Koolitus- ja mentorlusprogramm „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“

Tartu loodusmaja alustab koostöös Tartu Linnavalitsusega koolitus- ja mentorlusprogrammi „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“. Programmi eesmärgiks on Tartu linna huvikooli õpetajate, huviringi juhendajate ja noorsootöötajate valmisoleku toetamine tõhustatud ja erituge vajavate (TEV) noorte kaasamiseks huviharidusse ja huvitegevusse. Programmi raames toimub kolmest moodulist koosnev koolitussari ja augustist detsembrini kestev menorlus koolitusel osalejatele.

PROGRAMMI AVASEMINAR

Programmi avaseminar toimub 2.06 kell 13.00-15.30 Zoom-keskkonnas, kus kõne all on huvihariduse kättesaadavus HEV-õppijatele. Meie ühine eesmärk on viia kokku üldhariduskoolid, huviharidus ja -tegevus, et leida igale õppijale parim lahendus.

Avaseminari kava ja registreerimine

KOOLITUSPROGRAMM

Koolitusprogramm koosneb kolmest 6-tunnisest koolitusmoodulist (2 gruppi) ja on üles ehitatud põhimõttel “praktikutelt praktikutele”. Kahes esimeses moodulis tutvustatakse 2-3 Tartu linna HEV-kooli ja keskendutakse vastavatele erivajaduste gruppidele. Lektoriteks on kogemustega eripedagoogid õpetajad, kellel on pikaaegne praktiline kogemus õpetajatena ja puudespetsiifiline kompetents. Moodul sisaldab ülevaadet vastava erivajaduste grupi tõhustatud ja erituge vajavate õppijate eripäradest ning sobivatest erimetoodilistest põhimõtetest (nt õppe jõukohastamise põhimõtted antud õpilasrühmal, käitumise eripäradega arvestamine, kõne arengu iseärasused ja toetamisvõimalused huviringi töös, õppetegevusse kaasamine jms).

Koolituse väljundid

Koolitusmoodulite läbimise käigus koolitusel osaleja:
1) saab ülevaate käsitletavatest erivajadustest, nende väljendumisest õppeprotsessis, 2) omandab teadmised TEV- õppija märkamise ja toetamise võimalustest õppeprotsessis (sh keskkonna ja ülesannete kohandamine),
3) omandab teadmised erivajadustele sobivatest erimetoodilistest põhimõtetest (nt õppe jõukohastamise põhimõtted antud õpilasrühmal, käitumise eripäradega arvestamine, kõne arengu iseärasused ja toetamisvõimalused huviringi töös, õppetegevusse kaasamine jms), 4) omandab teadmised koostöö põhimõtetest ning väärtustab nii õpilase kui ka õpetaja psühholoogilist heaolu,
5) seostab koolitusel õpitut enda huviringi tegevustega ja oskab neid kohandada vastavalt HEV õppija vajadustele.

Koolitus koosneb auditoorsest õppest ja iseseisvast tööst: koolitusel osalejad koostavad oma huviringi tunnikava (või harjutuse) TEV-õppijast lähtuvalt.

17.08 ja 18.08 I moodul (6 tundi)
Koolituskava:
1) H. Masingu Kool: kooli tutvustus
2) Lapse arengulised eripärad. Erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: autismispektri häire, meeleoluhäire ja tundeeluhäire; 3 tundi
Lõuna; 30 min
3) Kroonuaia Kool: kooli tutvustus/ Heidi Öövel
4) Lapse erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: püsiv õpiraskus ja intellektipuue; 3 tundi/ Heidi Öövel

5) Iseseisva töö juhised: luua tunnikava või üks töölõik tunnist, arvestades autistliku õppija või intellektipuudega õppija eripärasid.

24.08 ja 25.08 II moodul (6 tundi)
Koolituskava:
1) Emajõe Kool ja Hiie Kool: koolide tutvustus
2) Lapse erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: meelepuuded; 2 tundi
Lõuna – 30 min
3) Maarja Kool: kooli tutvustus
4) Lapse erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted: liitpuudega õppijad; 1,5 tundi
5) Iseseisva töö tutvustamine rühmades, arutelu, tagasiside; 2,5 tundi

September III moodul (6 tundi) – kuupäevad täpsustuvad peagi
Koolituskava:
1) Töö gruppides: praktilised ülesanded, grupiarutelud. Ülesannete käigus toimub koolitustel omandatud eripedagoogiliste põhimõtete mõtestamine ja nende
rakendamisvõimaluste leidmine oma töös. Tähelepanu alla võetakse ka psühholoogilised aspektid töös HEV-õppijaga; 3 tundi
2) “Koostöö alused” – psühholoogi seminar; 1,5 tundi Koostöö kolleegiga, lapsevanemaga, lapsega
Lõuna – 30 min
3) “Õpetaja-juhendaja vaimne heaolu” – psühholoogi seminar; 1,5 tundi Psühholoogiline heaolu, võime valida spetsiifilisema teema. Et õpetaja tuleks psühholoogiliselt toime HEV-lapsega suhtlemisel

Iseseisev töö (6 tundi) “Tunnikava TEV-õppijale”, ülesanne antakse esimesel, teisel koolituspäeval tutvustavad oma tööd ja saavad eksperdilt ja kaasõppijatelt nõu küsida ning enne III moodulit lisavad oma töö Padletisse ja see tagasisidestatakse eksperdi ja kaasõppijate poolt.

 

Oleme loonud huviringide ja noortekeskuste tutvustuse Padlet keskkonnas