:
1) teab HEV-õppija arengulisi iseärasusi;
2) tunneb autismispektri häire olemust ja eripärasid ning oskab neid ringitunni läbiviimisel arvesse võtta;
3) teab, millised on HEV-õppija baasoskused loodushariduses ja oskab HEV-õppijat huviringitunnis toetada;
4) oskab koostada ringitunnis HEV-õppijale võimetekohast tööjuhendi ja/või töölehe;
5) oskab kohandada oma ringitunnis kasutatavaid meetodeid vastavalt HEV-õppijale;
6) oskab ja julgeb teha koostööd lapsevanemate ja üldhariduskoolidega.