Toimunud – Koolitussari TEV-õppijate kaasamiseks

Hea Tartu linna huvikooli õpetaja, huviringi juhendaja, noorsootöötaja, treener

Tartu loodusmaja kutsub teid osa võtma 3-osalisest koolitussarjast, mille eesmärgiks on suurendada juhendajate kvalifikatsiooni TEV-õpilaste (toetust ja erituge vajavate õpilaste) kaasamisel huviringide töösse.

Koolitusel jagavad oskusi ja praktilisi teadmisi eripedagoogid-õpetajad, kellel on pikaaegne praktiline kogemus õpetajatena ja puudespetsiifiline kompetents. Koolituse käigus tutvustatakse Tartu linna HEV-koole ja keskendutakse vastavatele erivajaduste gruppidele: TEV- õppijate eripärad ning sobivad erimetoodilised põhimõtted.

Koolitus toimub 11.10, 13.10 ja 17.10 

Koolitus- ja mentorlusprogramm „Erivajadustega noorte noorsootöösse kaasamise tõhustamine“ toimub koostöös Tartu Linnavalitsusega ja on osalejatele tasuta.

KOOLITUSPROGRAMM

Koolitusprogramm koosneb kolmest 6-tunnisest koolitusmoodulist ja on üles ehitatud põhimõttel “praktikutelt praktikutele”. Kahes esimeses moodulis tutvustatakse 2-3 Tartu linna HEV-kooli ja keskendutakse vastavatele erivajaduste gruppidele. Lektoriteks on kogemustega eripedagoogid õpetajad, kellel on pikaaegne praktiline kogemus õpetajatena ja puudespetsiifiline kompetents. Moodul sisaldab ülevaadet vastava erivajaduste grupi tõhustatud ja erituge vajavate õppijate eripäradest ning sobivatest erimetoodilistest põhimõtetest (nt õppe jõukohastamise põhimõtted antud õpilasrühmal, käitumise eripäradega arvestamine, kõne arengu iseärasused ja toetamisvõimalused huviringi töös, õppetegevusse kaasamine jms).

KOOLITUSE AJAKAVA 

11.10 kell 9.00-14.15 Tartu loodusmaja koolitustoas

1) Sissejuhatus
2)Püsiv õpiraskus ja intellektipuue: erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted. Kroonuaia Kooli tutvustus – Heidi Öövel
3) Meeleoluhäire ja tundeeluhäire: erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted. Tartu Herbert Masingu Kooli tutvustus – Marju Aas
4) Autismispektrihäire: lapse arengulised eripärad. Erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted – Merje Kivikas

13.10 kell 9.00-12.25 Tartu loodusmaja koolitustoas

1) Meelepuuded: nägemispuue: erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted. Tartu Emajõe Kooli tutvustus – Riina Kiting

2) Meelepuuded: kuulmis-ja kõnepuuded. Erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted. Hiie Kooli tutvustus. – Kristel Mets

3)  Liitpuudega õppijad: lapse erivajaduse arvestamine, metoodilised ja pedagoogilised põhimõtted. Maarja Kooli tutvustus – Vahur Põldsam

17.10 kell 10-16 Tartu loodusmaja koolitustoas

1) “Koostöö alused: koostöö kolleegiga, lapsevanemaga, lapsega” – kliiniline psühholoog Liis Arras
2) “Õpetaja-juhendaja vaimne heaolu, õpetaja toimetulek HEV-lapsega suhtlemisel” – kliiniline psühholoog Liis Arras
Lõuna
3) Töö gruppides: praktilised ülesanded, grupiarutelud. Ülesannete käigus toimub koolitustel omandatud eripedagoogiliste põhimõtete mõtestamine ja nende rakendamisvõimaluste leidmine oma töös.

Koolituse väljundid

Koolitusmoodulite läbimise käigus koolitusel osaleja:
1) saab ülevaate käsitletavatest erivajadustest, nende väljendumisest õppeprotsessis, 2) omandab teadmised TEV- õppija märkamise ja toetamise võimalustest õppeprotsessis (sh keskkonna ja ülesannete kohandamine),
3) omandab teadmised erivajadustele sobivatest erimetoodilistest põhimõtetest (nt õppe jõukohastamise põhimõtted antud õpilasrühmal, käitumise eripäradega arvestamine, kõne arengu iseärasused ja toetamisvõimalused huviringi töös, õppetegevusse kaasamine jms), 4) omandab teadmised koostöö põhimõtetest ning väärtustab nii õpilase kui ka õpetaja psühholoogilist heaolu,
5) seostab koolitusel õpitut enda huviringi tegevustega ja oskab neid kohandada vastavalt HEV-õppija vajadustele.

 

Oleme loonud huviringide ja noortekeskuste tutvustuse Padlet keskkonnas