läbimõeldud programm
Märgis nr 513

Sihtrühm: koolieelikud, 5-7aastased lapsed

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: RMK Tiksoja matkarajad või Ihaste metsa rajad, vajalik oma transport sihtkohta

Lühikirjeldus:

Tore metsateemaline programm toimub linna lähedal asuvates metsatukkades olevatel matkaradadel. Lapsed uurivad metsas kasvavaid taimi, seeni, loomi ja nende tegevusjälgi ning liikidevahelisi seoseid. Läbi mängude õpitakse tunnetama metsatuka mitmekesisuse erinevaid tahkusid. Tegevused sõltuvad programmi toimumise aastaajast – programm sobib väga hästi nii lumisesse talve, kui saab rääkida loomade talvitusnippidest ja tegevusjälgedest kui ka sooja suvisesse aega, kui saab tutvuda puulehtede ja õitsvate taimede ning pesitsevate loomadega.

Leitakse vastused mitmetele põnevatele küsimustele nagu näiteks: miks karu magab talvel, milline on käesoleva aasta puu ja milleks osad puud lehed langetavad sügisel?

Õpitu kordamiseks toimub vahva etendus, kus kõik lapsed saavad kaasa lüüa.

Eesmärk:

Laps mõistab eluslooduse mitmekesisuse ja selle hoidmise tähtsust; tunneb Eesti tavalisemaid puuliike ja taimi, loomi kes võivad seal elada; oskab märgata ja mõista liikidevahelisi seosed metsas; oskab metsas säästlikult käituda.

läbimõeldud programm
Märgis nr 211

Sihtrühm: koolieelikud, 5-7aastased lapsed

Rühma suurus: kuni 20 õpilast

Kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi. Aastaringselt

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja

 

Lühitutvustus:

Lemmikloomaprogrammis kohtuvad lapsed küüliku, laborirottide, tšintšiljade, deegude, kilpkonnade, sisiprussakate, viirpapagoide ja paljude teiste lemmikloomadega. Räägime sellest, kes on lemmikloomad, millised on nende harjumused ja vajadused. Lapsed saavad teada, kuidas hoolitseda erinevate loomade eest, õpivad loomi vaatlema ja kirjeldama. Mõnele loomale saab pai teha ja mõnele süüa anda.

Programmil osalenud laps: tunneb empaatiavõimet elusolendite suhtes ja vastutust oma lemmiklooma eest; on omandanud lihtsamaid oskusi loomade eest hoolitsemiseks; tunneb tavalisi lemmikloomi, teab mida nad söövad, millist hoolitsust vajavad.

läbimõeldud programm
Märgis nr 33

Sihtrühm: 1.–3. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

Programm koosneb 3 erinevast mängulisest ülesandest looduslike objektide uurimiseks ja meeltega tunnetamiseks. Õpilased kehastuvad uurimisrühmadeks ja õpivad nn ekspeditsioonidelt toodud materjale vaatlema, kirjeldama, rühmitama ja saavad üksikute objektide kohta oma teadmisi täiendad. Ülesannete vahel on temaatiline sirutus, võimlemisharjutus.

Eesmärk: Õpilane oskab kirjeldada lihtsaid tuntud objekte ja esitada küsimusi, oskab väljendada omadussõnadega kuju, lõhna, värvi, heli jt. omadusi ning nende alusel esemeid rühmitada; teab, et esemeid võib rühmitada erinevate tunnuste järgi ja seega on mitu õiget lahenduse võimalust, et looduslikest materjalidest saab valmistada erinevaid esemeid, et maailma eri paigus on loodus erinev ja kõiki esemeid Eesti looduses ei ole; tunneb oma meeleorganeid ja nende taju võimekust; mõistab et loodusesse jäetud prügi võib olla loomadele ohtlik.

läbimõeldud programm
Märgis nr 212

Sihtrühm: 1.–6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Keel: eesti, vene

Toimumiskoht: Tartu loodusmajas või koolis kohapeal

Lühitutvustus:

Programmi käigus tutvuvad õpilased Eesti metsades elavate loomadega, saavad ülevaate nende eluviisist ja toitumisharjumustest. Õpitakse tundma ja eristama metsloomi nende jala- ja tegutsemisjälgede järgi. Tutvutakse metsloomade nahkade, koljude, sarvede, väljaheidete ja toitumisjälgedega. Õpitakse tundma metsloomade omavahelisi suhteid. Tutvutakse Eesti tähtsamate kaitsealuste loomaliikidega ja ohtlike võõrliikidega.

Eesmärk: mõistab eluslooduse mitmekesisuse ja selle hoidmise tähtsust; tunneb Eesti metsloomi ja nende tegevusjälgi; oskab märgata ja mõista „loomade märke“

läbimõeldud programm
Märgis nr 27

Sihtrühm: 1.–4. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Keel: eesti, vene

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja loomatuba ja klass

 

Lühitutvustus:

Lemmikloomaprogrammis kohtuvad lapsed küüliku, laborirottide, tšintšiljade, deegude, kilpkonnade, Madagaskari sisiprussakate, viirpapagoide ja paljude teiste lemmikloomadega. Räägime sellest, kust on lemmikloomad pärit, millisesse süstemaatilisse rühma nad kuuluvad, millised on nende harjumused ja vajadused. Õpilased saavad teada, kuidas hoolitseda erinevate loomade eest, õpivad loomi vaatlema ja kirjeldama. Mõnele loomale saab pai teha ja mõnele süüa anda.

Eesmärk: Õpilane tunneb empaatiavõimet elusolendite suhtes ja vastutust oma lemmiklooma eest; omandab oskusi loomade eest hoolitsemiseks; tunneb tavalisi lemmikloomi, nende päritolu ja
eluviisi; mõistab eluslooduse mitmekesisuse ja hoidmise tähtsust.

 

läbimõeldud programm
Märgis nr 136

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 3-4 akadeemilist tundi. Eelistatud toimumisaeg kevad ja sügis

Toimumiskoht: valitud soo õpperada

Lühitutvustus:

Programm toimub loodusrajal, kus on taristu (laudtee jm) soo läbimiseks võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud programmid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal või Valgesoo, Meenikunno, Saare järve radadel. Õpilased kogevad soo erinevust mineraalmaast, saavad teada soode tekke ja arengu lugu, õpivad eristama madal-, siirde- ja kõrgsood ehk raba ning tutvuvad enamlevinud sootaimede ja loomadega.

Eesmärk: õpilane oskab kirjeldada soode teket ja arengu staadiume; oskab vaadelda ja kirjeldada bioloogilisi objekte ja kasutada lihtsamaid uurimismeetodeid; tunneb enamlevinud sootaimi ja loomi ning nende kohastumusi eluks soos arvestab soos liikumise eripära ja väärtustab sood kui elukeskkonda.

läbimõeldud programm
Märgis nr 29

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: optimaalne kuni 18 õpilast, maksimaalne kuni 24 õpilast

Õppekeel: eesti, inglise

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: Tartu loodusmaja klass või labor

Lühitutvustus:

Programmi kestel õpitakse kasutama mikroskoopi ja binokulaari. Juhendaja tutvustab organismide rakulist ehitust (kui teema on koolis läbitud, meenutatakse õpitut). Järgneb iseseisev töö, töölehtede täitmine, analüüs ja kokkuvõte.

Eesmärk: Programm kinnistab õpilaste teadmisi rakkudest, kudedest ja organismidest ning eluavaldustest. Peale programmi õpilane tunneb ja oskab kasutada valgusmikroskoopi rakkude, kudede ja organismide uurimisel; valmistab iseseisvalt märgpreparaadi ja nimetab selle erinevusi võrreldes püsipreparaadiga; mõistab valgusmikroskoobi tööpõhimõtet ning võrdleb selle suurendusvõimsust luubi, digiluubi ja elektronmikroskoobiga.

läbimõeldud programm
Märgis nr 38

Sihtrühm: 4.–6. klass

Rühma suurus: kuni 24 õpilast

Kestus ja aeg: 3-4 akadeemilist tundi. Toimumisaeg aastaringselt, eelistatult kevad või sügis

Toimumiskoht: valitud metsa õpperada

Lühitutvustus:

Programm toimub kohas, kus on õppetööks sobivad metsakooslused ja saab tegutseda võimalikult turvaliselt ja loodust tallamisega kahjustamata. Enamasti toimuvad Tartu loodusmaja juhendatud metsaprogrammid Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa õpperajal, Taevaskojas, Vitipalu või Vapramäe õpperajal. Rajal liikudes tutvuvad õpilased erinevate metsatüüpidega, õpivad tundma kodumaiseid puuliike ja puude seoseid teiste elusolenditega (taimed, seened, loomad). Õpilased uurivad metsa elustiku mitmekesisust, teevad vaatlusi, mõõtmisi ja lahendavad ülesandeid. Tegevused sõltuvad programmi toimumise aastaajast.

Eesmärk: õpilane teab, et metsatüüp sõltub kasvukoha omadustest; tunneb tavalisi kodumaiseid puid ja teisi metsataimi; oskab märgata, vaadelda ja kirjeldada taimi, loomi ja seeni; omab teadmisi metsaökosüsteemi toimimisest, liigirikkusest ja inimmõjust sellele; mõistab metsade tähtsust; teab loodushoiu põhimõtteid ja oskab neid metsas liikudes rakendada.