Huvihariduse juhendajate koolitused tööks hariduslike erivajadustega õppijatega

Kuidas märkan ja toetan erivajadusega õppijat huviringis? Mida peaksin teadma ja oskama töös erinevate õpilastega? Kuidas saan kohandada oma huviringis toimuvat õppetööd vastavalt hariduslike erivajadustega õppija eripäradele?


Tartu loodusmaja kutsub huvikoolide ringijuhendajaid, õpetajaid ja noorsöötöötajaid koolitustele, mis annavad teadmisi, tuge ja praktilisi oskusi tööks hariduslike erivajadustega (HEV) õppijatega. Koolitussarjas antakse ülevaade erivajadustega laste ja noorte arengulistest eripäradest, räägitakse õppetöö individualiseerimise võimalustest, töökorralduste ning õppematerjalide kohandamistest. Samuti saab koolitustel ülevaate õppetööks vajalike alusoskuste kujunemisest HEV-õppijal. Koolitajateks on pikaajalise kogemusega eripedagoogid Heidi Öövel ja Merje Kivikas. Oma kogemusi tööst HEV-õppijatega jagavad koolitustel Tartu loodusmaja HEV-õppijate juhendajad ning lapsevanemad.

Koolitussari koosneb kolmest koolituspäevast. Kuigi koolituspäevad on omavahel temaatiliselt seotud ning moodustavad ühtse terviku, on huvilistel võimalik osaleda ka üksikutel koolituspäevadel. Tartu loodusmaja koolituskeskus väljastab ühel koolituspäeval osalenutele soovi korral osalemistõendi. Koolitustunnistuse saab vähemalt kahel koolitusel osalenud inimene.

Koolitused on osalejatele tasuta, nende läbiviimist toetab Tartu Linnavalitsus.

Koolitused toimuvad Tartu loodusmajas (Lille 10).

Vajalik on eelnev registreerumine! Selleks vajuta linki Registreeri 

Registreerida saab nii üksikutele koolitustele kui terve sarja omadele.

I koolituspäev 12.09 kell 10.00-15.30 

Kuidas märgata ja toetada huviringis HEV- õppijaid? Koolitaja: Heidi Öövel

Erivajadustega laste arengulised iseärasused. HEV-õppija toetamine õppetegevuses.

Autismispektri häire. Koolitaja: Merje Kivikas

Autismispektri häirega õppija, õppetegevuse kohandamine.

II koolituspäev 26.09 kell 10.00-15.30

HEV-õppija baasoskused.  Töökorraldused ja õppematerjalide koostamine HEV-õppijatele.  Koolitaja: Heidi Öövel

HEV-lapse baasoskused: vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine, järjestamine. Õppematerjali koostamise põhimõtted: tööjuhend, tööleht. 

III koolituspäev 10.10 kell 10.00-14.45

Praktilisi meetodeid ringitunni läbiviimiseks. Koolitajad: Heidi Öövel, Tiina Lilleleht, Annika Pakk

Tunni struktuur, töövõtted, aktiivõppemeetodid.

Koostöö lapsevanematega. Koolitajad: Heidi Öövel, Signe Söömer, Gita Raichmann

Huvikooli koostöövõimalused lapsevanema ja üldhariduskooliga

 

Koolituse väljundid

Koolitustel osalenud juhendaja:
1) teab HEV-õppija arengulisi iseärasusi;
2) tunneb autismispektri häire olemust ja eripärasid ning oskab neid ringitunni läbiviimisel arvesse võtta;
3) teab, millised on HEV-õppija baasoskused loodushariduses ja oskab HEV-õppijat huviringitunnis toetada;
4) oskab koostada ringitunnis HEV-õppijale võimetekohast tööjuhendi ja/või töölehe;
5) oskab kohandada oma ringitunnis kasutatavaid meetodeid vastavalt HEV-õppijale;
6) oskab ja julgeb teha koostööd lapsevanemate ja üldhariduskoolidega.