Rabaretk

Sihtrühm: põhiprogramm 4.-6. klassi õpilastele; eriprogramm koos loodusnäidendiga lasteaia vanemale astmele ja 1.-3. klassi õpilastele; 7.-12.klassi õpilastele tahvelarvutite kasutamisega.

Rühma suurus: kuni 30 õpilast.

Õppekeeled: eesti ja vene (tööjuhendid ja juhendamine).

Õppepäeva kestus: 3-5 tundi.

Programmi läbiviimise koht: erinevad loodusrajad rabamaastikus.

Vahendid ja materjalid: õpilastel on kasutada tööjuhendid ja lihtsad piltmäärajad. Iga rühm (5-6 õpilast) saab õppepäeva alguses koti töövahenditega, mida on vaja praktiliseks tööks (luubid, binoklid, soopuurid, määrajad, tahvelarvutid jm.).

Mida tehakse:

Rabaretkel teevad õpilased erinevaid soo arengu astmeid käsitlevaid vaatlusi pinnamoe, vee režiimi ja taimestiku tundmaõppimiseks. Rühmatöödes tehakse praktilisi vaatlusi ja katseid turba tekke ja vee omaduste kohta, õpitakse tundma taimeliike ja tehakse vaatlusi loomade tegevusjälgede kohta. Õpilased omandavad teadmisi sooökosüsteemi toimimisest, liigirikkusest ja inimmõjust ning soode tähtsusest. Omandatakse loodushoiu põhimõtted ja praktilised looduses liikumise oskused.

 

Hind:

3-5 tunnise* õppeprogrammi hind on 135 – 150 € (kuni 24 last)

*õppeprogrammide hind on akadeemilistes tundides