Olümpiaadilaager 2012

Projekti nimi:Olümpiaadilaager Kirnal – 2012 a. põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor

Projekti toetavad:  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus; Pärandkoosluste Kaitse Ühing

Projekti kestus: 1.01.2012 – 30.06.2012

Projekti juht:Tiina Lilleleht tiina.lilleleht@tartuloodusmaja.ee 53341013

Eesmärk: Andekate õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine. Selleks korraldada üle-Eestiline bioloogiaolümpiaad põhikooli vanuseastmes õpilastele eakohasena ja looduslähedasena – looduslaagrina, kus põhitähelepanu on pööratud vahetule looduse tundmisele. Võimaldada loodushuvilistel õpilastel suhelda omavanuste sama huviga noortega ja võrrelda oma teadmisi eakaaslastega. Stimuleerida andekate noorte arengut ja motiveerida õpilaste ja õpetajate bioloogiaalast enesetäiendust. Arendada noortes vaatlus- ja analüüsioskust kokkupuutes reaalse loodusega.

Sihtrühm: Osalejad on 60 6.-9.klasside õpilast nii eesti- kui venekeelsetest koolidest, kes on olnud edukad bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus. Esindatud on kogu Eesti.

Projekti tegevused:Olümpiaadilaagris viiakse läbi teooriavoor– selgitatakse välja parimad bioloogia teooria tundjad vastavas vanuseklassis.  Toimuvad õppekäigud(botaanika, zooloogia, linnulaul) erinevatesse biotoopidesse.  Ainekabinettides kontrollitakse õpilaste praktilist loodusetundmist – selgitatakse välja parimad. Matkal ümbruskonda  tutvutakse kohaliku looduse mitmekesisusega. Vene keelt rääkivatele õpilastele pakub tuge venekeelne juhendaja, teooriavooru ja ainekabinettide küsimused ja ülesanded tõlgitakse eelnevalt vene keelde. Silmaringi laiendamiseks kuulatakse looduskaitsespetsialisti loengutsuurkiskjatest.