DigiPamu

Projekt täisnimi: Digitaalse õuesõppevahendi väljatöötamine ja rakendamine Palupõhja ja Muraste looduskoolides.
Projekti lühike nimi: DigiPamu
Projekti toetab:  Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 1.02.2013 – 19.11.2014
Projektijuht:
 Helle Kont, helle.kont@tartuloodusmaja.ee, 7361693
Projekti partnerid:  Palupõhja looduskool, Studio Viridis Loodusharidus, Walk & Learn OÜ
Projekti eesmärk:  
Uued innovaatilised aktiivõppeprogrammid toetavad õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. Programmid kujundavad loodusarmastust ja keskkonnahoidlikku käitumist. Digitaaltehnoloogia kasutamine säästab paberikasutust, ei ole vaja paberil tööjuhendeid ja töölehti. Digitaalsete abivahendite (tahvelarvutid) lõimimine aktiivõppeprogrammidesse looduse tundmaõppimisel toetab üldhariduse õppekavas ette nähtud  keskkonnateadlikkuse ja tehnoloogiapädevuse tõstmist kõikide kooliastmete õpetajate ja õpilaste seas.
Projekti tegevused:
Käesoleva projekti raames koostatakse 8 uut aktiivõppel põhinevat õuesõppeprogrammi koos uue tehnoloogia (tahvelarvutite ja digimäärajate) kasutamisega.
Koolitatakse Muraste ja Palupõhja programmijuhte pädevateks juhendajateks.
Koolitatakse 600-640 õpilast paremateks loodusetundjateks ja digitaalsete vahendite kasutajateks.
Projekti üritused:
Veebruar – märts 2013 – projekti ettevalmistusperiood; partnerite töökoosolekud