Läänemere Projekti tegevused 2022-2023

Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2022-2023 (RE.4.04.22-0060)

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

kik

 

Projekti kestus: 01.07.2022 – 30.09.2023

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Üleriigilise ja rahvusvahelise keskkonnaharidusliku koostöö arendamine UNESCO ühendkoolide vahel ning keskkonnateadlikkust suurendavate ühistegevuste pakkumine koolidele. Projekti eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku koostöö kaudu kasvatada Eesti õpilastes aktiivset keskkonnateadlikku hoiakut. Projektis osalemine annab õpilastele võimaluse omandada teadmisi ja oskuseid ning kujundada hoiakuid ja väärtushinnanguid vastutustundlikuks maailmakodanikuks kujunemisel. Projekt toetab koole kestliku arengu põhimõtete järgimisel õppetöös ja tegevustes ning pakub üleriiklikke ja rahvusvahelisi võimalusi koolituseks ja õppetöö mitmekesistamiseks.

Projekti tulemused:

Kahe õppelaagri ja ühe aastakonverentsi korraldamine õpetajate ja õpilaste jaoks

Õppepäevadel, laagrites ja konverentsidel saadud kogemused, teadmised ja uued tutvused võimaldavad osalevatel õpilastel ja õpetajatel leida toetajaid ja kaasamõtlejaid, et üheskoos liikuda keskkonnasäästlikumate igapäevaste harjumuste poole. Tihti leitakse mõttekaaslased välisriigist ning õpitakse juurde ka kultuuri, keelt ning jagatakse omavahel päeva- ja keskkonnapoliitilisi teateid. See kõik toetab noori aktiivseks ja keskkonnast hoolivaks maailmakodanikuks sirgumisel, oma mõtete väljendamisel ja oma mina-pildi loomisel. Laagrites loodud kestliku arengu teemalisi töötubasid viivad osalejad läbi ka oma koolides ja võrgustiku aastakonverentsil.

Harrastusteaduse edendamine
Õpetajaid toetab aasta jooksul haridustehnoloog, kes teeb koolitusi õpetajate ja õpilaste digioskuste arendamiseks loodusvaldkondliku harrastusteaduse kaudu (vaatluste tegemine ja andmebaaside kasutamine õppetöös ja uurimistöödes); veebikoolitused salvestatakse ning need on hiljem kõigile huvilistele kättesaadavad. Loodusvaatluste kaudu õpivad õpilased loodust tundma, elurikkust ja looduskaitset väärtustama ning panustavad harrastusteadusesse.

Võrgustiku koolide külastamine
Koolide külastuste tulemusena tekib koolis oma meeskond õpetajatest ja kooli juhtkonnast, kes koostab oma kooli UNESCO säästva arengu eesmärke toetava tegevuste plaani. Koolipere saab teadlikumaks ning kujuneb säästva arengu teemadega tegelev töörühm. Külastuste põhjal tehakse juhtumianalüüsid ja kokkuvõtted, mida kasutatakse edaspidises koolide nõustamises ja toetamises ning võrgustiku arendustöös.

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.


Projekt täisnimi: UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) kestliku arengu haridust toetavad tegevused Eesti koolidele 2021-2023 (projekt nr 18507)

unesco ühendkoolide läänemere projekt

Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti kestus: 01.01.2022 – 31.01.2023

Projektijuht: Maria Ivanova, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee

Projekti partnerid: Juhtpartner Tartu loodusmaja, koostööpartneriteks MTÜ Mondo, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on aastal 2022 toetada UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti (BSP) koole Eestis säästvat arengut toetava hariduse elluviimisel ning kestliku arengu eesmärgi nr 4 (kvaliteetne haridus) saavutamisel keskkonnaharidusalase koostöö kaudu. Projekti raames koostöös MTÜ Mondoga valmib tegevuspõhine tunnikava algkoolile nii eesti kui vene keeles; 2 “Mission Z” eestindatud mängukomplekti gümnaasiumile. Nende materjalide väljatöötamiseks ning hiljem tutvustamiseks koolidele korraldatakse 2 metoodilist õppepäeva. Lisaks korraldatakse õpilastele ja õpetajatele 1 rahvusvaheline Läänemere päeva tähistav ekspeditsioon purjekatega Soome saarestikku, et kohtuda sõpruskoolidega ning õppida tundma inimtegevuse ja Läänemere ökosüsteemide seoseid, 1 võrgustiku aastakonverents.

Projektiga toetatakse järgmisi tegevusi:

  • tegevuspõhise tunnikava loomine algkoolile nii eesti kui vene keeles
  • kahe “Mission Z” eestindatud mängukomplekti valmimine gümnaasiumile ja selle tutvustamise õppepäevad
  • Läänemere Projekti õpilaste purjeõpperetk Läänemere uuringuteks ja rahvusvahelise Läänemere Päeva tähistamiseks
  • UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverents

Projekti koduleht:

Tegevused ja nende tulemused kajastatakse võrgustiku Läänemere Projekti riiklikul kodulehel ja rahvusvahelises blogis ning tegevused lingitakse ära UNESCO ühendkoolide võrgustiku kodulehel.

 

Võrgustiku tegevusi toetab ka Haridus- ja Teadusministeerium.