COOLspot – Kliimateadlikud lahendused linnakeskkonnas läbi haridusliku kliimaraja

Täisnimi: Kliimateadlikud lahendused linnakeskkonnas läbi haridusliku kliimaraja

Kestvus: 01.07.-31.12.2023

Eelarve: 103 010 € kokku (programm 92 709 €, omaosalus 10 301 €)

Rahastaja: Projekti ER213 COOLspot kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm 2014-2020. Lisaks toetas Tartu linn 10 301 euroga reservifondist.

Lühikokkuvõte:

COOLspot juhib linnaelanike ja külaliste tähelepanu kliimamuutustega ja elurikkuse vähenemisega seotud keskkonnaprobleemidele ning tutvustab olemasolevaid kliima- ja keskkonnateadlikke lahendusi loodusmaja pargi näitel. Luuakse kliimaõpperada, mille infotahvlite juures on võimalik sooritada praktiline tegevus või vaatlus selleks, et probleemi mõista ja lahendust uurida. Korraldatakse kliimarada tutvustavaid sündmusi ja viiakse ellu vajalikke taristut parendavaid töid.

Tulemused
Loodusmaja pargialale tehtud investeeringute ja õpperaja tahvlite paigaldamise tulemusena muutub park sobivamaks kohaks nii otseselt õppetegevuseks kui ka harivaks puhkuseks.

  • Õpperajal tuuakse esile nii olemasolevad lahendused pargis ja hoone välisfasaadil kui käesoleva projekti tulemusena lisandunud taristu elemendid nagu kogumiskastid jäätmete liigiti sorteerimiseks, köögiviljaaia kastidega õppeväljak, drenaažisüsteem liigse vihmavee juhtimiseks tiiki ja peenardesse. Õpperaja tahvlid kavandatakse nii, et taristu ja pargi lahenduste juures oleks võimalik sooritada mõni praktiline tegevus või vaatlus, selleks, et probleemi mõista ja lahendusi leida. Investeeringutega panustatakse lisaks elanike keskkonnateadlikkuse tõstmisele ka turvalisema, erinevatele inimrühmadele paremini ligipääsetavama ja atraktiivsema keskkonna loomisele.
  • Korraldatakse kaks avalikku üritust 250 inimesele, mille peamiseks sihtrühmaks on pered. Avalikel üritustel keskendutakse raja tutvustamisele juhendatud tegevuste kaasabil ning korraldatakse roheliste oskuste õpitoad.
  • Lisaks korraldatakse koolitus 10 huvikooli õpetajale, kes õpivad kasutama rada õppevahendina ning viivad seejärel läbi oma õpilastega õuesõppe tunde, kaasates kokku 250 erinevas vanuses õpilast.
  • Rada tutvustatakse ka 75 külastuskeskuse külastajale giidiga ekskursioonide käigus. Projekti jooksul kaasatakse teadlikkuse tõstmise tegevustesse kokku 585 inimest ning hiljem on rada igal aastal kättesaadav vähemalt 30 000 keskuse ja pargi külastajale, sh õpilaste rühmadele. Väljatöötatud giidiga programmi kasutatakse ka edaspidi ekskursioonide ja õppekäikude läbiviimisel.
  • Pargi täiendamisest ja õpperaja loomisest teavitatakse Tartu peamistes sidekanalites, sh üleriigilistes ajalehtedes.

Infrastruktuuri tulemused:

Üks osa investeeringutest aitab kaasa Tartu loodusmaja pargi turvalisemaks ja ligipääsetavamaks muutmisele, nagu madalate pollarvalgustite ja laternapostide remont, drenaažisüsteemi paigaldamine, mis takistab kõnniteede kattematerjali vihmaveega minema uhumist, terrasside korrashoid, pinkide ja pargimööbli remont õuesõppe aladel. Teine osa investeeringutest on suunatud pargi õppekeskkonna parandamisele, rajades mänguväljaku elementidega õppeköögiviljaaia, kogunemisala avalike ürituste ja koolituste külastajatele, paigaldades jäätmekogumiskonteinerid ning valmistades ja paigaldades kliimaraja väljapaneku.

Programmi lisainfo: https://ec.europa.eu/regional_policy/home_en


Antud tekst valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle teksti sisu eest vastutab ainuisikuliselt Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.