Valminud on Peipsi õpimapp koos metoodiliste juhenditega õpetajatele

Tartu loodusmaja
PRESSITEADE 
5.10.2021

Valminud on Peipsi õpimapp koos metoodiliste juhenditega õpetajatele

29. oktoobril tutvustatakse Tartu loodusmajas toimuval infoseminaril Peipsi järve õpimappi ja metoodikavihikut, mille abil saab õpetada Peipsi piirkonna jaoks olulisi keskkonna ja säästva arengu teemasid.

„Peipsi järve õpimapp“ koosneb 6 peatükist. Käsitletakse kõiki olulisi teemasid, mis mõjutavad Peipsi järve heaolu. Informatsiooni on Peipsi järve geograafia ja valgala, füüsikalis-keemiliste näitajate, hüdrobiontide, järvede tüpoloogia, veepoliitika raamdirektiivi, looduskaitse, järvede majandamise jpm kohta. Iga peatüki lõpus on õpilastele töölehed, vaatluskaardid, määramistabelid, lisaks on teoses QR- koodide abil leitavad lisamaterjalid, mida kasutades saab õpetaja tundi huvitavalt ja sisukalt läbi viia.

Õpimappi täiendab metoodikavihik „Keskkonnahariduslikud projektid õpilastele“, mis on mõeldud  teise kooliastme lõpu ja kolmanda kooliastme õpetajale. Metoodikavihiku on kokku pannud Tartu loodusmaja keskkonnahariduse õpetajad. Vihikust leiab mänge, nuputamisülesandeid, pikemaid ja lühemaid projekte, mida loodusõpetuse, geograafia või bioloogia tunnis kasutada. Sinna on kogutud ka Venemaa õpetajate keskkonnateemalisi metoodikaid, et rikastada ja mitmekihistada temaatika käsitust.

Peipsi õpimapp ja metoodikavihik on valminud Eesti-Vene koostööprogrammi „GreenMind“ raames. Peipsi õpimapi koostas Pille-Riin Pärnsalu ning selle valmimisele aitasid kaasa paljud Tartu loodusmaja töötajad. Metoodilised näited on koostanud Tartu loodusmaja, Pihkva oblasti andekate laste ja noorte arenduskeskuse ja Petseri 3. keskuse pedagoogid. Materjalid valmisid Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalise abiga. Lisaks Tartu loodusmajale aitab “GreenMind” projekti tegevusi Eestis ellu viia ka MTÜ Peipsi Koostöökeskus. 

Valminud õppematerjale ning metoodikavihikut tutvustatakse 29. oktoobril Tartu loodusmajas toimuval infoseminaril. Infoseminarile on eelkõige kutsutud osalema õpetajad, kes loodusainetunde annavad. Osalejad saavad endale kingituseks Peipsi õpimapi ning metoodikavihiku, millega edaspidi oma ainetundi rikastada. 

 

 

 

 

 


Sündmuse täpsem ajakava ja registreerimisvorm Tartu loodusmaja kodulehel (registreerimistähtaeg 22.10):
https://www.tartuloodusmaja.ee/uritused/keskkonnahariduslike-oppematerjalide-tutvustamise-seminar-29-10-2021/


 

Lisainfo:
Eelika Laane-Hannus
Projekti „GreenMind“ koordinaator
eelika.laane-hannus@tartuloodusmaja.ee

 


Infoseminar toimub “GreenMind” projekti tegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ning kaasrahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.  Seminari sisu eest vastutab Tartu loodusmaja ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsioonivahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.
Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.