Elukestev õpe

Programm “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” nr 1.1.0603.08-0002

Programm on loodud “Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest lähtuva “Inimressursside arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna “Elukestev õpe” meetme “Täiskasvanuhariduse arendamine” rakendamiseks.

Üldeesmärk
Täiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides.

Alaeesmärgid
1.    Täiskasvanud elanikkonnale on loodud tasuta õppimisvõimalused võtmekompetentside arendamiseks ja tööalaseks koolituseks vabahariduslikes koolituskeskustes kõikides maakondades, koolitusel osaleb vähemalt 40 000 inimest.
2.    Pakutav täiskasvanute koolitus on kvaliteetne ja õppija vajadusi arvestav
3.    Vabahariduslike koolituskeskuste võrgustik on muutunud jätkusuutlikumaks ja tugevamaks.
Sihtgrupp
1.    Täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).
2.    Täiskasvanute koolitajad, vabahariduslike koolituskeskuste personal, programmi arendustegevuste läbiviijad ja potentsiaalsed koolitajad ja koolitusjuhid.
Programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Tartu Keskkonnahariduse Keskus on programmi raames läbi viinud järgmised koolitused:
27.02-06.03.2009                  Projekti planeerimine ja kirjutamine
06.-16.04.2009            Säästlik eluviis
14.-18.09.2009           Säästlik eluviis
10.10.2009                 GPSi kasutamine ja looduses orienteerumine
19.-28.10.2009           Säästlik eluviis
29.-30.10.2009           Projekti planeerimine ja kirjutamine
4.-5.11.2009               Projekti planeerimine ja kirjutamine
12.-13.11.2009           Projekti planeerimine ja kirjutamine
2.-10.12.2009        Säästlik eluviis – edasijõudnutele
13.-15.01.2010        Projekti planeerimine ja kirjutamine
10.-12.02.2010        Projekti planeerimine ja kirjutamine
8.-12.03.2010        Säästlik eluviis – algajatele
5.-9.4.2010        Säästlik eluviis – edasijõudnutele
24.04.2010        GPS ja looduses orienteerumine
7.06.2010        Projekti planeerimine ja kirjutamine
8.-10.11.2010        Projekti planeerimine ja kirjutamine
6.12.2010        Säästlik eluviis
21.- 28.2.2011        Projekti planeerimine ja kirjutamine – veidi oskajatele
18.05.2011        Erivajadustega laste loodusõppe juhendamine
16.-17.06.11        Projekti planeerimine ja kirjutamine – veidi oskajatele
28.-29.11.2011        Projekti planeerimine ja kirjutamine – veidi oskajatele
31.1- 2.2.2012        Projekti planeerimine ja kirjutamine – veidi oskajatele
30.04.2012        Erivajadustega laste loodusõppe juhendamine
28.-29.11.2012        Projekti planeerimine ja kirjutamine
13.2. – 24.04.2013 Säästlik ja keskkonnasõbralik eluviis

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolen projektijuht:Margit Sokk, margit.sokk@teec.ee